Fakta om emnet

Studiepoeng:
25
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSOS10311 Innføring i psykologiske emner og sosialt arbeid (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelor i sosialt arbeid.

Undervisningssemester

2. semester

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å:

Tema A:

 1. Reflektere over psykologiske emner av betydning for sosialt arbeid og barnevernfaglig arbeid
 2. Redegjøre for sentrale teorier og forskning om metodeutvikling for myndiggjørende praksis og kunnskap om maktforhold i relasjonsarbeid
 3. Beskrive betingelser for kvalitativt gode tjenester og hvilke kvalitetskrav som gjelder for fagområdet
 4. Anvende ulike modeller i sosialt arbeid med utgangspunkt i caseoppgaver
 5. Gjennomføre en sosialfaglig arbeidsprosess
 6. Gjennomføre en kartlegging med utgangspunkt i Individuell Plan
 7. Reflektere over relevante faglige problemstillinger knyttet til verdibevissthet og etisk dømmekraft

Tema B

 1. Beskrive hvilke sammenhenger studenten ser mellom virksomhetens mandat, involvering av bruker og velferdsstatens politikk

Innhold

Tema A:

 1. Grunnleggende innsikt i barn og unges utvikling og læringsteorier
 2. Innføring i teorier om mestring og løsningsfokusert tilnærming
 3. Innføring i Nasjonal kvalitetsstrategi og sentrale veiledere og retningslinjer
 4. Trene på å gjenkjenne ulike teoretiske perspektiver og forståelsesmåter i sosialt arbeid
 5. Trene på å gjennomføre en arbeidsprosess
 6. Innføring i Individuell Plan og kartleggingsmetoder i NAV
 7. Ferdighetstrening

Tema B:

 1. Teorier om prosjektorganisering og gjennomføring av prosjektarbeid

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil bestå av forelesninger, seminarer, ferdighetstrening, gruppearbeid - og veiledning.  Ressurstimer/muligheter for diskusjon i klasserom eller på læringsplattform og ferdighetstrening. Bibliotekundervisning. Veiledning foregår i basisgrupper der gruppene diskuterer ulike forhåndsbestemte temaer. Det forutsettes at deltakerne i forkant av veiledningen tilegner seg kunnskap om temaet gjennom lesing og/eller deltagelse i annen undervisning.  Det er 5 timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Tema A:

 • Individuell skriftlig oppgave på inntil 2000 ord. Oppgaven er godkjent ved innlevering i Fronter til fastsatt dato. Kort tilbakemelding fra veileder.
 • Presentasjon av en arbeidsprosess i sosialt arbeid på bakgrunn av ulike teoretiske perspektiver. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ikke godkjent presentasjon medfører et nytt forsøk.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning

Tema B:

 • Deltakelse i obligatorisk undervisning
 • Deltakelse i arbeidet med prosjektrapporten

Godkjente arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen. Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Det er to deleksamener i emnet. Begge eksamener må bestås for å bestå emnet. Karakter på emnet er den samme som karakteren på eksamen for tema A. Ved ikke bestått karakter på deleksamen B er det tilstrekkelig å avlegge ny/utsatt eksamen kun i denne delen for å få karakter på emnet.

Tema A:

Individuell muntlig eksamen med varighet ca 30 minutter. Det benyttes karakterregel A - F.
Intern og ekstern sensor.

Tema B:

Prosjektrapport i gruppe på maks 2500 ord. Prosjektrapporten vurderes til bestått/ikke bestått. Intern sensor.

Ved klage på karaktersetting på prosjektrapporten, må alle de som er vurdert samlet, samtykke i og skrive under på klagen. Resultatet av klagebehandlingen gjelder for samtlige i gruppen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Skriftlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og på kullets time

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 7. oktober 2011.

361.322 De
DeJong,P og I.K.Berg (2005). Løsningsskapende samtaler. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-33932-5

Germundsson, O.E (2008). Brukermedvirkningens etikk – et fokus på mestring. Rus & samfunn. Årg. 2, nr. 5, s. 34-35
URL: http://www.idunn.no/file/ci/14981933/rusos_2008_05_pdf.pdf
(Lesedato: 06.05.11)

362.5 Fa
Hardsløf, I og S. Seim, red. (2008). Fattigdommens dynamikk. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-013444-2 Kap 1, 2 og 3 (66 sider)

353.53 In
Helsedirektoratet (2010). Individuell plan 2010: Veileder til forskrift om individuell plan, 54 s. Oslo: Helsedirektoratet (IS-1253)
www.helsedirektoratet.no

361.3 Hu
Hutchinson, G. S. & S. Oltedal (2003). Modeller i sosialt arbeid, 237 s. (2. utg ). Oslo: Universitetsforlaget ISBN 82-15-00379-6. (210 sider)

361.3 Hu
Hutchinson, G.S (2007). Sosialt arbeid i kommunen : samfunnsmandat og handlingsrom, 166 s. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-30638-7 (154 sider)

658.404 Je
Jessen, S. A. (2008). Prosjektledelse trinn for trinn: en håndbok i ledelse av små og mellomstore prosjekter. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01365-7

361.3 Ko
Kokkinn, J. (2005). Profesjonelt sosialt arbeid, 318 s. (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget
ISBN82-15-00739-2. Kap. 3, 4, 5 og 6 (165 sider)

361.301 Le
Levin, I. (2004). Hva er sosialt arbeid, 150 s. Oslo: Universitetsforlaget
ISBN82-15-00598-5 (124 sider)

362.10685 Og
Sosial- og helsedirektoratet (2005). -og bedre skal det bli!: nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten, 56 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet (IS-1162) ISBN 978-82-8081-072-4
Kap. 3-6, s. 9-27 (16 sider)
www.helsedirektoratet.no

658.31 Sk
Skau, G. M. (2011). Gode fagfolk vokser: personlig kompetanse i arbeid med mennesker, 178 s. (4. utg.). Oslo: Cappelen akademisk ISBN978-82-02-35014-7 (85 sider)
Kap. 1: Personlig utvikling og forandringsarbeid
Kap. 2: Møtet mellom mennesker
Kap. 3: Personlig kompetanse - del av vår profesjonalitet

361.32 So
Solheim, L. J. & B. Øvrelid (2001). Samhandling i velferdsyrke, 247 s. Bergen: Fagbokforlaget ISBN82-7674-445-1. (44 sider)
Kap. 5: Avvik og konformitet
Kap. 6: Klienten: aktør eller produkt?

Psykologi for sosialt arbeid, barnevern og arbeids- og velferdsfag
150 Es

Banyard, P. et al., ed. (2010). Essential Psychology: a concise introduction. UK: Sage
Publications ISBN978-1847875389 (Kapittel 4-18, 393 sider)

Bennet, P. (2006). Abnormal and Clinical Psychology. Berkshire, GBR: McGraw-Hill
Education ISBN978-0-415-95363-4 (Kapittel 1, 26 sider)

616.89022 Br
Broberg, A., Almquist, K. & Tjus, T. (2006). Klinisk barnepsykologi. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0305-5 (Kapittel 1, 9 sider)

152.4 Ha
Fischer, A. H., & A. S. R. Manstead (2008). Social functions of emotion, I: M. Lewis, J.
Haviland, & L. Feldman Barrett, ed. I: Handbook of emotions (3rd ed.). New York: Guilford
Press ISBN 978-15-9385-650-2

Gausel, N. (2011). The importance of emotions in social work: Thematic directions from a national conference. European Journal of Social Work. 14, 287-291.
DOI: 10.1080/13691457.2011.578347 (5 sider)

Gausel, N., & C. W. Leach (2011). Concern for self-image and social-image in the management of moral failure: Rethinking shame. European Journal of Social Psychology, 41, 468-478. DOI: 10.1002/ejsp.803 (11 sider)

155.4 Op
Hundeide, K. (2006). Diskurser, redskaper og kontrakter i barns utvikling: et kulturpsykologisk perspektiv. I Gulbrandsen, L.M. (red.) Oppvekst og psykologisk utvikling. Oslo: Universitetsforlaget. (Kapittel 10, 19 sider)

150.72 La
Langdridge, D. & G. Hagger-Johnson (2009) Introduction to Research Methods and Data
Analysis in Psychology. 2nd ed. England: Prentice Hall. ISBN 978-0131982031
(Kapittel 1, 36 sider)

155.9042 La
Lazarus, R. S. (1999). Stress and emotion. A new synthesis. New York: Springer Publishing Company. ISBN 978-0-8261-1250-7 (Kapittel 4, 14 sider)
Major, B., & L. O'Brien (2005). The social psychology of stigma. Annual Review of Psychology. Vol. 56, s. 393-421

616.8914 Ro
Rogers, C. R. (1961). On becoming a person. Boston: Houghton Mifflin Company. ISBN 0-395-08134-3 Kapittel 2 (8 sider)

155 In
Slater, A. & J. G. Bremner, ed. (2011). An Introduction to Developmental Psychology.
2nd ed. Chichester : BPS Blackwell. ISBN 9781405186520 Kapittel 2 (29 sider)

Anbefalt tidsskrift:

Children & Society
Child and Adolescent Mental Health
Qualitative Research in Psychology

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 00:40:06