Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSOS30207 Praksis 3: Sosialt arbeid i praksis (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelorstudiet i sosialt arbeid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle eksamener i andre studieår.

Undervisningssemester

6.semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved endt praksisperiode:

 • Kjenne til forskning og vise relevansen av denne for praksisstedets fagområder
 • Reflektere over utførelsen av oppgaver og justere utførelsen under veiledning
 • Beherske relevante faglige verktøy og arbeidsmetoder som anvendes på praksisstedet
 • Reflektere over utviklingen av sin evne til etisk dømmekraft 
 • Utveksle synspunkter og erfaringer innenfor praksisstedets fagområde
 • Reflektere over egen personlig og faglige utvikling

Innhold

Studentene er utplassert ved ulike praksissteder og innholdet i emnet vil være noe avhengig av praksisstedet studenten er ved.

 • Utvide teoretisk kunnskap knyttet til sosialfaglig praksis ogpraksisstedets arbeid 
 • Etablere og stå i relasjon til brukere, kolleger og samarbeidspartnere
 • Metodisk sosialt arbeid med brukere
 • Profesjonell kompetanse
 • Ulike modeller og verktøy
 • Etisk refleksjon og dømmekraft

Undervisnings- og læringsformer

 • Studenten skal være tilstede på praksisstedet i min. 30 timer pr uke. 1 dag pr uke settes av til selvstudier, blant annet til arbeidet med praksisoppgave(r) og teori.
 • Studenten har en praksisveileder på praksisstedet.
 • Det kreves en forberedt veiledningstime pr uke i tillegg til fortløpende veiledning i ulike situasjoner. (10 timer)
 • Studenten har også en skoleveileder ansatt på høgskolen. Skoleveileders ansvar er knyttet til godkjenning av skriftlige arbeidskrav og deltakelse i evaluering av studenten.
 •  Utover veiledning, er læreformen i praksis at studenten i størst mulig grad, ut fra egen kompetanse, praksisstedets egenart og hvor langt i studiet studenten har kommet, deltar aktivt i praksisstedets arbeid.
 • Ved oppstart av praksisperioden/emnet skal studenten, i samarbeid med praksisveileder, utarbeide en lærekontrakt, se emnehefte spesifikk del. Lærekontrakten er et planleggingsdokument over hva studenten kan lære gjennom deltakelse i praksisstedets ulike oppgaver og tjenester.

Praksis

12 uker praksis - 13 uker ved utenlandspraksis

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskrav som må godkjennes for å få praksisperioden bestått, er følgende:

 • Ukentlig veiledning med praksisveileder må være gjennomført
 • Kvaliteten på utførelsen av praksisarbeidet må være godkjent av praksisveileder og skoleveileder gjennom en sluttevaluering
 • Skriftlig praksisoppgave må godkjennes av skoleveileder. Oppgaven skal være på inntil 3000 ord.

Dersom skriftlig praksisnotat innholder brukeropplysninger, skal "Retningslinjer for behandling av personopplysninger" følges.

Arbeidskrav som ikke blir godkjent, kan omarbeides to omganger. Ikke innlevert arbeidskrav anses som ikke godkjent. Studenten har ikke anledning til å omarbeide arbeidskravet dersom det ikke er innlevert ved første innleveringstidspunkt.

Ved praksisstart får studenten opplyst frister for innlevering(er) av skriftlig praksisarbeidskrav.


Godkjente arbeidskrav er gyldig i ett semester. Alle arbeidskrav må gjennomføres og godkjennes samme semester.

Eksamen

Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått. For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent. Ved vurdering til "ikke bestått", må alle arbeidskrav utføres og godkjennes ved at emnet/praksisperioden gjennomføres på nytt.

Ved tvil om bestått praksisstudier inntrer egne rutiner, 'Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie'. For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent. Ved vurdering til 'ikke bestått', må alle arbeidskrav avlegges på nytt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Skriftlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og på kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 25.06.2010, det kan forekomme endringer i litteraturlista før studiestart.

361.3 Hø
Høilund, Peter og Søren Juul (2005): Anerkjendelse og dømmekraft i socialt arbejde. København: Hans Reitzels Forlag.
154s

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. nov. 2019 06:39:55