Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPD40109 Grunnleggende sykepleie- praksis (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i sykepleie, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

 • Godkjent arbeidskrav for emnene HSSPD10111 Grunnleggende sykepleiekunnskap (10 studiepoeng) og HSSPD10211 Anatomi, fysiologi, biokjemi, mikrobiologi og hygiene (10 studiepoeng)
 • Gjennomført studiesamtale

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • kjenne til sykepleierens ansvar- og funksjonsområde i sykehjem
 • kunne gjøre rede for anatomiske og fysiologiske konsekvenser av fysisk inaktivitet
 • kunne gjøre rede for konsekvenser av inaktivitet og hvordan komplikasjoner knyttet til inaktivitet kan forebygges
 • kunne beskrive mikrobiologiske utfordringer i praksis
 • kjenne til aktuelle lover og forskrifter i pleie- og omsorgstjenesten

Ferdigheter:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • ivareta menneskets grunnleggende behov relatert til alder, kjønn og helse
 • kommunisere målrettet
 • vise evne til å etablere, vedlikeholde og avslutte relasjon til pasient
 • ivareta sykepleierens forebyggende og behandlende funksjon knyttet til inaktivitet
 • anvende kunnskap om hygieniske prinsipper
 • dokumentere data, behov for sykepleie, mål, tiltak og evaluering forsvarlig
 • dokumentere gjennomført prosjekt i samsvar med retningslinjene
 • handle i tråd med gjeldende lovverk

Generell kompetanse:
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • møte den enkelte pasient og pårørende med respekt
 • identifisere etiske problemstillinger og reflektere over disse
 • erkjenne betydningen av veiledning og refleksjon for å fremme yrkesfaglig bevissthet
 • erkjenne betydningen av samarbeid i helsetjenesten
 • anvende relevant teori og forskningsresultater og integrere kunnskap fra naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige tema i begrunnelsen av sykepleiehandlinger

 

 

 

Innhold

1:
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk
-     Yrkesetiske retningslinjer
-     Etiske utfordringer i praksis

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
-     Pasientjournal i sykehjem

Vitenskapsteori og forskningsmetode  
-     Innføring i forskningsprosessen
-     Formulering av problemstillinger
-     Innhenting og bearbeiding av data

Etikk
-     Forskningsetikk

2:
Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten
-     Ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov
-     Aktivitet - konsekvenser av inaktivitet og forebygging av komplikasjoner som følge av inaktivitet
-     Stell av døde

3:
Anatomi, fysiologi og biokjemi 
-     Bevegelsesapparatet 
-     Sirkulasjonssystemet
-     Respirasjonssystemet
-     Fordøyelsessystemet
-     Hormonsystemet     

-     Virkning av fysisk aktivitet og trening på kroppens organsystemer

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene
-    Smitteforebyggende rutiner i praksis
-    Luftveisinfeksjoner, urinveisinfeksjon, sårinfeksjoner
-    Mikrobiologisk prøvetaking

4:
Psykologi og pedagogikk
-     Holdninger

Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
-     Å møte "den andre"

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
-     Grunnprinsipper i helserett
-     Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
-     Helsepersonelloven: 
      -     Lovens formål, virkeområde og definisjoner (kap. 1)
      -     Taushetsplikt og opplysningsrett (kap. 5)

 

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, bruk av ikt,  selvstudier, arbeid med oppgaver, prosjektarbeid, klinisk veiledning med praksisveileder. Praksisstudiene organiseres i samsvar med læringsutbyttebeskrivelser for praksisstudier og studenten presenterer plan for egen læring i arbeidsplan og ukeplaner. I tillegg utarbeider studenten minimum fire refleksjonsnotat som grunnlag for veiledning med praksisveileder og minimum ett som presenteres i refleksjonsgruppe.

Praksis

9 uker: Én uke PSH samt 8 uker veiledet praksis i sykehjem/omsorgsbolig.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskrav må være godkjent for å få eksamensresultat registrert.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen.

 

 

Eksamen

Veiledet praksis 
Veiledet praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått. Se Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorutdanningen i sykepleie.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisvurdering
 • Sluttevaluering


Resultatene behandles i:

 • Lærergruppe
 • Programråd

 

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 6. januar 2010.

Selvvalgt pensum, relatert til pasientgruppe ved praksissted og relevant for sykepleie, ca 20 sider

1:
Artikkel i tidsskrift
Gastmans, C. 1998. Meals in nursing homes. I: Scandinavian journal of caring sciences. Vol.12, nr. 4, s. 231-237
(6 s.)
Tilgjengelig i fulltekst i AtoZ på bibliotekets hjemmeside
http://atoz.ebsco.com/home.asp?Id=1558

300.72 Ja
Jacobsen, D. 2005. Hvordan gjennomføre undersøkelser? : innføring i samfunnsvitenskapelig metode. (2. utg.). Kristiansand : Høyskoleforl. ISBN 82-7634-663-4.
Kap. 1, 3-5, 6-7, 12, 14 (163 s.)

174.2 Yr
Norsk sykepleierforbund 2007. Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere : ICNs etiske regler, 44 s.
(rev. utg.) Oslo : Norsk Sykepleierforbund
https://www.sykepleierforbundet.no/ikbViewer/Content/304808/Yrkesetiske%20retningslinjer.pdf
(44 s.)

Artikkel i tidsskrift
Proot, I. et al. 1998. Autonomy in the rehabilitation of stroke patients in nursing homes. A concept analysis. I: Scandinavian journal of caring sciences. Vol. 12, nr. 3, s.139-145 (6 s.)
Tilgjengelig i fulltekst i AtoZ på bibliotekets hjemmeside
http://atoz.ebsco.com/home.asp?Id=1558

PPS. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten
Oslo : Akribe forlag.
www.ppsnett.no

Sykepleierens plikt til å føre pasientjournal (2 s.)
Sykepleierens journalføring. Situasjonen avgjør dokumentasjonen (4 s.)
Faglige krav til innholdet i pasientjournalen (3 s.)
Sykepleierens journalføring. Hvordan ser dokumentasjonen ut? (2 s.)
Prosess og struktur. Innkomstnotat, plan intervensjoner og tiltak (4 s.)
Stell av døde
Stell av døde i institusjon. Gjennomføring (4,5 s.)

2.
618.970231 Ge
Kirkevold, M., K. Brodtkorb & A. H. Ranhoff 2008. Geriatrisk sykepleie: god omsorg for den gamle pasienten. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-35776-1
Kap. 13, 18, 20, 21, 22, 23, 25
(93 s.)

610.73 Gr
Kristoffersen, N. J., F. Nortvedt & E. A. Skaug (red.) 2005. Grunnleggende sykepleie. Oslo : Gyldendal akademisk.
Bind 1, Kap. 5 s.137-146 og s.161-181
Bind 2, Kap. 14
Bind 3, Kap. 22 s. 300-318
(91 s.)


3.
612 Wy
Wyller, V. B., P. A. Brodal & K. C. Toverud 2009. Det friske og det syke mennesket : cellebiologi, anatomi, fysiologi. Oslo: Akribe
Det friske menneske Bind IV s. 134-198
(64 s.)


616.9041 De
Steen,M. & M. Degre 2009. Mikrober, helse og sykdom. Oslo : Gyldendal.
Kap. 18 s.287-298.
(11 s.)

Artikkel i tidsskrift
Andersen,B.M 2009. Ny veileder øker smittefaren : om smittevern. I: Sykepleien. Vol. 96, nr. 15, s. 76-78. http://www.sykepleien.no
(2 s.)

4.
610.7307 Bi
Bie, K. 2007. Refleksjonshåndboken : for bedre læring. Oslo : Universitetsforlaget.
s. 30 - 40.
(10 s.)
344.04 Kj
Kjønstad, A. 2007. Helserett : pasienters og helsearbeideres rettsstilling. (2. utg.). Oslo : Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-38071-4.
Del V. Kap. 1-7
(37 s.)

344.04 Mo
Molven, O. 2009. Helse og jus: en innføring for helsepersonell. (6. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk
ISBN 978-82-05-39430-8
Kap. 1-3
(31 s.)


610.7307 Tv
Tveiten, S. 2008. Pedagogikk i sykepleiepraksis. Bergen: Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-0670-4,.
Kap. 4 s. 50-56, Kap. 5 s. 57-78
(27 s)


Lover og alternative kilder:
Helsepersonell-loven
Pasientrettighetsloven
http://www.lovdata.no

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 02:40:08