Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Kråkerøy.
Emneansvarlig:
Tove Lisbeth Holmsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPD40209 Sykepleie til somatisk syke I (med. avd.) (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i sykepleie, deltid - kull 2010.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i følgende emner:
- HSSPD10109 Grunnleggende sykepleiekunnskap (20 studiepoeng)
- HSFELSPD09 Innføring i profesjonell kommunikasjon, tverrprofesjonell samhandling og etikk (10 studiepoeng)
- HSSPD40109 Grunnleggende sykepleie - praksis (15 studiepoeng)
- HSSPD10208 Sykepleie - helse, sykdom og lidelse I (15 studiepoeng)
- HSSPD40409 Psykisk helsearbeid (15 studiepoeng)

Undervisningssemester

Bachelorstudiet i sykepleie, deltid: 4. semester (vår).

Innhold

1:
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk
-   Yrkesetiske retningslinjer

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
-     Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal (EPJ)
-     Veiledende behandlingsplaner

Etikk
-     Etiske utfordringer i praksis   

2:
Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialisthelsetjenesten
-     Innleggelse og utskrivelse av pasient i institusjon
-     Sykepleie til pasienter
-     -     med indremedisinske sykdommer
      -     med hjertesykdom (se også emne HSSPD10209)
      -     med blodsykdom
-     Sykepleie ved ernæringsproblemer ved sykdom
-     Sykepleie ved kvalme

3:
Sykdomslære
-     Sykdom og behandling i medisinsk avdeling
-     Hjertesykdommer (se også emne HSSPD10209)
-     Blodsykdomme

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene
-     Infeksjonsforebygging

4:
Psykologi og pedagogikk
-     Undervisning og veiledning av pasienter og pårørende
           

Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
-     Samarbeid med pasient

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
-     Anvendelse av lovverk

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, selvstudier, arbeid med oppgaver, klinisk veiledning med praksisveileder. Praksisstudiene organiseres i samsvar med mål for praksisstudier og denne presenteres av studenten i arbeidsplan og ukeplaner. Studenten møter forberedt til veiledning ved å ha utarbeidet veiledningsgrunnlag, evt i form av refleksjonsnotat. Til refleksjonsgruppe medbringes refleksjonsnotat.

Praksis

9 uker: Én uke PSH samt 8 uker praksisstudier i spesialisthelsetjenesten (medisinsk avdeling).

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Eksamen

Vurdert praksis
Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått.  Se Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorutdanningen i sykepleie.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

  • Underveisevaluering
  • Sluttevaluering

Resultatene behandles i:

  • Lærergruppe
  • Programråd

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 11.08.2011

Selvvalgt pensum, relatert til pasientgruppe ved praksissted og relevant for sykepleie, ca 20 sider

1.
174.2 Et
Brinchmann, B. S., red. (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 82-05-34083-8
Kap. 2, 5, 6, 9, 10
(70 s.)

610.7302 Mo
Moen, A., R. Hellesø og A. Berge (2008). Sykepleieres journalføring: dokumentasjon og informasjonshåndtering. Oslo: Akribe. ISBN 978-82-7950-118-3.
Kap. 4 (18 s.)

174.2 Yr
Norsk sykepleierforbund. (2007). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere: ICNs etiske regler. (Rev. Utg.) Oslo: Norsk sykepleierforbund.
https://www.sykepleierforbundet.no/ikbViewer/Content/304808/Yrkesetiske%20retningslinjer.pdf
(44 s.)

PPS. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten
Oslo: Akribe forlag.
www.ppsnett.no
ICNs etiske regler for sykepleiere (4 s.)
NSFs yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (4 s.)
Dokumentasjon: Beslutningsstøtte - et hjelpemiddel (2 s.)

2.
610.73 Kl
Almås, H., D-G Stubberud og R. Grønseth, red. (2010). Klinisk sykepleie 1, (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 9788205391345
Kap. 13 og 34
(38 s.)

613.2 Na
Guttormsen, A. B. (2009). Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Oslo: Helsedirektoratet.
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00277/Nasjonale_faglige_r_277739a.PDF
(Lesedato: 10.06.2011)
s.7-31 og s.40-43
(29 s).

610.73 Gr
Kristoffersen, N. J., F. Nortvedt og E. A. Skaug, red. (2011). Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 3, Kap.23 (stress)
(ca. 30 s.)

613.2 So
Sortland, K. (2007). Ernæring: mer enn mat og drikke. (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-0606-3.
Kap. 12, kap. 14 s. 227-252 og 259-273, kap. 15 s. 280-311, kap 17 s. 327-331
( 88 s.)

Artikkel i tidsskrift
Aagaard, H. (1998). Ernæring og sykepleiekunnskap. I: Vård i Norden. Vol. 18, nr. 4, s. 22-26 (4s.)

3.
616.07 Ri
Ringstad, Ø. 2008. Arbeidsbok til det syke mennesket. Oslo: Akribe. ISBN 978-82-79-50124-4

615.1 Si
Simonsen, T. R. L. og J. Aarbakke (2004). Illustrert farmakologi, bind 2 (2. utg.) Bergen: Fagbokforlaget
ISBN 82-7674-949-6
Kap. 9, Kap. 10
(28 s.)

616.07 Wy
Wyller, V. B., P. A. Brodal og K. C. Toverud (2009). Det friske og det syke mennesket: cellebiologi, anatomi, fysiologi: mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk
medisin. Oslo: Akribe. ISBN 82-7950-095-2.
Det syke mennesket
Bind II, Kap. 5, kap. 7 s. 86-102
(36 s.)

4.
610.730699 An
Andersen, K. L. (2000). Pasientinformasjon: en sykepleieintervensjon som bidrar til å redusere opplevelsen av usikkerhet og fremme hensiktsmessig mestring. Oslo: Universitetet i Oslo.
Kap. 3 s. 33-45
(12 s.)

610.730699 Ei
Eide, H. og T. Eide (2007). Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk. (2. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-32689-7; 82-05-32689-7.
Kap. 4
(25 s.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2020 02:40:27