Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPD40409 Psykisk helsearbeid (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelorstudiet i sykepleie, deltid - kull 2009 og 2011.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i følgende emner:
- HSSPD10109 Grunnleggende sykepleiekunnskap (20 studiepoeng)
- HSFELSPD10 Innføring i profesjonell kommunikasjon, tverrprofesjonell samhandling og etikk (10 studiepoeng)
- HSSPD40109 Grunnleggende sykepleie - praksis (15 studiepoeng)
- Godkjent prøve i medikamentregning, arbeidskrav emne HSSPD10209 

Undervisningssemester

Bachelorstudiet i sykepleie, deltid kull 2009 og 2011: 6. semester (vår).

Innhold

1:
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk
-     Anvendelse av yrkesetiske retningslinjer

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie    
-     Ulike perspektiver på psykisk helse/psykisk lidelse
-     Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal (EPJ)
-     Veiledende behandlingsplaner

Etikk
-     Etiske utfordringer i praksis

2:
Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten
-     Ulike tilnærminger i psykisk helsearbeid
      -     relasjonsarbeid
      -     egostyrkende tilnærming
      -     miljøterapi
            -      boveiledning
            -      arbeidstrening
      -     kognitiv tilnærming

-     Sykepleie ved:  
       -     personlighetsforstyrrelser
       -     psykoser
       -     stemningslidelser
       -     avhengighetsproblemer (rus, spill)
       -     spiseforstyrrelser
       -     voldsproblematikk
       -     selvskading
       -     suicidalitet
       -     seksuelle overgrep

Generell patologi, sykdomslære og farmakologi
-     Sykdom og behandling av pasienter i psykisk helsearbeid
-     Personlighetsforstyrrelser
-     Psykoser
-     Stemningslidelser

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene
-     Hygiene

4:
Psykologi og pedagogikk
-     Selvbilde
-     Undervisning og veiledning av pasient og pårørende

Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
-     Relasjonsarbeid

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
-     Lov om gjennomføring og etablering av psykisk helsevern:
      -     Alminnelige bestemmelser (kap.1)
      -     Frivillig psykisk helsevern. Psykisk helsevern for barn og unge (kap.2)
      -     Tvungent psykisk helsevern (kap.3)
      -     Gjennomføring av psykisk helsevern (kap.4)
-     Individuelle planer 

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, selvstudier, arbeid med oppgaver, klinisk veiledning med praksisveileder. Praksisstudiene organiseres i samsvar med mål for praksisstudier og denne presenteres av studenten i arbeidsplan og ukeplaner. Studenten møter forberedt til veiledning ved å ha utarbeidet veiledningsgrunnlag, evt i form av refleksjonsnotat. Til refleksjonsgruppe medbringes refleksjonsnotat.

Praksis

9 uker: Én uke PSH samt 8 uker veiledet praksis innen psykisk helsearbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskrav må være godkjent for å få eksamensresultat registrert.

Eksamen

Vurdert praksis 
Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått. Se Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorutdanningen i sykepleie.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

  • Underveisevaluering
  • Sluttevaluering

Resultatene behandles i:

  • Lærergruppe
  • Programråd

Litteratur

Oppdatert 11.08.2011

Selvvalgt pensum, relatert til pasient-/brukergruppe ved praksissted og relevant for sykepleie, ca 20 sider

1.
362.2 Ps
Almvik, A. og L. Borge, red. (2006). Psykisk helsearbeid i nye sko. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0392-1
Kap. 2
(21 s.)

616.890231 Hu
Hummelvoll, J. K. m.fl. (2004). Helt - ikke stykkevis og delt: psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-31629
Kap 1 og 2
(46 s.)

616.89 Sk
Skårderud, F., E. Stanicke og S. Haugsgjerd (2010). Psykiatriboken: sinn – kropp - samfunn. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

Kap 2, 3, 4, 5, 7

(64 s.)

2.
362.2 Ps
Almvik, A. og L. Borge, red. (2006). Psykisk helsearbeid i nye sko. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0392-1
Kap. 3, 4, 7, 8, 13
(84 s.)

Artikkel i tidsskrift
Antonsen, E.B. (2010). Veien tilbake til arbeidslivet: fleksibilitet versus byråkrati. I:

Sykepleien Forskning. Vol. 5, nr. 4, s. 278-284.
URL: http://www.sykepleien.no/ikbViewer/page/sykepleien/nyheter/nyhetsartikler/vis?p_document_id=563347

(Lesedato: 10.06.2011)
(6 s.)

Artikkel i tidsskrift
Bloch Thorsen, G.R. (2006). Selvskading og selvmord ... ingen selvfølge.
I: Suicidologi. Vol. 11, nr. 1, s. 5-9.
(4 s.)

362.2 Bø
Bøe, T.D. og A. Thomassen (2007). Fra psykiatri til psykisk helsearbeid. Oslo: Universitetsforlaget.
Kap. 7, 8, 9, 11
(77 s.)

Artikkel i tidsskrift
Hansen, H.K., T. Thorsnes og J. Skjerve (2009). Kvinners erfaring med partnervold - en kvalitativ studie. I: Fokus på familien. Vol. 37, nr. 2, s. 136-147
(11 s.)

616.890231 Hu
Hummelvoll, J K. m.fl. (2004). Helt - ikke stykkevis og delt: psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. (6. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-31629-5
Kap. 8, 9, 10, 11, 12, 16
(178 s.)

362.29 Op
Helse- og omsorgsdepartementet (2008). Opptrappingsplanen for rusfeltet. Oslo: Departementet.
URL:
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00104/Opptrappingsplanen__104069a.pdf
(Lesedato: 10.06.2011)
Innledning s. 10-13, Kap. 3 s. 84-104, Kap. 4 s. 112-119
(42 s.)

Artikkel i tidsskrift
Rovik, A. M. (2005). Selvskading og miljøterapi : miljøterapeutiske utfordringer ved selvskadende atferd. I: Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. Vol. 7, nr. 2, s.15-27
(12 s.)

616.89 Sk
Skårderud, F., E. Stanicke og S. Haugsgjerd (2010). Psykiatriboken: sinn – kropp - samfunn. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag
Kap. 8, 11, 12, 21, 22 s. 371-396

(70 s.)

Artikkel i tidsskrift

Skårderud, F., J. H. Rosenvinge og K. G. Götestam (2004). Spiseforstyrrelser--en

oversikt. I: Tidsskrift for Den norske lægeforening. 124 (15): 1938-1942. URL: http://tidsskriftet.no/article/1050522

(Lesedato: 10.06.2011)
(4s.)

Artikkel i tidsskrift
Vråle G.B. og N.H. Mjøsund (2005). Terapeutisk fotfølging. I: Sykepleien. Vol. 93, nr. 5, s. 68-70. URL:
http://www.sykepleien.no/ikbViewer/page/sykepleien/fagutvikling/fagartikler/vis?p_document_id=116771
(Lesedato: 10.06.2011)
(3 s.)

362.76 Ås
Aasland, M. W. (2009). "-si det til noen-": en bok om seksuelle overgrep mot barn og unge. Kristiansand: Høgskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-594-0
Kap 1,4,5,7
(43 s.)

3.
616.89 Sk
Skårderud, F., E. Stanicke og S. Haugsgjerd (2010). Psykiatriboken: sinn – kropp - samfunn. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag
Kap. 14, 15, 17, 19, 20 (- ss. 334-340), 23, 24, 26
(104 s.)

615.1 Si
Simonsen, T., R. L. og J. Aarbakke (2004). Illustrert farmakologi, bind 2 (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget ISBN 82-7674-949-6
Kap. 3 s. 39-53
(14 s.)

4.
362.2 Ps
Almvik, A. og L. Borge, red. (2006). Psykisk helsearbeid i nye sko. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0392-1
Kap. 10
(11 s.)

616.890231 Hu
Hummelvoll, J. K. m.fl. (2004). Helt - ikke stykkevis og delt: psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-31629-5.
Kap. 4, 14
(40 s.)

344.04 Kj
Kjønstad, A. (2007). Helserett: pasienters og helsearbeideres rettsstilling. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-05-31112-9
Del VI. Kap. 6-7
(12 s.)

344.04 Mo
Molven, O. (2009). Helse og jus: en innføring for helsepersonell. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39430-8
Kap. 1

- Lov om gjennomføring og etablering av psykisk helsevern:
- Alminnelige bestemmelser (kap. 1)
- Frivillig psykisk helsevern. Psykisk helsevern for barn og unge (kap. 2)
- Tvungent psykisk helsevern (kap. 3)
- Gjennomføring av psykisk helsevern (kap. 4)

- Individuelle planer

616.89 Sk
Skårderud, F., E. Stanicke og S. Haugsgjerd (2010). Psykiatriboken: sinn – kropp - samfunn. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag
Kap. 11 s. 168-176
(8 s.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 02:40:35