Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPL10311 Sykepleie- helse, sykdom og lidelse I (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i sykepleie, heltid for alle klassene.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått
- emne HSSPL10111 Grunnleggende sykepleiekunnskap (10 studiepoeng) 
- emne HSSPL10211 Anatomi, fysiologi, biokjemi, mikrobiologi og hygiene (10 studiepoeng)
- veiledet praksis i emne HSSPL40110 Grunnleggende sykepleie- praksis

Undervisningssemester

2. semester (vår) for alle klassene.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • gjøre rede for generelle og spesielle sykdomsprosesser hos emnets utvalgte sykdommer
 • beskrive aktuelle prøver og undersøkelser og behandlinger ved emnets utvalgte sykdommer
 • identifisere sykepleierens funksjon og oppgaver til emnets utvalgte pasientgrupper
 • gjøre rede for sentrale psykologiske begreper
 • gjøre rede for sammenhenger mellom samfunnet og helse, og de juridiske rammene for sykepleietjenesten

Ferdigheter:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • utføre medikamentregning feilfritt

Generell kompetanse:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • formidle sentralt fagstoff

Innhold

1:
Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
-     Klassifikasjonssystemer i sykepleie
-     Pasientjournal og EDS
-     Veiledende behandlingsplaner

2:
Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten
-     Innlegging og utskriving av pasient
-     Akutte smerter
-     Legemiddelhåndtering
-     Medikamentregning
-     Sykepleie til mennesker med
       -     hjertesykdom 
       -     åresykdom
       -     diabetes mellitus
       -     sykdom i lunge og luftveier
       -     nyresykdom 
  

3:
Generell patologi, sykdomslære og farmakologi
-     Sykdomsprosesser, undersøkelser og behandling av sykdom
-     Hjertesykdommer
-     Åresykdommer
-     Diabetes mellitus
-     Sykdommer i lunger og luftveier
-     Nyresykdommer
-     Generell farmakologi
-     Legemiddelformer og administrasjonsmåter
-     Spesiell farmakologi

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene
-     Infeksjoner i respirasjonssystemet 
-     Infeksjoner i urinveissystemet
-     Infeksjonsforebygging i samfunnet
-     Sykehusinfeksjoner
-     Smitteregimer
-     Infeksjonsutsatte pasienter
-     Pasienter med svekket immunforsvar
 

4:
Psykologi og pedagogikk
-     Prinsipper for undervisning og veiledning

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
-    
Velferdsstatens utvikling
-     Sammenhengen mellom samfunnsutvikling og individuelle helse- og sosialproblemer
-     Rett til helsehjelp
-     Pasientrettighetsloven:
      -     alminnelige bestemmelser (kap.1)
      -     rett til medvirkning og informasjon (kap.3)
      -     samtykke til helsehjelp (kap.4)
      -     rett til journalinnsyn (kap.5)
-     Helsepersonelloven: 
      -     dokumentasjonsplikt (kap.8)
-     Forskrift om pasientjournal

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, bruk av ikt,  ferdighetstrening, simulering, selvstudier, arbeid med oppgaver.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet / få eksamensresultatet registrert. Se Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold av 25.1.2010.

Godkjent arbeidskrav, prøve i medikamentregning, er gyldig i ett år fra avlagt prøve.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen
Individuell skoleeksamen (1 time) i Fronter. Ingen hjelpemidler tillatt.
Besvarelsen vurderes etter gradert skala A - F.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering
 • Sluttevaluering

Resultatene behandles i:

 • Lærergruppe
 • Programråd

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 29.03.2012.

1.
PPS. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten
Oslo: Akribe forlag.
www.ppsnett.no

Dokumentasjon i EPJ - Introduksjon
Dokumentasjon Prosess og struktur
Standardisert språk
Beslutningsstøtte et hjelpemiddel
(26. s.)

2.
610.73 Kl
Almås, H., Stubberud, D-G. & R. Grønseth, red. (2010). Klinisk sykepleie bind 1. (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-39134-5
Kap.3, 4, 7, 8, 13. s. 408-429, 17. (210 s.)

Almås, H., Stubberud, D-G. & R. Grønseth, red. (2010). Klinisk sykepleie bind 2, Kap.20, 21
(45 s)

Kapittel i bok
610.73 Sy
Bastøe,L.K.H. (2011). Reaksjoner og strategier i bearbeiding av sykdom og skade, I: T.E. Mekki & S. Pedersen, red. Sykepleieboken 1: grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Oslo: Akribe Forlag.
ISBN 978-82-7950-148-0
Kap. 5.

Artikkel i tidsskrift
Løvlien, M., B. Schei & T. Hole ( 2007). Prehospital delay, contributing aspects and responses to symptoms among Norwegian women and men with first time acute myocardial infarction. I: European Journal of Cardiovascular Nursing. Vol. 6, nr. 4, s. 308-313.
(5 s.)

615.1 Si
Simonsen, T., R. Lysaa & J. Aarbakke (2010). Illustrert farmakologi bind 1 (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1010-7
Kap. 12 s. 117-122.
(5 s.)

Steen, M., Degrè,M., (2009). Mikrober, helse og sykdom (1.utg.).Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
Kap.17.
(12 s)

3.
615.1 Ol
Olsen, L. A. (2011). Praktisk medikamentregning. Oslo: Cappelen akademisk
ISBN 978-82-02-35017-8.
Kap. 1-3 s. 16-170.
(153 s.)

616.07 Ri
Ringstad, Ø. (2008). Arbeidsbok til det syke mennesket. Oslo: Akribe. ISBN 978-8279501244

615.1 Si
Simonsen, T., R. Lysaa & J. Aarbakke (2010). Illustrert farmakologi bind 1 (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1010-7
Kap. 2, 3-4 s. 21-55, 5, 6, 7, 8, 9.
(75 sider)

615.1 Si
Simonsen, T., R. Lysaa & J. Aarbakke (2004). Illustrert farmakologi bind 2 (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-7674-949-6
Kap. 6 s. 83 -129. Kap. 7: s. 131-170. Kap. 8: s. 172-182. Kap. 10: s. 207-213. Kap. 11: s. 227-231. Kap. 4, s.55-70
(120 s.)

616.07 Wy
Wyller, V. B., P. A. Brodal og K. C. Toverud (2009). Det friske og det syke mennesket:
cellebiologi, anatomi, fysiologi: mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk
medisin. Oslo: Akribe.
Det syke mennesket
Bind I. s. 44-63, s.126-130
Bind II: s. 37-59, 61-86, 102-111, 115-178
Bind III: Kap.11 s.141-207
Bind IV: Kap 12.5 s.40-55
Bind V: Kap. 17.6, s. 59-65, kap. 18, s. 75-97
(237 s.)

4.
610.730699 An
Andersen, K. L. (2000). Pasientinformasjon: en sykepleieintervensjon som bidrar til å redusere opplevelsen av usikkerhet og fremme hensiktsmessig mestring. Oslo: Universitetet i Oslo.
Kap. 3 s. 33-45.
(12 s.)

610.730699 Gr
Granum, V. (2003). Praktisk pasientundervisning. Bergen: Fagbokforlaget
ISBN 82-450-0070-1. Kap. 2 s. 22-29, 3 s. 30-39, 6 s. 62-69, 7 s. 70-74.
(27 s.)

362.1 Ha
Hallandvik, J.E. (2002). Helsetjeneste og helsepolitikk. (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-29909-9.
Kap. 1, 2, 3.
(87 s.)

Artikkel i tidsskrift
Kirchhoff, J. (2004). Dokumentasjon og perifere venekanyler. I: Sykepleien. Vol. 92, nr. 15, s. 56-58.
(2 s.)

344.04 Kj
Kjønstad, A.(2007). Helserett: pasienters og helsearbeideres rettsstilling, (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-38071-4.
Del III. Kap. 1 – 9.
(73 s.)

610.7307 Tv
Tveiten, S. (2008). Pedagogikk i sykepleiepraksis, Bergen: Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-0670-4.
Kap. 3 s. 30 -40, 6 s. 79-104,7 s. 126-135
(44 s.)

344.04 Mo
Molven, O. (2009). Helse og jus: en innføring for helsepersonell, (5. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk
ISBN 978-82-05-35171-4; 82-05-35171-6.
Kap. 9, 11, 12, 18

Kapittel i bok:
Rustøen, T., Stubbhaug, A.: Knutstad (red) 2010: Sykepleieboken 2, Oslo: Akribe forlag
Kap.7, s.137-181
(44 s.)

344.04. No
Syse, A. (2010) Norges lover: lovsamling for helse- og sosialsektoren (10/11).
Oslo: Gyldendal Akademisk

Lover og alternative kilder:

Pasientrettighetsloven
Helsepersonelloven
Spesialisthelsetjenesteloven

http://www.lovdata.no

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 02:40:43