Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPL30208 Sykepleiens fagutviklende funksjon med bacheloroppgave (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i sykepleie, heltid for alle klassene.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått
-     samtlige emner i 1. og 2. studieår
-     emne i 5. semester
-     praksisstudier i emne HSSPL40611 Sykepleiens undervisende og ledende funksjon 

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • drøfte problemstillinger av sykepleiefaglig karakter ved å integrere kunnskap fra hele studiet
 • drøfte/diskutere vitenskapelige artikler som anvendes i eget arbeid

Ferdigheter
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • mestre vitenskapelig tenkning på et avgrenset område relevant for sykepleieutøvelsen (Bacheloroppgaven)
 • mestre selvstendig og systematisk tenkning, og saklig drøfting med bakgrunn fra erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap

Generell kompetanse
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • ha internalisert en adferd som styrker pasientenes og samfunnets tillit og respekten for sykepleietjenesten
 • ha internalisert respekt for andre yrkesgrupper i et tverrprofesjonelt samarbeid

Innhold

1:
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk 
-     Sykepleie - fag og funksjon

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
-     Fagutvikling og forskning i sykepleie

Vitenskapsteori og forskningsmetode 
-     Metoder for utvikling av sykepleiekunnskap

Etikk 
-     Anvendelse av forskningsetiske prinsipp

2:
Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten
-     Tema relatert til bacheloroppgaven

3:
Generell patologi, sykdomslære og farmakologi
-     T
ema relatert til bacheloroppgaven

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene 
-     Tema relatert til bacheloroppgaven

4:
Psykologi og pedagogikk
-     Tema relatert til bacheloroppgaven

Sosiologi og sosialantropologi
-     Tema relatert til bacheloroppgaven

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
-     Tema relatert til bacheloroppgaven

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, bruk av ikt,  selvstudier, arbeid med oppgaver.

Praksis

Ingen praksis knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Deltakelse i gruppeveiledning og presentasjon av prosjektplan er en forutsetning for innlevering av denne.

 • Prosjektbeskrivelse for bacheloroppgave, min. 2000 ord, innlevert til fastsatt tid.
  Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:
  - tema og problemstilling for bacheloroppgaven
  - begrunnelse for relevansen av problemstillingen innenfor sykepleiefaget
  - metodiske overveielser for oppgaven
  - presentasjon av aktuell forskning
  - arbeidsplan for skriveperioden

Innlevert prosjektbeskrivelse er en forutsetning for å bli tildelt veileder.

 • 1 (en) individuell veiledning.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet / få eksamensresultatet registrert. Se Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold av 25.1.2010.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen.

Eksamen

Individuell bacheloroppgave
Individuell skriftlig bacheloroppgave i sykepleie (maks. 8000 ord).
Bacheloroppgaven vurderes etter gradert skala A - F.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

·     Underveisevaluering

·     Sluttevaluering

Resultatene behandles i:

·     Lærergruppe

·     Programråd

Litteratur

Litteraturlista sist oppdatert 02.12.11.

Selvvalgt pensum, relatert til bacheloroppgaven, ca 650 sider

1.
610.73 Be
Benner, P. (1995). Fra novise til ekspert. Oslo: Tano.
Kap. 2
(27 sider)

025.0661 Ki
Kilvik, A. & I. Lamøy (2007). Litteratursøking i medisin og helsefag : en håndbok.
Trondheim: Tapir akademisk forlag.
Kap. 1. Innleding s. 11
Kap. 2 Søkeprosesen s. 13 - 14
Kap. 3. Søkemotorer og emeneportaler s. 15 - 16
Kap. 4. Tidsskrifter og tidsskriftsartikler s. 17 - 19
Kap. 7. Søkestrategi s. 33 - 40
Kap. 9 Vurdering av artikler s. 43
(19 sider)

Falch, W.B. (2010). Står til tjeneste: emosjonelt arbeid i tjenestemøtet. Trykt: Karlstad. Karlstad University. Karlstad University Studies 2010:23.

90 sider swepub.kb.se

2.
610.73071 Ny
Femdal, I. et al. (2007). Nyutdannet og godt rustet til sykepleieyrket? : Sykepleieres forberedthet til sykepleieryrket, evaluert av sykepleiere et halvt år etter endt utdanning. Halden: Høgskolen i Østfold.
http://brage.bibsys.no/hiof/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_4579/1/hefte11-07.pdf 
s. 9-26, 41-76
(52 sider)

610.73 He
Henderson, V. (1993). ICN: sykepleiens grunnprinsipper. Oslo: Norsk sykepleierforbund.
http://www.nb.no/utlevering/contentview.jsf?urn=URN:NBN:no-nb_digibok_2009070601018
side 29 - 78
(49 sider)

610.73 Gr
Kristoffersen, N. J., F. Nortvedt & E. A. Skaug (red.) (2005). Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 1 Kap. 2, side 58-77
Bind 4 Kap. 25 side 149 - 183
(53 sider)

610.730699 Tr
Travelbee, J. (1999) Mellommenneskelige forhold i sykepleie. Oslo: Universitetsforlaget.
http://www.nb.no/utlevering/contentview.jsf?urn=URN:NBN:no-nb_digibok_2008100804021
s. 71 - 217
(46 sider)

4.
610.73069 An
Andreassen, H.M. (2006). Hvordan beskriver sykepleiere sin sykepleiefaglige kompetanse innenfor en organisasjon som er i kontinuerlig endring? Halden: Høgskolen i Østfold.
s. 6-30, s. 56-83
(51sider)

362.14 Ki
Kirchhoff, J.W. (2010). De skjulte tjenestene: om uønsket atferd i offentlige organisasjoner.
Karlstad: Karlstad University.
Kap. 7 side 170- 197
(27 sider)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 02:40:44