Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPL40210 Sykepleie til somatisk syke I (med. avd.) (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i sykepleie, heltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emner avsluttet i 1. studieår.

Undervisningssemester

- 3. semester (høst) for klasse A
- 4. semester (tidlig vår) for klasse C
- 4. semester (sein vår) for klasse B
- 5. semester (høst) for klasse D

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • gjøre rede for patologiske tilstander og sykepleie til pasienter i medisinsk avdeling
 • utføre individuell og kunnskapsbasert sykepleie
 • gjøre rede for retningslinjer for legemiddelhåndtering
 • gjøre rede for medikamentell behandling
 • gjøre rede for hygienens betydning for å hindre smitteoverføring
 • beskrive innholdet i aktuelt lovverk og benytte dette i praksissituasjoner

Ferdigheter:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • administrere medikamenter forsvarlig, samt observere virkninger og bivirkninger
 • beherske grunnleggende og relevante sykepleieferdigheter / prosedyrer knyttet til pasienter i medisinsk avdeling
 • anvende kunnskap om hygieniske prinsipper
 • kommunisere målrettet
 • beherske ulike kommunikasjonsferdigheter og kunne tilpasse disse til den enkelte pasient og medarbeider
 • identifisere behov for og utføre sykepleie til pasienter i medisinsk avdeling basert på kliniske observasjoner
 • dokumentere data, behov for sykepleie, mål, tiltak og evaluering forsvarlig
 • utføre sykepleie i tråd med etiske og juridiske rammer

Generell kompetanse:
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • vise respekt i ord og handling overfor pasient og pårørende
 • reflektere over og vurdere relevante etiske og juridiske problemstillinger
 • kunne planlegge og organisere eget arbeid
 • se betydningen av fagutvikling og klinisk forskning for utvikling av god praksis
 • se betydningen av refleksjon og veiledning for utvikling av fag og yrkesutøvelse
 • erkjenne og forstå betydning av samarbeid i helsetjenesten

 

Innhold

1. Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk
- Verdier, normer og holdninger i yrkespraksis med vekt på respekt, empati, medbestemmelse og taushetsplikt

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie 
- Bruk av forskning for å begrunne og diskutere faglige problemstillinger

Etikk
- Den etiske refleksjonsprosess knyttet til praksiserfaringer
- Etiske problemstillinger knyttet til praksiserfaringer

2.Sykepleiens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten
- Å være pasient i medisinsk avdeling
- Kliniske observasjoner
- Dokumentasjon av sykepleie i aktuelt dokumentasjonssystem

Menneskets behov for tilfredsstillende sirkulasjon
- Ulike sjokktilstander
- Endringer i blodstatus

Menneskets behov for tilfredsstillende respirasjon
- Patofysiologiske endringer i respirasjonsmønster

Menneskets behov for tilfredsstillende inntak av væske og ernæring
- Kartlegging, vurdering og veiledning ved ernæringsproblemer

Menneskets behov for utskillelse av kroppens avfallsstoffer
- Kartlegging, observasjon og registrering av inntak og utskillelse av avfallsstoffer

Menneskets behov for balanse mellom aktivitet, hvile og søvn
- Aktivitetens og søvnens betydning ved innleggelse på medisinsk avdeling

Menneskets behov for å utvikle og bevare sin identitet
- Fare for tap av kontroll
- Fare for endring av selvbilde

Menneskets behov for trygghet og sikkerhet
- Hygienens betydning i forhold til forebygging av infeksjoner, trygghet og opplevelsen av velvære
- Kommunikasjon, informasjon og veiledningens betydning i forhold til samhandling og pasientens opplevelse av mestring
- Rutiner ved akutte situasjoner

Menneskets behov for sosial kontakt og det å være alene
- Skjerming versus sosial kontakt

3.Sykepleiens medisinske og naturvitenskapelige grunnlag
Anatomi, fysiologi og biokjemi 
- Fysiologiens betydning for å forstå sykdomsprosesser

Generell patologi/sykdomslære/patologi
- Sykdom og behandling i medisinsk avdeling
- Medikamentkunnskap og håndtering relatert til praksis

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene
- Bakterienes betydning i sykdomsprosesser
- Akutte og kroniske infeksjoner og sykdomstilstander
- Smitteregimer

4. Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag
Psykologi og pedagogikk 
- Kriser og krisehåndtering
- Undervisning og veiledning

Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning 
- Samhandling med pasient og pårørende
- Samhandling med medstudenter og personale

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk 
- Spesialisthelsetjenesteloven:
  - Formål og virkeområde (kap.1)
  - Ansvarsfordeling og generelle oppgaver (kap.2)
  - Særlige plikter og oppgaver (kap.3)
- Gjeldende juridiske regler på praksisstedet

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, bruk av ikt,  selvstudier, arbeid med oppgaver, klinisk veiledning med praksisveileder. Praksisstudiene organiseres i samsvar med læringsutbyttebeskrivelser for praksisstudier og denne presenteres av studenten i arbeidsplan og ukeplaner. Studenten møter forberedt til veiledning ved å ha utarbeidet veiledningsgrunnlag, evt i form av refleksjonsnotat. Til refleksjonsgruppe medbringes refleksjonsnotat.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Gjennomført e-læringsprogram for dokumentasjon i sykepleie må være dokumentert før oppstart i praksis.
 • Obligatorisk oppmøte, jf Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorustudiet i sykepleie.
 • Individuell skriftlig hjemmeoppgave. Maks 2500 ord. Besvarelsen vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven kan bearbeides en (1) gang.

Arbeidskravene må være godkjent for å få eksamensresultatet registrert. Se Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold av 25.1.2010.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen.

Eksamen

Vurdert praksis
Praksisperioden vurderes til Bestått / Ikke bestått. Se Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorustudiet i sykepleie.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

Underveisevaluering
Sluttevaluering

Resultatene behandles i:

Lærergruppe
Programråd

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 11.08.2011

Selvvalgt pensum, relatert til pasientgruppe ved praksissted og relevant for sykepleie, ca 20 sider

1.
174.2 Et
Brinchmann, B. S., red. (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 82-05-34083-8
Kap. 2, 5, 6, 9, 10
(70 s.)

610.7302 Mo
Moen, A., R. Hellesø og A. Berge (2008). Sykepleieres journalføring: dokumentasjon og informasjonshåndtering. Oslo: Akribe. ISBN 978-82-7950-118-3.
Kap. 4 (18 s.)

174.2 Yr
Norsk sykepleierforbund. (2007). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere: ICNs etiske regler. (Rev. Utg.) Oslo: Norsk sykepleierforbund.
https://www.sykepleierforbundet.no/ikbViewer/Content/304808/Yrkesetiske%20retningslinjer.pdf
(44 s.)

PPS. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten
Oslo: Akribe forlag.
www.ppsnett.no
ICNs etiske regler for sykepleiere (4 s.)
NSFs yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (4 s.)
Dokumentasjon: Beslutningsstøtte - et hjelpemiddel (2 s.)

2.
610.73 Kl
Almås, H., D-G Stubberud og R. Grønseth, red. (2010). Klinisk sykepleie 1, (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 9788205391345
Kap. 13 og 34
(38 s.)

155.93 Fa
Falk, B. og A.-M. Smith (1999). Å være der du er: samtaler med kriserammede. Bergen: Fagbokforlaget ISBN 82-7674-510-5.
Kap. 2: s. 17-57
(40 s.)

613.2 Na
Guttormsen, A. B. (2009). Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Oslo: Helsedirektoratet.
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00277/Nasjonale_faglige_r_277739a.PDF
(Lesedato: 10.06.2011)
s.7-31 og s.40-43
(29 s).

610.73 Gr
Kristoffersen, N. J., F. Nortvedt og E. A. Skaug, red. (2011). Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 3, Kap.23 (stress)
(ca. 30 s.)

613.2 So
Sortland, K. (2011). Ernæring: mer enn mat og drikke. (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-1120-3.
Tilsvarende følgende innhold fra 2007-utgaven: Kap. 12, kap. 14 s. 227-252 og 259-273, kap. 15 s. 280-311, kap 17 s. 327-331
(ca 88 s.)

Artikkel i tidsskrift
Aagaard, H. (1998). Ernæring og sykepleiekunnskap. I: Vård i Norden. Vol. 18, nr. 4, s. 22-26 (4s.)

3.
616.07 Ri
Ringstad, Ø. 2008. Arbeidsbok til det syke mennesket. Oslo: Akribe. ISBN 978-82-79-50124-4

615.1 Si
Simonsen, T. R. L. og J. Aarbakke (2004). Illustrert farmakologi, bind 2 (2. utg.) Bergen: Fagbokforlaget
ISBN 82-7674-949-6
Kap. 9, Kap. 10
(28 s.)

616.07 Wy
Wyller, V. B., P. A. Brodal og K. C. Toverud (2009). Det friske og det syke mennesket: cellebiologi, anatomi, fysiologi: mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk
medisin. Oslo: Akribe. ISBN 82-7950-095-2.
Det syke mennesket
Bind II, Kap. 5, kap. 7 s. 86-102
(36 s.)

4.

610.730699 Ei
Eide, H. og T. Eide (2007). Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk. (2. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-32689-7; 82-05-32689-7.
Kap. 4
(25 s.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 02:40:10