Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPL40410 Psykisk helsearbeid (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelorstudiet i sykepleie, heltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emner 1. studieår

Undervisningssemester

Bachelorstudiet i sykepleie,heltid:

- 3. semester (høst) for klasse C og klasse D
- 4. semester (tidlig vår) for klasse A og klasse B

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • gjøre rede for utviklingen av helsetilbudet til mennesker med psykiske lidelser og symptomer
 • gjøre rede for sykepleierens rolle i psykisk helsearbeid
 • gjøre rede for symptomer på, og behandling av psykiske lidelser
 • gjøre rede for virkning og bivirkning av legemidler i behandlingen av psykiske lidelser
 • gjøre rede for ulike forklaringsmodeller for utvikling av psykiske lidelser og symptomer
 • gjøre rede for hvordan ulike psykiske symptomer og reaksjoner påvirker menneskets evne til å ivareta sine grunnleggende behov

Ferdigheter
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • kunne tilrettelegge for at mennesker med psykiske symptomer og reaksjoner får ivaretatt sine grunnleggende behov
 • være oppmerksom på egne reaksjoner i møte med mennesker med psykiske lidelser og symptomer
 • kunne kommunisere målrettet
 • kunne ta initiativ til og utføre forebyggende og helsefremmende sykepleie
 • kunne administrere medikamenter forsvarlig, samt observere virkninger og bivirkninger
 • kunne anvende forskningsresultater
 • kunne handle i tråd med gjeldende lovverk

Generell kompetanse
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • vise respekt i ord og handlinger overfor pasient og pårørende
 • kunne reflektere over og vurdere relevante etiske og juridiske problemstillinger
 • se betydningen av refleksjon og veiledning for utvikling av fag og yrkesutøvelse

Innhold

1:
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk 
-
Anvendelse av yrkesetiske retningslinjer
- Biologisk/medisinsk-, psykodynamisk-, og sosialpsykiatrisk/psykologisk (systemisk) forståelse
  av psykisk lidelse

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
- Ulike perspektiver på psykisk helse/psykisk lidelse
- Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal (EPJ)
- Veiledende behandlingsplaner

Etikk
- Etiske utfordringer i praksis 

2:
Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten
- Fra psykiatri til psykisk helsearbeid

Sykepleie ved:
- Personlighetsforstyrrelser
- Psykoser
- Stemningslidelser
- Rusproblemer
- Spiseforstyrrelser
- Voldsproblematikk
- Selvskading
- Suicidalitet
- Seksuelle overgrep

Ulike tilnærminger i psykisk helsearbeid:
- Relasjonsarbeid
- Egostyrkende tilnærming
- Miljøterapi
- Boveiledning
- Arbeidstrening
- Kognitiv tilnærming
- Bruk av tvang

3.
Generell patologi, sykdomslære og farmakologi
-
Sykdom og behandling av pasienter i psykisk helsearbeid
- Personlighetsforstyrrelser
- Psykoser
- Stemningslidelser
- Legemiddelbehandling ved psykoser og stemningslidelser

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene 
-     Hygiene

4:
Psykologi og pedagogikk

- Selvbildeproblematikk
- Undervisning og veiledning av pasient og pårørende

Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
- Relasjonsarbeid
- Målrettet kommunikasjon

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
- Lov om gjennomføring og etablering av psykisk helsevern:
  - Alminnelige bestemmelser (kap.1)
  - Frivillig psykisk helsevern. Psykisk helsevern for barn og unge (kap.2)
  - Tvungent psykisk helsevern (kap.3)
  - Gjennomføring av psykisk helsevern (kap.4)
- Individuelle planer
- Gjeldende juridiske regler ved praksissted

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, bruk av ikt, selvstudier, arbeid med oppgaver, klinisk veiledning med praksisveileder. Praksisstudiene organiseres i samsvar med læringsutbyttebeskrivelser for praksisstudier og denne presenteres av studenten i arbeidsplan og ukeplaner. Studenten møter forberedt til veiledning ved å ha utarbeidet veiledningsgrunnlag, evt i form av refleksjonsnotat. Til refleksjonsgruppe medbringes refleksjonsnotat.

Praksis

9 uker: Én uke PSH samt 8 uker veiledet praksis innen psykisk helsearbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskrav må være godkjent for å få eksamensresultatet registrert, se Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold av 25.1.2010.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen.

 

Eksamen

Vurdert praksis 
Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått. Se Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorutdanningen i sykepleie.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

·     Underveisevaluering

·     Sluttevaluering

Resultatene behandles i:

·     Lærergruppe

·     Programråd

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 18.08.2011

Selvvalgt pensum, relatert til pasient-/brukergruppe ved praksissted og relevant for sykepleie, ca 20 sider

1.
362.2 Ps
Almvik, A. og L. Borge (red.) 2006. Psykisk helsearbeid i nye sko. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0392-1
Kap. 2

616.890231 Hu
Hummelvoll, J. K. et al 2004. Helt - ikke stykkevis og delt : psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-31629
Kap 1, 2 og 3

2.
362.2 Ps
Almvik, A. og L. Borge (red.) 2006. Psykisk helsearbeid i nye sko. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0392-1
Kap. 1, 3, 4, 7, 8

Artikkel i tidsskrift
Antonsen, E.B. (2010). Veien tilbake til arbeidslivet: fleksibilitet versus byråkrati. I:

Sykepleien Forskning. Vol. 5, nr. 4, s. 278-284.
URL: http://www.sykepleien.no/ikbViewer/page/sykepleien/nyheter/nyhetsartikler/vis?p_document_id=563347

(Lesedato: 10.06.2011)
(6 s.)

Artikkel i tidsskrift
Bloch Thorsen, G.R. 2006. Selvskading og selvmord ... ingen selvfølge.
I: Suicidologi. Vol. 11, nr. 1, s. 5-9
http://www.med.uio.no/ipsy/ssff/suicidologi/2006-nr1/Bloch-Thorsen.pdf

616.890231 Hu
Hummelvoll, J K. et al. 2004. Helt - ikke stykkevis og delt : psykiatrisk sykepleie og psykisk helse.
(6. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-31629-5
Kap., 8, 9, 10, 11, 12, 16, 21

362.22 In
Ingeberg M. H., Tallaksen D.W., og Børge Eide 2006. Mentale knagger: en innføring i psykisk helsearbeid, Oslo : Akribe ISBN 978-82-7950-068-1, 82-7950-068-5

Artikkel i tidsskrift
Langlo S.R., M. Ramberg og B. Grøholt 2003. Suicidal ungdom--hva skal klinikere
se etter? I: Tidsskrift For Den Norske Lægeforening. Vol 123, nr.16, s. 2246-2249
http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=863012

Artikkel i tidsskrift
Rovik, A. M. 2005. Selvskading og miljøterapi : miljøterapeutiske utfordringer ved selvskadende atferd. I: Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. Vol. 7, nr. 2, s.15-27

Artikkel i tidsskrift
Vråle G.B. og N.H. Mjøsund 2005. Terapeutisk fotfølging. I : Sykepleien. Vol. 93, nr. 5, s. 68-70
http://www.sykepleien.no/news/NewsShow.asp?NewsID=7187
(3 s.)

362.76 Ås
Aasland, M. W. 2009. "-si det til noen-" : en bok om seksuelle overgrep mot barn og unge. Kristiansand: Høgskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-594-0
Kap 1,4,5,7

Artikkel i tidsskrift
Hansen, H.K., T. Thorsnes og J. Skjerve 2009. Kvinners erfaring med partnervold - en kvalitativ studie. I: Fokus på familien. Vol. 37, nr. 2, s. 136-147
(11 s.)

3.
Artikkel i tidsskrift
Skårderud, F., J. H. Rosenvinge og K. G. Götestam 2004. Spiseforstyrrelser--en oversikt. I: Tidsskrift for Den norske lægeforening, Vol. 124, nr. 15, s. 1938-1942
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1050522

616.89 Sn
Snoek, J. E. og K. Engedal 2004. Psykiatri : kunnskap, forståelse, utfordringer. (2. utg.). Oslo: Akribe ISBN 82-7950-085-5.
Kap. 1, 2, 3, 4, 5 s.80-83, Kap. 7s. 111-115, 8, 9, 10

615.1 Si
Simonsen, T., R. L. og J. Aarbakke 2004. Illustrert farmakologi, bind 2 (2. utg.). Bergen : Fagbokforlaget ISBN 82-7674-949-6
Kap. 3

4.
616.890231 Hu
Hummelvoll, J. K. et al 2004. Helt - ikke stykkevis og delt: psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-31629-5.
Kap. 4

362.2 Ps
Almvik, A. og L. Borge (red.) 2006. Psykisk helsearbeid i nye sko. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0392-1
Kap. 10

344.04 Kj
Kjønstad, A. 2007. Helserett: pasienters og helsearbeideres rettsstilling. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-05-31112-9
Del VI. Kap. 6-7

344.04 Mo
Molven, O. 2009. Helse og jus: en innføring for helsepersonell. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39430-8
Kap. 1

- Lov om gjennomføring og etablering av psykisk helsevern:
- Alminnelige bestemmelser (kap. 1)
- Frivillig psykisk helsevern. Psykisk helsevern for barn og unge (kap. 2)
- Tvungent psykisk helsevern (kap. 3)
- Gjennomføring av psykisk helsevern (kap. 4)

- Individuelle planer

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. sep. 2020 02:42:07