Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i sykepleie, heltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emner i 1. og 2. studieår for klasse A og klasse B.

Bestått eksamen i følgende emner for både klasse C og klasse D:
- emner i 1. studieår (60 studiepoeng)
- HSSPL40410 Psykisk helsearbeid (15 studiepoeng)
- HSSPL20110 Sykepleie - helse, sykdom og lidelse II (15 studiepoeng)

og
- bestått praksisstudier 4. semester (vår)

Undervisningssemester

Bachelorstudiet i sykepleie, heltid:

- 4. semester (sein vår) for klasse C og klasse D
- 5. semester (høst) for klasse A og klasse B

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • gjøre rede for sykepleieutøvelse i hjemmebaserte tjenester
 • beskrive saksbehandling i hjemmebaserte tjenester

Ferdigheter
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • ta ansvar for å planlegge, utøve og evaluere sykepleien til en gruppe pasienter
 • kommunisere målrettet
 • ta initiativ til, og utføre forebyggende og helsefremmende sykepleie
 • utføre de vanligste prosedyrene som forekommer på praksisstedet på forsvarlig måte
 • samarbeide med pårørende, andre faggrupper, etater og institusjoner hjemmesykepleien forholder seg til, om ivaretakelse av pasientenes behov
 • handle i tråd med gjeldende lovverk

Generell kompetanse
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • se betydningen av refleksjon og veiledning for utvikling av fag og yrkesutøvelse
 • vise respekt for pasienter, pårørende og deres hjem
 • kunne reflektere over og vurdere relevante etiske og juridiske problemstillinger
 • erkjenne og forstå betydningen av samarbeid i helsetjenesten
 • vise vilje, evne og kreativitet i tilpasning av sykepleieutøvelse i hjemmet

Innhold

1:
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk
-     Forholdet mellom omsorgshensyn og fordelingsrettferdighet

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
-     Dorothea Orems sykepleietenkning
-     Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal (EPJ)

Etikk
-     Etiske utfordringer i hjemmebaserte tjenester

2:
Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten
-     Sykepleie til pasienter:
       -     i hjemmebaserte tjenester
             - de eldste eldre
             - unge funksjonshemmede
       -     med nevrologiske sykdommer
       -     med øresykdommer 
       -     med øyesykdommer
       -     i den terminale fasen av livet
-     Pasientens hjem som arena for sykepleieutøvelse
-     Pårørende
-     Samarbeidspartnere i hjemmebaserte tjenester

3:
Anatomi, fysiologi og biokjemi
-     Ørets oppbygning og funksjon
-     Øyets oppbygning og funksjon

Generell patologi, sykdomslære og farmakologi
-     Nevrologiske sykdommer
-     Øresykdommer
-     Øyesykdommer

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene
-     Hygieniske prinsipper i hjemmet

4:
Psykologi og pedagogikk
-     Nærhet og avstand i profesjonelle relasjoner
-     Undervisning og veiledning av pasient og pårørende

Sosiologi og sosialantropologi
-     Emosjonelt arbeid i sykepleien

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
-     Kommunehelsetjenesteloven
      -     Alminnelige bestemmelser (kap.1)
      -     Rett til helsehjelp (Kap. 2)
-     Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste.
-     Forvaltningsloven og saksbehandling
-     Hjelpemidler og støtteordninger
-     Gjeldende juridiske regler ved praksisstedet

Undervisnings- og læringsformer

 Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, bruk av ikt, selvstudier, arbeid med oppgaver, klinisk veiledning med praksisveileder. Praksisstudiene organiseres i samsvar med læringsutbyttebeskrivelser for praksisstudier og denne presenteres av studenten i arbeidsplan og ukeplaner. Studenten møter forberedt til veiledning ved å ha utarbeidet veiledningsgrunnlag, evt i form av refleksjonsnotat. Til refleksjonsgruppe medbringes refleksjonsnotat.

Praksis

 • 9 uker: Én uke PSH samt 8 uker veiledet praksis i hjemmebasert omsorg.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan få eksamensresultatet registrert. Se Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold av 25.1.2010.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen.

Eksamen

Vurdert praksis 
Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått. Se Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorutdanningen i sykepleie.

 

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

·     Underveisevaluering

·     Sluttevaluering

Resultatene behandles i:

·     Lærergruppe

·     Programråd

Litteratur

Oppdatert 08.08.2011

Selvvalgt pensum, relevant i forhold til pasientgruppe ved praksissted, 20 sider

1.

610.7301 Au
Austgard, K. (2010). Omsorgsfilosofi i praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisks.

s.15-18
(3 s.)

808.066 Dy
Dysthe, O., F. Hertzberg og Hoel, T. L. Hoel (2010). Skrive for å lære : skriving i høyere utdanning. (2. utg.). Oslo: Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-293-8
s. 65-78

(13 s.)

300.72 Ja
Jacobsen, D. (2010). Forståelse, beskrivelse og forklaring. Innføring i metode for helse- og sosialfagne. Kristiansand: Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-857-6. S. 57-61.
(4 s.)

610.73 Gr
Kristoffersen, N.J., F. Nortvedt og E.A. Skaug, red. (2011). Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk. Bind 1, kap. 6 s. 227-240
(13 s.)

Dysthe, O., F. Hertzberg og Hoel, T. L. Hoel (2010). Skrive for å lære : skriving i høyere utdanning. (2. utg.). Oslo: Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-293-8
s. 65-78

(13 s.)

2.

610.73 Kl
Almås, H., D-G. Stubberud og R. Grønseth, red. (2010). Klinisk sykepleie 2. (4.utgave) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.
Kap. 26, 28, 29
(92 s.)

Artikkel i tidsskrift
Birkeland A. og K. Kristoffersen (2004). Opplevelse av behov for hjelp hos psykiatriske pasienter som bor i egen bolig. I: Vård i Norden. Vol. 24, nr. 4, s. 15-20.
(5 s.)

Artikkel i tidskrift
Borstad, I. og L. Berg (2009). Närståendes erfarenheter av ett palliativt
hemsjukvårdsteam. I: Vård i Norden. Vol. 29, nr 4, s. 15-19.
(5 s.)

610.730699 Bæ
Brinchmann, B. S. (2002). Bære hverandres byrder: pårørende i sykepleien. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-750-7
Kap. 8, s.143-169, kap.9, s.171-193
(38 s.)

610.7343 Fj
Fjørtoft , A.K. (2006). Hjemmesykepleie. Ansvar, utfordring og muligheter. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN-13:978-82-7674-871-0 ISBN-10: 82-7674-871-6
s. 9-237
(228 s.)

616.890231 Hu
Hummelvoll, J K. et al. (2004). Helt - ikke stykkevis og delt: psykiatrisk
sykepleie og psykisk helse (6. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-31629-5
Kap. 20
(27 sider)

616.07561 Bl
Husøy, A.M. (2005). Blodprøvetaking i praksis. Oslo: Akribe ISBN 82-7950-099-5
s.11-83
(72 s.)

Artikkel i tidsskrift
Haave, T. og L.T. Gaustad (2008). En glemt arena? I: Sykepleien. Vol. 96, nr 18, s. 88-91
URL:
http://www.sykepleien.no/ikbViewer/Content/117344/en%20glemt%20arena.pdf
(Lesedato: 10.06.2011)
(4 s.)

610.73 Fa
Kirkevold, M. og K. S. Ekern (2001). Familien i sykepleiefaget. Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-417-1142-5 Kap.1, 2, 5 og 8
(77 s.)

610.7343 Ka
Solheim, M. (2004). Kan eg komme inn? Verdiar og val i heimesjukepleie. Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-30272-3
Kap.14, s.207-214
(10s.)

362.4 Fu
Tøssebro, J. (2009). Funksjonshemming - politikk, hverdagsliv og arbeidsliv. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01439-5.
Del III kap. 9, 10, 11,
Del IV kap. 12, kap.13, s.149-225
(75.s.)

3.

616.07 Ri
Ringstad, Ø. (2008). Arbeidsbok til det syke mennesket. Oslo: Akribe. ISBN 978-82-79-50124-4

615.1 Si
Simonsen, T. R. L. og J. Aarbakke (2004). Illustrert farmakologi 2. (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget ISBN 82-7674-949-6
s. 23-38, 71-82
(26 s.)

616.07 Wy
Wyller, V. B, P. A. Brodal og K.C. Toverud (2009). Det friske og det syke mennesket. Oslo: Akribe ISBN 82-7950-095-2.
Det friske mennesket
Bind IV, kap. 14, 15
(26 s.)

eller

612 Me
Sand, O. m.fl. (2006). Menneskekroppen: fysiologi og anatomi. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-34807-3
s. 158-164, 167-178
(17 s.)
DVD

616.895 Sp
Spinnangr, I. R. (2004). "Himmelen inni oss". Oslo: Dokument 2,TV 2

616.07 Wy
Wyller, V. B, P. A. Brodal og K.C. Toverud (2009). Det friske og det syke mennesket. Oslo: Akribe ISBN 82-7950-095-2.
Det syke mennesket
Bind IV, kap. 13 (s.78-89, 91-95,107-108,110-121,131-141,143-147), kap.14-15,

4.
344.04 Mo
Molven, O. (2009). Helse og jus: en innføring for helsepersonell. Oslo: Gyldendal Akademisk.
ISBN 978-82-05-39430-8
Kap. 27
(6 s.)

353.6 Sa
Sosial- og helsedirektoratet (2006). Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet.
Kap.3 og 4, s.41-59
(18 s.)
URL: http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00008/IS-1040__8084a.pdf
(Lesedato: 10.06.2011)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 02:40:56