Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPL40611 Sykepleiens undervisende og ledende funksjon (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i sykepleie,heltid for alle klassene.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

-     Bestått alle emner i 1. og 2. studieår
-     Bestått praksisstudier 5. semester (høst)

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • gjøre rede for sykepleierens ansvar for å informere, undervise og veilede
 • gjøre rede for prinsipper for informasjon, veiledning og undervisning
 • gjøre rede for rammebetingelser som styrer sykepleietjenesten på ulike nivåer
 • gjøre rede for prinsipper for ledelse i sykepleietjenesten

Ferdigheter
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • informere, undervise og veilede pasienter, pårørende, medarbeidere og studenter
 • lede og administrere sykepleieutøvelsen overfor enkeltpasienter og deres pårørende
 • samarbeide på alle nivåer i organisasjonen og delta i tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid
 • begrunne egne handlinger og reflektere over egen faglig utvikling
 • utøve en kritisk - analytisk holdning til helsetjenesten
 • gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger
 • utføre hjerte-lungeredning (DHLR) (være sertifisert)

Generell kompetanse
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • ha innsikt i relevante og yrkesetiske problemstillinger
 • kunne formidle sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene, som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske og faglige krav og retningslinjer
 • vurderer rammebetingelser som styrer sykepleietjenesten på ulike nivåer

Innhold

1:
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk 
-     Sykepleiens moderne historie

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
-     Kunnskapsbasert sykepleiepraksis
-     Kritisk analytisk tilnærming til egen yrkesutøvelse og helsetjenester generelt
-     Fra novise til ekspert

Etikk 
-     Etiske utfordringer knyttet til ressursforvaltning
-     Anvendelse av yrkesetiske retningslinjer

2:
Sykepleierens funksjon og oppgaver i kommunehelsetjenesten
-     Ledelse og administrasjon
-     Alternative behandlings- og lindringsmodeller

3:
Generell patologi, sykdomslære og farmakologi 
-     Anvendelse av kunnskap i utøvelse av sykepleie
-     Hjerte - lungeredning (DHLR)

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene 
-     Anvendelse av kunnskap i utøvelse av sykepleie

4:
Psykologi og pedagogikk
-     Veiledning og undervisning av studenter og medarbeidere
-     Profesjonelle relasjoner -  emosjonelt arbeid

Sosiologi og sosialantropologi
-     Anvendelse av kunnskap i utøvelse av sykepleie

 Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
-     Helsepersonelloven: 
      -     Krav til organisering av virksomhet (kap.3)
      -     Ledelse av virksomheter og fordeling av myndighet
-     Kvalitetsutvikling

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, bruk av ikt, selvstudier, arbeid med oppgaver, klinisk veiledning med praksisveileder. Praksisstudiene organiseres i samsvar med læringsutbyttebeskrivelser for praksisstudier og denne presenteres av studenten i arbeidsplan og ukeplaner.

Praksis

10 uker: Én uke PSH samt 9 uker veiledet praksis i kommunehelsetjenesten.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet / få eksamensresultatet registrert. Se Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold av 25.1.2010.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen.

Eksamen

Hjemmeeksamen i gruppe og vurdert praksis
Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe. Maks. 3000 ord.
Oppgaven vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått. Se Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorutdanningen i sykepleie.

Ved ikke bestått vurdering av praksisperioden blir ikke resultat fra skriftlig hjemmeeksamen i gruppe reigistrert.
Både hjemmeeksamen i gruppe og praksisperiode må være vurdert til bestått for å få karakter i emnet. Det gis en samlet karakter.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

·     Underveisevaluering

·     Sluttevaluering

Resultatene behandles i:

·     Lærergruppe

·     Programråd

Litteratur

Litteratulista er sist oppdatert 02.12.2011.

Selvvalgt pensum, relatert fokus for emnet, ca 146 sider

1.
610.73071 En
Alvsvåg, H (2007). Læring av sykepleie – gjennom personlige og profesjonelle erfaringer. I: H. Alvsvåg & O. Førland (red.) Engasjement og læring: fagkritiske perspektiver på sykepleie. Oslo: Akribe. s. 205-232 (28 s.).

Artikkel i tidskrift
Bollig G., Pedersen, R. & R. Førde. (2009) Etikk i sykehjem og hjemmetjenester. I: Sykepleien forskning. Vol. 4, nr. 3, s.186-196 (10 s.).

610.73069 Da Damsgaard, H.L. (2010) Den profesjonelle sykepleier. Profesjonalitetens mange ansikter. Cappelen Akademisk Forlag
(169 s.).

Artikkel i tidsskrift
Lillemoen, L. & E. J. Børslett. Etikk i praksis. (2010). I: Sykepleien. Vol. 98, nr.4, s. 58-61 (4 s.).

610.73 Sy
Lillestø, B. (2010). Sykepleiens tre dimensjoner. I: Knutstad, U. (red.) Sykepleieboken 2. Sentrale begreper i klinisk sykepleie. Oslo: Akribe. s. 393 - 416 (23 s.).

610.7309 Ma
Mathisen, J. (2006). Sykepleiehistorie. Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 87-89 (3 s.).

610.73072 Å
Nortvedt, M.W.,G. Jamtvedt, B. Graverholt & L.M. Reinar (2007). Å arbeide og undervise kunnskapsbasert - en arbeidsbok for sykepleiere. Oslo: Norsk Sykepleierforbund.
Del 1. Hva er kunnskapsbasert sykepleie? s. 13 - 23
Del 5. Anvendelse av forskningsbasert kunnskap, s. 157 - 167.
(20 s.)

2.
615.5 No
Norheim, A. J. (2009). Komplementær og alternativ medisin: en innføring for helsepersonell. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Kap. 12, og 13 (32 s.).

610.73068 Or
Orvik, A. (2004). Organisatorisk kompetanse: I sykepleie og helsefaglig samarbeid. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Kap. 9 (40 s.)

610.73068 Pf Pfeiffer, R. (2002). Sykepleier og leder. Den administrative og den faglige sykepleielederens funksjon. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1, 2, 3, 6 og 9 (130 s.)

610.730699 Re
Redman, B. K. (2007). The practice of patient education: a case study approach. St. Louis: Mosby.
Kap 1, 2 og 5 (72 s.).

610.7307 Tv
Tveiten, S. (2008). Pedagogikk i sykepleiepraksis, Bergen: Fagbokforlaget.
Kap. 8-10, s. 157-278 (120 s.).

3.
616.0252 No
Den norske lægeforening (2009). Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. (3. utg.).
Stavanger: Åsmund S. Lærdal A/S.

616.0252 No
Norsk resucitasjonsråd (2006). Norsk grunnkurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter. (5 rev. utg.).
Stavanger: Åsmund S. Lærdal A/S ISBN 82-91823-58-8

4.
610.73069 An
Andreassen, H.M. (2006). Hvordan beskriver sykepleiere sin sykepleiefaglige kompetanse innenfor en organisasjon som er i kontinuerlig endring? Halden: Høgskolen i Østfold. s. 6- 29 (24 s.).

610.7307 Bi
Bie, K. (2010). Refleksjonshåndboken. Oslo: Universitetsforlaget. s. 30 – 40 (10 s.).

Artikkel i tidsskrift Dale, B., H.I. Sævreid, M. Kirkevold & O. Söderhamn, O. (2011). Older home-living patients' perceptions of received home nursing and family care. Nordisk Sykeplejeforskning. 3/2011. s. 219 - 234 (16 s.).

Artikkel i tidsskrift Grøndahl, V.A., I. Karlsson, M.L. Hall-Lord, J. Appelgren & B. Wilde-Larsson (2011). Quality of care from patients' perspective – impact of the combination of person-related and external objective care conditions. Journal of Clinical Nursing, 20 (17-18), s. 2540-2551 (12 s.).

610.73071 En
Hovland, O.J. & G. Skutlaberg Andresen (2007). Integrering i praksisfellesskapet med refleksjon som verktøy. I: H. Alvsvåg & O. Førland (red.) Engasjement og læring: fagkritiske perspektiver på sykepleie. Oslo: Akribe. s. 189 – 201 (12 s.).

362.14 Ki
Kirchhoff, J.W. (2010). De skjulte tjenestene: om uønsket atferd i offentlige organisasjoner. Karlstad: Karlstad University. s. 9-15, og 198 - 200 (7 s.).

610.73068 Or
Orvik, A. (2004). Organisatorisk kompetanse: I sykepleie og helsefaglig samarbeid. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Kap 6, s.179-205 og kap. 10 (69 s.)

Artikkel i tidsskrift Romøren, T.I. (2011). Samhandlingsreformen – Et kritisk blikk på en helsereform. Nordisk Sykeplejeforskning. 1/2011. s 82-88 (7 s.).

371.4 Tv
Tveiten, S. (2008). Veiledning - mer enn ord. Bergen: Fagbokforlaget . s.17-80, 87-120 (96 s.)

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2020 02:41:42