Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSTFS40310 Vitenskapsteori og metode (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i masterstudiet i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren (120 studiepoeng), kull 2010.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Innhold

Emnet vil gi studentene en innføring i:

  • Vitenskapsteori/metodologi
  • Forutsetninger for utvikling av kunnskap
  • Objektivitet, subjektivitet, årsaksforklaring, validitet, reliabilitet, menneske og virkeligheten
  • Ulike forskningsstrategier
  • Ulike varianter av studier innenfor både kvalitativ og kvantitativ tradisjon
  • Deskriptiv og slutningsstatistikk
  • Statistiske programpakker

Emnet vil også inneholde et masteroppgaveforberedende kurs som skal gi studentene hjelp til å forberede masteroppgaveskrivingen. I løpet av kurset skal studentene utvikle en prosjektplan. Prosjektplanen danner grunnlag for høgskolens tildeling av veileder.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil bli gjennomført i løpet av to halve semestre. Emnet gjennomføres i form av 3 samlinger à 3 dagers varighet. Som undervisnings- og læringsform er problembaserte læringsprinsipper lagt til grunn. Undervisningen gis som forelesninger, seminarer og grupper. Det vil bli gitt undervisning i IKT-basert læring. IKT-basert læring muliggjør samhandling mellom undervisningssamlingene.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • 80 % deltakelse i undervisning.
  • Framlegg i seminar. Framlegget er relatert til arbeidet med masteroppgaven. Faglærer godkjenner fremlegget.

Arbeidskrav må godkjennes før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell prosjektplan (2000 ord +/- 10 %) for masteroppgaven.

Prosjektplanen blir vurdert til Bestått/Ikke bestått.

Besvarelser utenfor oppgitt lengde vurderes til 'ikke bestått'.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 02.02.2012.

Askheim, Ole Petter. (2007). Empowerment - ulike tilnærminger. In Ole Petter Askheim & Bengt Starrin (Eds.), Empowerment i teori og praksis. Oslo: Gyldendal. (12 sider)*

De nasjonale forskningsetiske komiteer. (2006). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, jus og humaniora: vedtatt av den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora dato. (35 sider) Dokumentet kan lastes ned via URL: http://www.etikkom.no/Documents/Publikasjoner-som-PDF/Forskningsetiske%20retningslinjer%20for%20samfunnsvitenskap,%20humaniora,%20juss%20og%20teologi%20(2006).pdf

Eriksson, Bengt G., & Karlsson, Per-Åke. (2008). Att utvärdera välfärdsarbete. Stockholm: Gothia. Kap 1-7, 17 (92 sider)

Jacobsson, Katarina, & Meeuwisse, Anna. (2010). Casestudieforskning. In Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Rosmari Eliasson-Lappalainen & Katarina Jacobsson (Eds.), Forskingsmetodikk for sosialvitere. Oslo: Gyldendla akademisk. (17 sider)*

Johannessen, Asbjørn, Tufte, Per Arne, & Kristoffersen, Line. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt. Kap 1-9, 16 og 18-25.

Johannessen, Jon-Arild, & Olaisen, Johan. (2006). Vitenskapsstrategi og vitenskapsfilosofi. Bergen: Fagbokfrolaget. (160 sider)

Ryen, Anne. (2002). Det kvalitative intervjuet: fra vitenskapsteori til feltarbeid. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 5,6,7,8,9,10 og 13 (155 sider)

Skærbæk, Eva. (2007). Who's Affraid of ... Ethical Dilemmas in Qualitative Research. Nordic Journal of Women's Studies, 15(1), 64-74. (10 sider)*

Starrin, Bengt. (2007). Empowerment som forskningsstrategi. In Ole Petter Askheim & Bengt Starrin (Eds.), Empowerment i teori og praksis. Oslo: Gyldendal. (10 sider)*

Anbefalt litteratur for SPSS:

Pallant, J. (2010) SPSS Survival manual. A step by step guide to data analysis using SPSS, 4th edition. New York: Open Univeristy Press.

Anbefalt litteratur

Bergmark, Anders. (2010). Om evidensbasering, kunnskapsoversikter og psykososiale mekanismer. In Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Rosmari Eliasson-Lappalainen & Katarina Jacobsson (Eds.), Forskningsmetodikk for sosialvitere. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Denvall, Verner, & Vedung, Evert. (2010). Evalueringsforskning. In Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Rosmari Eliasson-Lappalainen & Katarina Jacobsson (Eds.), Forskningsmetodikk for sosialvitere. Oslo: Gyldendal akademisk. (17 sider)

Fangen, Katrine. (2010). Deltagende observasjon. Bergen: Fagbokforlaget.

Fetterman, David M., & Wandersman, Abraham. (2005). Empowerment evaluation principles in practice. New York: Guilford press.

Jacobsen, Dag Ingvar. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser?: innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Jacobsen, Dag Ingvar. (2010). Forståelse, beskrivelse og forklaring: innføring i metode for helse- og sosialfagene. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Kvale, Steinar. (1997). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Ad notam Gyldendal.

Repstad, Pål. (2007). Mellom nærhet og distanse: kvalitative metoder i samfunnsfag. Oslo: Universitetsforlaget.

Tjora, Aksel Hagen. (2010). Kvalitative forskningsmetoder i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 02:41:32