Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF20214 Personalarbeid med vekt på velferd og inkludering (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle emner i første studieår.

Undervisningssemester

4. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne er studentene i stand til å:

 1. Anvende lover og regler som regulerer arbeidsmarkedet
 2. Beskrive forhold av betydning for mobilisering av medarbeidere og ledere
 3. Redegjøre for betydningen av kompetanseutvikling i organisasjoner
 4. Beskrive ulike metoder for ressursstyring
 5. Anvende kunnskap om arbeidsmiljø på konkrete situasjoner
 6. Anvende kunnskaper om inkluderende arbeidsliv
 7. Redegjøre for kravene til dokumentasjon i forhold til personalarbeid i offentlige og private virksomheter
 8. Finne fram til og oppdatere sin kunnskap på personalområdet
 9. Formidle fagstoff skriftlig og muntlig med kritisk bruk av kilder

Innhold

 1. Lover og regler som regulerer forholdet for utsatte grupper på arbeidsmarkedet
 2. Forskning og erfaringsbasert kunnskap om ressursmobilisering og motivering av ansatte
 3. Kompetanseutvikling og lærende organisasjoner   
 4. Gjennomgang av ulike virkemidler i personalarbeidet. Tilskudds- og stønadsordninger
 5. Generelle saksbehandlingsregler og rutiner i private og offentlige virksomheter. Faglig skjønnsutøvelse. Brukermedvirkning og systemer for medvirkning
 6. Metoder for kartlegging og analyse av praksis. Inkludering som tema i personalarbeid for å sikre ivaretakelse av medarbeidere og forebygge utstøting 
 7. Lover og retningslinjer for dokumentasjon
 8. Bruk av forskning som er relevant for personalarbeid
 9. Akademisk skrivekurs og bibliotekundervisning

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av forelesninger, studentaktive seminarer, gruppearbeid, veiledning og selvstudier.

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innlevering av et gruppenotat på maks.1000 ord som godkjennes i Fronter.
 • Et individuelt notat på inntil 1000 ord som godkjennes i Fronter med skriftlig tilbakemelding. 
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning. Det er krav om 80% deltakelse/tilstedeværelse i undervisning. Det er krav om 90% deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening.
 • Obligatorisk deltakelse i fem (5) timer basisgruppeveiledning. Studenten må selv rapportere tilstedeværelse i Fronter.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Arbeidskravene er gyldige for samme periode som emnet.
 

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over tre (3) dager. Besvarelsen skal ha et omfang på inntil 2000 ord. Det benyttes karakterskala fra A-F.   

Det benyttes interne sensorer.

 

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering
 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 29.08.2014 + revisjon 12.11.2014

305.56 Un
Hills, John, Julian Le Grand and David Piachaud, red. (2002). Understanding Social Exclusion. London: Oxford University Press ISBN 0-19-925194-0 (274 sider)

344.03 Kj
Kjellevold, Alice (2012). Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen: med kommentarer. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1028-2

658.3 Ku
Kuvaas, Bård og Dysvik, Anders (2012). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser  (kap. 4, 5, 7 og 9) (60 sider)

158.7 Ka
Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. (4. utg.)  Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-0858-6 (378)

331.256 Ei
Einarsen, Ståle og Pedersen, Harald (2007). Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-10-04920-0 (Kapittel 1,2,3,og4) (120)

331.256 Ek
Ekeland, Tor – Johan (2014). Konflikt og konfliktforståelse for helse- og sosialarbeidere. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akedemisk ISBN 978-82-05-471986

344.01 En (korrigert 12.11.2014)
Engelsrud, Gerd (2013). Styring og vern. Arbeidsrett i offentlig sektor (5. utg.). Oslo. Cappelen Akademisk Forlag ISBN 978-82-02-399863. 

344.01 En
Engelsrud, Gerd (2013). Oppgaver i arbeidsrett. (2. utg.) Oslo. Cappelen Akademisk Forlag ISBN 978-82-02-43499-1 (122 s.)

158.7 Kl
Saksvik P. og Nytrø K.(red.) (2009): Klinisk organisasjonspsykologi
Oslo: Cappelen akademisk ISBN: 978-82-02-29440-3
(kap, 5, 6, 7, 8)

371.4 Tv (korrigert 12.11.2014)        
Tveiten, S. (2013). Veiledning – mer enn ord. (4. utg.) Bergen: Fagbokforlaget.
ISBN 978-82-450-14551-8

Artikler:

361.2 An
Halvorsen, K. (2003). Sosial inkludering - på egne eller samfunnets premisser? I: Annus socialis 2003. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet
s. 4-5 (2 sider)

Døving, Erik og Odd Nordhaug (2007). Inkluderingsledelse i norske virksomheter.Beta: tidsskrift for bedriftsøkonomi. nr.1, s.51-63. (12 s.)

Røe, Melina (2011). «Why don't they want us?» Refugees still unemployed after many years in Norway. Nordic Social Work Reasearch, 1(2), 109 – 123. http://dx.doi.org/10.1080/2156857X.2011.601135
(Lesedato 24.3.14) (12 s.)

Lenker:

Kunnskapsbasert praksis
www.kunnskapsbasertpraksis.no

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 02:41:21