Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF30211 Velferdsarbeideren i spenningsfeltet mellom individ og samfunn (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle emner i andre studieår.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne er studentene i stand til å:

 1. Redegjøre for sentrale områder av betydning for levekår
 2. Beskrive ulike virkemidler i integrasjons- og inkluderingspolitikken
 3. Identifisere forhold som har betydning for sosial inkludering/ekskludering og diskriminering/antidiskriminering
 4. Anvende kunnskaper om virkemidler i det boligsosiale arbeidet
 5. Innhente og oppdatere sin kunnskap om retningslinjer, veiledere og nyere forskning som er relevant for fagområdet
 6. Kritisk reflektere og vurdere velferdsviterens mandat og rammebetingelser i samfunnet
 7. Vurdere fagets plass i en internasjonal sammenheng

Innhold

 1. Arbeide med å forstå hvordan arbeidet med levekår i et samfunn får betydning for politikk, forskning, organisering og planlegging.
 2. Gjennomgang av sentrale virkemidler i integrasjonsarbeidet på samfunnsnivå
 3. Utgangspunktet for undervisningen vil være ulike virkemidler i inkludering-, integrering og antidiskrimineringsarbeidet
 4. Gjennomgang av støtteordninger administrert av Husbanken og kommunene og gjennomgå eksempler på tiltak og forsøk i det boligsosiale arbeidet.
 5. Gjennomgang av de mest sentrale retningslinjene, veilederne og nyere forskning på området
 6. Trening på systematisk refleksjon med utgangspunkt i en eller flere modeller for analyse
 7. Gjennomgåing av ulike velferdsregimer og virkemidler i velferdspolitikken

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av forelesninger, studentaktive seminarer, ferdighetstrening, gruppearbeid, veiledning og selvstudier

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Ett individuelt notat på 1000 ord. Medstudenter gir skriftlig tilbakemelding i Fronter og oppaven kan omarbeides en (1) gang etter tilbakemelding fra medstudent. 
 • Ett gruppearbeid som presenteres i seminar og vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan oppgaven omarbeides en (1) gang.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning.

Arbeidskravene er gyldige ett semester etter at de er godkjent.

Alle arbeidskrav må være godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 3 dager.
Besvarelsen skal ha et omfang på maks 3000 ord.

Det benyttes karakterregel A- F. Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering
 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og på kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 3.6.14

Dølvik, Jon Erik (2011). Krise og velferdskutt i Europa - utfordringer for de nordiske modellene. Søkelys på arbeidslivet, nr. 3, s. 190-211 (19 sider) http://www.idunn.no/ts/spa/2011/03/art03

Herud, Eva og Silje Ohrem Naper (2012). Fattigdom og levekår i Norge – Status 2013. Oslo: Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV-Rapport nr.1-2014 (70 sider) https://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Analyser/NAV+rapportserie/Andre+rapporter/Fattigdom+og+levek%C3%A5r+i+Norge+-+Status+2013.380126.cms

Gustavson, Marius (2012). Økonomisk ulikhet. Oslo: Civita. (Civita-rapport) (43 sider)
ISBN 978-82-92581-45-2 http://www.civita.no/publikasjon/okonomisk-ulikhet

En helhetlig integreringspolitikk: mangfold og fellesskap (2012). Oslo: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (Meld. St. 6 (2012-2013)) (140 sider)
http://www.regjeringen.no/pages/38098840/PDFS/STM201220130006000DDDPDFS.pdf

Perspektivmeldingen 2013 (2013). Oslo: Finansdepartementet (Meld. St. 12 (2012-2013))
(157 sider)
http://www.regjeringen.no/pages/38223329/PDFS/STM201220130012000DDDPDFS.pdf

305.488 Ru
Rugkåsa, Marianne (2012) Likhetens dilemma: om sivilisering og integrasjon i den velferdsambisiøse norske stat. Oslo : Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-42703-7, h. (210 sider)

361.65 Ar
Stjernø, Steinar og Einar Øverbye (red.) (2012). Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Oslo: Universitetsforlaget (Kap 9,10,11 og 12) ISBN 978-82-15-02119-5 (154 sider)

363.5 Ul
Ulfrstad, Lars-Marius (2011) Velferd og bolig: om boligsosialt (sam-)arbeid. Oslo: Kommuneforlaget ISBN 978-82-446-2036-9, h. (250 sider)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 02:41:22