Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBVP20111 Sosialpedagogisk arbeid (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnevern.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle eksamener i første studieår.

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å:

 • Redegjøre for barn og unges utvikling, psykisk og sosialt
 • Redegjøre for den systematiske arbeidsmodellens momenter: tiltaksutvikling og evaluering
 • Redegjøre for prosessen frem mot spesialpedagogiske tiltak etter opplæringsloven
 • Redegjøre for kunnskapsbasert praksis barnevernet
 • Redegjøre for barnevernets ansvarsoppgaver i helsefremmende- og forebyggende arbeid, primær, sekundær og tertiær
 • Redegjøre for risiko- og beskyttelsesfaktorer, individuelle og miljømessige
 • Vurdere hvordan vold og aggresjon kan møtes miljøterapeutisk, samt kjenne til hvilke konsekvenser vold mot barn og unge kan ha sett i et utviklingspsykologisk perspektiv.
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter som fremmer utvikling og mestring
 • Kjenne til prinsippene for å kunne gjennomføre profesjonelle samtaler med barn
 • Foreta etiske vurderinger i forhold til handlingsvalg som berører andre mennesker.
 • Utføre saksbehandling i tilknytning til vedtak om hjelpetiltak etter lov om barnvernstjenester
 • Redegjøre for BUFETATS tilbud til barn, unge og deres familier ut over institusjonstilbudet

Innhold

Emnet er konsentrert rundt fire hovedområder som alle henger sammen. Emnet omhandler barn og unges psykologiske utvikling. Emnet viderefører og utdyper innholdsområdene fra Emne 103 Innføring i psykologi og innføring i sosialpedagogisk arbeid med barn og unge. Emnet omhandler miljøarbeid både i og utenfor institusjon. Her vil vi berøre ulike metoder for utøvelse av miljøarbeid inkludert risiko- og beskyttelsesfaktorer. Sentralt i miljøarbeid er aktiviteter og organisering av disse. Motivasjon og mestring vil bli omtalt. Videre omhandler emnet tiltaksutvikling der vi vektlegger kunnskapsbaserte metoder. Dette gjelder både i barnevernssammenheng og også i en pedagogisk sammenheng der vi viser hvordan et spesialpedagogisk tiltak utvikles på basis av de føringer som ligger i opplæringsloven. Et siste hovedpunkt dreier seg om saksbehandling i barnevernstjenesten. Vi gjennomgår de grunnleggende prinsippene for saksbehandling basert på en bekymringsmelding fram til endelig vedtak om hjelpetiltak fattes.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil bestå av forelesninger, seminarer, veiledning og ferdighetstrening. Vi vil ta sikte på å gjøre ulike former for seminarundervisning til en vesentlig læringsarena. Veiledning vil bli gitt i basisgrupper. Hensikten med veiledning er å oppøve studentenes egen refleksjonsevne slik at de blir i stand til å fungere som bevisste og reflekterte profesjonsutøvere. Studentene oppfordres til å be om veiledning på arbeidskravene. Det vil bli gjennomført akademisk skrivekurs.

 

Praksis

Det er avsatt en dag til forberedelse til emnet Praksis 2.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Presentasjon av valgt aktivitet med redegjørelse for hvordan aktiviteten benyttes i arbeid med barn og unge. Legges fram i seminar. Tilbakemelding gis i seminaret. Godkjent/ikke godkjent gis i seminaret. Ved ikke godkjent må ny aktivitet presenteres i eget seminar.
 • Studentene (gruppene) skal lage en arbeidsbok på maks 1500 ord knyttet til aktivitetsfaget og aktiviteten studenten har deltatt i. Arbeidsboken godkjennes av aktivitetsfaglæreren.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning.
 • Deltakelse i ferdighetstrening knyttet til vold og aggresjon og valgt aktivitet.
 • Deltakelse i 4 timer basisgruppeveiledning

Det er krav om 80% deltakelse/tilstedeværelse i forelesninger, seminarer og veiledning. Det er krav om 90% deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening.

Studentene må registrere sitt fravær i Fronter (selvrapportering).

Studentene oppfordres til å be om veiledning på arbeidskravene. Arbeidskravene er gyldige i ett semester etter at de er godkjent. Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeoppgave
I løpet av emnet skal studentene arbeide med en individuell oppgave på inntil 3000 ord med en problemstilling fra emnets læringsutbytte. Problemstillingen skal godkjennes av høgskolen. Oppgaven leveres til fastsatt dato. Det gis en time veiledning på oppgaven. Veiledning gis av basisgruppeveileder på forespørsel fra studenten. Det blir ikke gitt veiledning på oppgaven etter 1. oktober.

Ved ikke bestått leveres omarbeidet oppgave.

Oppgaven vurderes etter en karakterskala fra A-F.

Det benyttes interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Skriftlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

361.3 Kr
Askeland, G.A. (2011) Teorigrunnlaget for kritisk refleksjon, i Askeland, G.A. (red.) Kritisk refleksjon i sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01888-1
Kap. 1

362.7 Så
Befring, Edvard, I. Frønes, Mari Anne Sørlie (Red) (2010). Sårbare unge. Nye perspektiver og tilnærminger. 1.utg Gyldendal Norsk Forlag. ISBN 978-82-05-39693-7
Kap 4, 6, 7, 9, 12, 16 (90 s)

616.8582 Be
Bengtson, M., P.Ø. Steinsvåg & H. Terland. (2004) Ungdom bak volden - Forståelse og behandling av ungdom med volds- og aggresjonsproblemer. Oslo: Univsersitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00229-3. Innledning, kap 1, 2 og 3 (86s)

155.92 Bo
Borge, A. I. H. (2003). Resiliens: risiko og sunn utvikling. Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-31460-3 (127 sider) Hele boka

616.89022
Broberg, A., K. Almquist & T. Tjus. (2006) Klinisk barnepsykologi. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0305-5, h., 82-450-0305-0

362.7 Bu
Bunkholdt, V. & M. Sandbæk (2008). Praktisk barnevernsarbeid. 5. utg. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 82-00-42968-7. (152 sider) Kap. 2-9

361.322 Ei
Eide, G. & R. Rohde (2009). Sammen så det hjelper - metoder i samtaler med barn, ungdom og familier. Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-0789-3

372.19 En
Engelsen, B. U. (2012). Kan læring planlegges? : arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor. 6. utg. Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-42277-3 Kap.5, 8

362.747 Fo
Gjertsen, P-Å (red.)(2007). Forebyggende barnevern: samarbeid for barnets beste. Bergen: Fagbokforlaget (231 s.) 

155.4 Op
Gulbrandsen, L. M. (red.) (2006) Oppvekst og psykologisk utvikling, 371 s. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-00950-6

616.89144 Ha
Halvorsen, T. (2006). Miljøarbeid: teori og praksis. 2. utg. 167 s. Bergen: Fagbokforlaget ISBN 82-7674-691-8. (150 sider) s. 11-161

362.88 Is
Isdal, P. (2000). Meningen med volden, 294 s. Oslo: Kommuneforlaget. ISBN 82-446-0571-5

616.89144 Kv
Kvaran, I & J. Holm (2012) Barnevernsfaglig miljøterapi. 1.utg. Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-972-6. Kap 3, 4, 5, 8, 10 og 11

346.017 Li
Lindboe, K. (2012) Barnevernrett. 6. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 97882-15-02055-6 (totalt 357 s.) Kap 6, 7, 9, 20, 21 (36 s.)

371.93 At
Nordahl, T. et al. (red.) (2005). Atferdsproblemer blant barn og unge. Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-0119-8 (50 sider) Kap. 2 og 4

362.7 Ny
Schjelderup, L., C. Omre & E. Martinsen (red.) (2005). Nye metoder i et moderne barnevern. Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-7674-979-3 (283 sider) Hele boka

305.23 Fr
Säfvenbom, R. (red.) (2005). Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst: grunnbok i aktivitetsfag. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 82-15-0609-4 (72 sider) Kap. 10, 11, 12 og 13

Kompendium om spesialpedagogiske tiltak

Anbefalt tidsskrift:
Children & Society
Journal of Applied Developmental Psychology

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. aug. 2020 02:40:13