Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF20311 Arbeid og helse (Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelor i arbeids- og velferdsfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle eksamener i første studieår.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne er studentene i stand til å: 

 1. Beskrive offentlig helsepolitikk
 2. Beskrive rammebetingelsene for helse i arbeid
 3. Gjengi hovedtrekk og strategier i folkehelsearbeidet
 4. Gjøre vurderinger av sammenhengen mellom levekår og helse
 5. Reflektere over forhold som bidrar til sosial ulikhet i helse
 6. Forklare hvordan psykiske lidelser, vold og overgrep kan påvirke barns og voksnes liv
 7. Beskrive livsbelastninger som kan føre til psykisk lidelse/rusmisbruk
 8. Oppdatere sin kunnskap om psykologiske emner som er relatert til temaene i emnet
 9. Kunne anvende faglig kunnskap i arbeidet med kartlegging og tilrettelegging for brukere
 10. Redegjøre for de mest sentrale virkemidlene i rehabiliteringsfeltet

Innhold

1. Helsepolitiske styringsdokumenter som planer, NOU, St.meld., oppdragsdokumenter etc.

2. Lover og sentrale styringsdokumenter på folkehelseområdet, samt prosjekter og strategier i det forebyggende helsearbeidet

3. Lover, organisering og planer i helsetjenesten

4. Gradientutfordringen, levekårsindikatorer

5. Helseutfordringer i arbeidslivet. Sosial inkludering

6. Ulike forståelser av utviklingen av psykiske lidelser, rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og ulike former for omsorgssvikt

7. Psykologisk kunnskap som kan brukes i forståelsene av ulike reaksjoner og i tiltak og behandlingsformer. Psykologiske emner og undervisning i livsbelastninger som fører til ulike reaksjoner som kan virke hemmende på arbeidsevne og livskvalitet.

8. Sosial- utviklings- og kommunikasjonspsykologisk fokus, emosjoner og kognisjon

9. Rehabilitering som fag og metode, strategier og virkemidler i rehabiliteringsarbeidet

10. Individuell plan og ansvarsgruppe

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert i forelesninger, studentaktive seminarer og bibliotekundervisning. 

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Studentene skal i løpet av emnet arbeide med 3 individuelle oppgaver på maks 1500 ord
  • To av arbeidskravene har medstudentvurdering hvor studentene gir hverandre skriftlig tilbakemelding i Fronter. Oppgavene kan omarbeides 1 gang etter tilbakemelding fra medstudent. Basisgruppeveileder har den endelige godkjenningen i Fronter
  • Ett av arbeidskravene har skriftlig tilbakemelding i Fronter av basisgruppeveileder
  • Veiledning på oppgavene gis i basisgruppene
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning/seminar/ferdighetstrening

Arbeidskravene er gyldig ett semester etter at de er godkjent.
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Ingen tillatte hjelpemidler. Emnet vurderes etter karakterskalaen A-F. Det benyttes ekstern og intern sensor ved vurdering av eksamensbesvarelsen.

Evaluering av emnet

Evaluering av emnet:

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering
 • Referansegruppe
 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 02.12.2013

658.3124 Be
Berg. M.E. (2006): Coaching –Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes Oslo: Universitetsforlaget ISBN: 978-82-15-00839-4  (Hele boka 372 sider)

362.292 Ma
Buvik K. m.fl. (2011): Manda' morra rus.
Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 978-82-05-41192-0 (Kap 1- 6, 182 sider)

362.88 Is
Isdal, Per (2000). Meningen med volden
Oslo: Kommuneforlaget. ISBN 82-446-0571-5 (Hele boka 294 sider)

362.1042 So
Mæland J.G. (red.) (2009): Sosial epidemiologi: sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt
Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN:978-82-05-39268-7
(Del 2 – kap. 4-10, Del 3 og 4 – kap. 11-18, 266 sider)

158.72 Ol
Olsen B. og Nystuen P. (2010): En jobb å gjøre Oslo: Gyldendal arbeidsliv
ISBN: 978-82-05-37979-4.  (Del 1-4, 239 sider)

158.7 Kl
Saksvik P. og Nytrø K.(red.)  (2009): Klinisk organisasjonspsykologi
Oslo: Cappelen akademisk ISBN: 978-82-02-29440-3
(Kap. 1-3, 10, 12,14 og 15. Totalt 163 sider)

Pensum som er tilgjengelig i elektronisk utgave:

Folkehelsepolitisk rapport 2011 (2012). Oslo: Helsedirektoratet. ISNB 987-82-8081-255-1
(Sammendrag s. 11-16, 5 sider)
 http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/folkehelsepolitisk-rapport-2011/Publikasjoner/folkehelsepolitisk-rapport-2011.pdf

Forskrift om individuell plan for helse- og sosiallovgivningen (2011).
Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet (s. 4-9, 5 sider) http://www.regjeringen.no/pages/36814005/kgl_res_forskrift_habilitering_rehab_plan_koordinator_1612111.pdf

362.1042 Gr
Gradientutfordringen: Sosial- og helsedirektoratets handlingsplan mot sosiale ulikheter i helse
(2005) Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. ISBN 82-8081-060-9. (Kap. 2 og 3, 19 sider)
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/gradientutfordringen-sosial--og-helsedirektoratets-handlingsplan-mot-sosiale-ulikheter-i-helse/Publikasjoner/gradientutfordringen-sosial--og-helsedirektoratets-handlingsplan-mot-sosiale-ulikheter-i-helse.pdf

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012  (2011).
Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet. (16 sider)
http://www.regjeringen.no/pages/36717130/HandlingsplanJDweb.pdf

Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. 
Meld. St.16 (2010-2011). (Kap. 1-5, 70 sider) http://www.regjeringen.no/pages/16251882/PDFS/STM201020110016000DDDPDFS.pdf

Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv: Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit (2011). Oslo: Arbeidsdepartementet. Kortversjon av Meld. St. 29 (2010-2011)  (12 sider) http://www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/prop_meld/2011/meld_st_2010-11_29_kortversjon.pdf

Se meg!: en helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol – narkotika – doping (2012).
Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Meld. St. 30 (2011-2012)  (Kap. 1-3, 29 sider) http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-30-20112012.html?id=686014

Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012 (2007).
Oslo: Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet.  (Del 1, 18 sider) http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Vedlegg/Planer/I-1127 B.pdf

331.398 So
Solem, P.E. (2012): Ny kunnskap om aldring og arbeid. Oslo: NOVA.
NOVA Rapport nr. 6/12. ISBN 978-82-7894-424-0. (Kap. 1-4, 81 sider)
http://www.nova.no/asset/5577/1/5577_1.pdf

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2020 02:42:25