Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF30211 Velferdsarbeideren i spenningsfeltet mellom individ og samfunn (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle emner i andre studieår.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne er studentene i stand til å:

 1. Redegjøre for sentrale områder av betydning for levekår
 2. Beskrive ulike virkemidler i integrasjons- og inkluderingspolitikken
 3. Identifisere forhold som har betydning for sosial inkludering/ekskludering og diskriminering/antidiskriminering
 4. Anvende kunnskaper om virkemidler i det boligsosiale arbeidet
 5. Analysere betydningen av grunnleggende samfunnsøkonomi i velferdstjenestene.
 6. Kritisk reflektere og vurdere velferdsviterens mandat og rammebetingelser i samfunnet
 7. Vurdere fagets plass i en internasjonal sammenheng

Innhold

 1. Arbeide med å forstå hvordan arbeidet med levekår i et samfunn får betydning for politikk, forskning, organisering og planlegging.
 2. Gjennomgang av sentrale virkemidler i integrasjonsarbeidet på samfunnsnivå
 3. Utgangspunktet for undervisningen vil være ulike virkemidler i inkludering-, integrering og antidiskrimineringsarbeidet
 4. Gjennomgang av støtteordninger administrert av Husbanken og kommunene og gjennomgå eksempler på tiltak og forsøk i det boligsosiale arbeidet.
 5. Samfunnsøkonomi som mulighet og begrensning for velferdsordningene, i dag og framover.
 6. Trening på systematisk refleksjon med utgangspunkt i en eller flere modeller for analyse
 7. Gjennomgåing av ulike velferdsregimer og virkemidler i velferdspolitikken

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av forelesninger, studentaktive seminarer, ferdighetstrening, gruppearbeid, veiledning og selvstudier

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Ett individuelt notat på 1000 ord som godkjennes i Fronter.
 • To gruppearbeid som presenteres i seminar og godkjennes i Fronter. Ved ikke godkjent kan oppgaven omarbeides en (1) gang.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning. Det er krav om 80 % tilstedeværelse i undervisning. Det er krav om 90 % tilstedeværelse i ferdighetstrening. Selvrapportering av fravær i Fronter innen gitte frister.

Arbeidskravene er gyldige ett semester etter at de er godkjent.

Alle arbeidskrav må være godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen
Individuell hjemmeeksamen over 3 dager.
Besvarelsen skal ha et omfang på maks 3000 ord.

Det benyttes karakterregel A- F. Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering
 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og på kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 31.05.15

Dølvik, Jon Erik (2011). Krise og velferdskutt i Europa - utfordringer for de nordiske modellene. Søkelys på arbeidslivet, nr. 3, s. 190-211 (19 sider) http://www.idunn.no/ts/spa/2011/03/art03

Dølvik, J.E., T. Fløtten, J. M. Hippe og B. Jordfald (2014) Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel? NordMod2030. (170 sider) http://www.fafo.no/images/pub/2014/20393.pdf

Herud, Eva og Silje Ohrem Naper (2012). Fattigdom og levekår i Norge – Status 2013. Oslo: Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV-Rapport nr.1-2014 (70 sider) https://www.nav.no/Om NAV/Tall og analyse/Analyser/NAV rapportserie/Andre rapporter/Fattigdom og levekår i Norge - Status 2013.380126.cms 

Gustavson, Marius (2012). Økonomisk ulikhet. Oslo: Civita. (Civita-rapport) (43 sider) ISBN 978-82-92581-45-2 http://www.civita.no/publikasjon/okonomisk-ulikhet

En helhetlig integreringspolitikk: mangfold og fellesskap (2012). Oslo: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (Meld. St. 6 (2012-2013)) (140 sider)https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-6-20122013/id705945/

Perspektivmeldingen 2013 (2013). Oslo: Finansdepartementet (Meld. St. 12 (2012-2013)) (157 sider)  https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-12-20122013/id714050/

305.488 Ru
Rugkåsa, Marianne (2012) Likhetens dilemma: om sivilisering og integrasjon i den velferdsambisiøse norske stat. Oslo : Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-42703-7, h. (210 sider)

361.65 Ar
Stjernø, Steinar og Einar Øverbye (red.) (2012). Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Oslo: Universitetsforlaget (Kap 9,10,11 og 12) ISBN 978-82-15-02119-5 (154 sider)

363.5 Ul
Ulfrstad, Lars-Marius (2011) Velferd og bolig: om boligsosialt (sam-)arbeid. Oslo: Kommuneforlaget ISBN 978-82-446-2036-9, h. (250 sider)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 02:41:37