Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Regine Tvete
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSFEL14 Innføring i profesjonell kommunikasjon, tverrprofesjonell samhandling og etikk (Høst 2015–Vår 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudium i

 • arbeids- og velferdsfag
 • barnevern
 • bioingeniørfag
 • sosialt arbeid
 • sykepleie, heltid
 • vernepleie, heltid

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene skal ved avsluttet emne kunne:

 • beskrive hva respekt for kollegaer er, inkludert dem fra andre profesjoner
 • beskrive minst to kommunikasjonsmetoder
 • beskrive hva respekt og empati er, for brukere og pasienter
 • beskrive minst to utfordringer i kommunikasjon med brukere eller pasienter
 • beskrive hvordan egen og andres atferd påvirker gruppeprosesser på minst to måter
 • anvende kommunikasjonsteori til å begrunne valg av målrettet kommunikasjon i yrkesrelevante situasjoner
 • skille mellom normative og deskriptive utsagn
 • gjengi hovedpunktene i etikken til Aristoteles, Kant, Rawls, utilitarismen, eller omsorgs- og nærhetsetikken
 • beskrive minst to etiske aspekter ved sosialpolitikk og helse- og sosialfaglig arbeid
 • anvende minst en normativ etikkteori til å vurdere på en systematisk måte hva som er en god handlemåte i yrkesrelevante situasjoner der rett svar ikke er opplagt
 • ta standpunkt til om resultatet av å anvende en normativ etikkteori i en yrkesrelevant situasjon kan godtas som eksempel på god etikk

Innhold

 • Grunnleggende begreper i kommunikasjon 
 • Praktiske kommunikasjonsferdigheter: 
  • Verbal og nonverbal kommunikasjon 
  • Strukturere en samtale 
  • Den vanskelige samtalen 
  • Omsorg og humor i kommunikasjon 
  • Kommunikasjon og fordommer 
  • Interkulturell kommunikasjon 
 • Konflikt, konfliktmestring og konfliktbearbeiding 
 • Metaetikk
 • Omsorgs- og nærhetsetikk 
 • Normativ etikk:
  • Dydsetikk 
  • Pliktetikk 
  • Konsekvensetikk 
  • Paternalisme og autonomi 
  • Rettferdighetsteori 
 • Arbeid med yrkesrelevante problemstillinger
 • Tverrprofesjonelt samarbeid
   

Undervisnings- og læringsformer

Emnet inneholder flere arbeidskrav og to gruppeoppgaver. Forelesningene tar sikte på å dekke kunnskapsmålene. Deltakelse i basisgrupper, seminarer og arbeid med gruppeoppgavene tar sikte på å dekke ferdighetsmålene. Gruppene er tverrfaglige og nedsettes av høgskolen. Veiledning gis i basisgrupper og i seminarer.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltakelse i arbeidet med gruppeoppgavene
 • Deltakelse i seminarer og basisgruppeveiledning

Godkjent arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen.
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig hjemmeoppgave i gruppe, maks. 4 deltakere.
Oppgaven presenterer yrkesrelevante situasjoner. Besvarelsen skal være på maksimalt 3000 ord og leveres innen gitt frist. Besvarelsen vurderes til Bestått/Ikke bestått. Det gis en samlet karakter til hele gruppen.

Ved klage på karakterfastsetting på felles eksamensbesvarelse der det gis én felles karakter (gruppeeksamen), må alle de som er bedømt samlet, samtykke i og skrive under på klagen. Resultatet av klagebehandlingen gjelder for samtlige i gruppen (Forskrift om eksamen og studierett ved HiØ § 18 pkt. 5).

Ved ikke bestått vurderingsresultat kan oppgaven bearbeides en gang innenfor samme gruppesammensetning.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig, ved avslutning av emnet

Resultatene behandles i:

 • Lærergruppe
 • Programmøte

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 11.06.2014

185 Ar
Aristoteles & Stigen, A. (1999). Etikk: et hovedverk i Aristoteles' filosofi, også kalt "Den nikomakiske etikk". (3. utg). Oslo: Gyldendal ISBN 82-05-26691-3. s. 19-32
(13 s.)

170 Ca
Carson, S. G. & Kosberg, N. (2011). Etikk: teori og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-34084-1.
Alt unntatt Kapittel 5, ss. 11 - 121 og 145 - 201
(167 s.)

174.2 Ch
Christoffersen, S. Aa. (2005). Handling - person - samfunn: innføring i etikk for helse- og sosialfagene. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00744-1
Utdrag fra kap. 3 (s. 86-104)
(18 s.)

303.482 Da
Dahl, Ø. (2013). Møter mellom mennesker: Innføring i interkulturell kommunikasjon. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-00-45368-5.
Kap. 1-4 og 11-12 (s. 17-99 og 237-296)
(141 s.)

610.730699 Ei
Eide, T. &  Eide, H. (2007). Kommunikasjon i relasjoner.(2. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-32689-7
Kap. 1-2,  7-12 og 14 -16 ( s 12-62, 198-326 og 358-414)
(233 s.)

160 Fø
Føllesdal, D. et al. (2000). Argumentasjonsteori, språk og vitenskapsfilosofi. (7. utg.). Oslo: Universitetsforlaget, ISBN 82-00-12994-2. side 242-262
(20 s.)

174.2 He
Henriksen, J.-O. & Vetlesen, A. J. (2006). Nærhet og distanse: grunnlag, verdier og etisk teori i arbeid med mennesker. (3. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-35554-5
Kap. 8 (s. 114-131)
(17 s.)

174.2 La
Heilmann, G., Pedersen, R., Lillemoen, L. & Børslett, E. J. A. (2011). La etikken blomstre i praksis: en bok om systematisk refleksjon i arbeidshverdagen. Bærum. Side 11-49
http://np.netpublicator.com/netpublication/n91504744
(38 s.)

371.4 Pe
Pettersen, R. C. & Løkke, J. A. (2004). Veiledning i praksis: grunnleggende ferdigheter. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 82-15-00494-6.
Kap. 13, s. 214-227
(13 s.)

174.2 Ru
Ruyter, K.W. (2014). Medisinsk og helsefaglig etikk. (3. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-46110-9. Utdrag fra Kap. 3 (s. 127-144)
(18 s.)

174.2 Et
Slettebø, Å. & Nortvedt, P. (Red.) (2006). Etikk for helsefagene. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-34249-1
Kap. 11 (s. 193-215)
(22 s.)

170 Me
Kapittel i bok
Wetlesen, J. (1992). Hva slags verdi er menneskeverd? IJ. Wetlesen (Red.) Menneskeverd : humanistiske perspektiver. Utdrag s. 7-28
(21 s.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 06:41:39