Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Ann Karin Helgesen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSGER10114 Den akutt syke eldre (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanningen Akuttgeriatri.

Undervisningssemester

Emnet undervises i første semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om hvordan livserfaring og opplevelse av situasjonen påvirker samhandling mellom helsepersonell og den akutt syke eldre pasient
 • har kunnskap om den betydning aldring, akutt sykdom og polyfarmasi har for diagnostisering, behandling og rehabilitering
 • har kunnskap om hvordan psykososiale forhold og tilrettelegging av miljø kan fremme økt mestring og helse

Ferdigheter
Kandidaten:

 • er bevisst og reflekterer over egne kommunikasjonsferdigheter
 • har handlingskompetanse slik at han/hun kan bidra til en kvalitativ bedre omsorg overfor den akutt- og kritisk syke eldre.
 • kan vurdere svikt i vitale organer og iverksette livreddende behandling
 • kan identifisere behov samt treffe beslutninger om når, og hvilke hjelpemidler som skal tas i bruk for å erstatte funksjonstap og fremme mestring
 • behersker litteratursøk i databaser for å finne relevant og holdbar kunnskap av betydning for fagutvikling

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan dokumentere kunnskap som bidrar til å utvikle fagfeltet

Innhold

Hovedformålet med emnet er at studentene utvikler handlingskompetanse slik at de kan bidra til en kvalitativ bedre omsorg overfor den akutt- og kritisk syke eldre. I utdanningen legges det derfor vekt på at studentene tilegner seg forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om akutt sykdom, behandling og omsorgstiltak. Det blir også lagt vekt på betydningen av et godt samarbeid med pårørende og andre yrkesgrupper.

 Sentrale temaer vil bl.a. være:

 • normale aldersforandringer fysisk, psykisk og sosialt 
 • utvikling av akutt fysisk og psykisk sykdom og svikt i vitale organer (respirasjonssvikt, sirkulasjonssvikt, nyresvikt, endokrin svikt, nevrologi, delir og skader)
 • bruk av forskjellige kartleggingsverktøy
 • diagnostisering, differensialdiagnostisering og behandling
 • tiltak overfor pårørende og personalet
 • ferdighetstrening (ABCDE-vurdering, BHLR, Stell av Peg-sonde, - traceostomi, innlegging av PVK, kommunikasjon)

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning og læringsformer som benyttes er forelesninger, basisgruppearbeid, refleksjon knyttet til relevante kliniske situasjoner og individuelt studiearbeid. Det avsettes tid til et basisgruppemøte pr. samling.

Arbeidsomfang

Undervisningen foregår over fire samlinger a 2-3 dager.
I tillegg kommer egenaktivitet og gruppearbeid.

Praksis

Ferdighetstrening i høgskolens lokaler.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • To skriftlige innleveringer etter nærmere retningslinjer.
 • Gjennomføre/delta ved obligatorisk undervisning i ferdighetssenteret

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeoppgave
Omfang: maks 3000 ord.

Vurderes etter gradert karakterskala A - F.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres muntlig ved semesterslutt.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 15.05.2014

610.73 Kl
Almås, H., Stubberud, D-G. & Grønseth, R. (Red.). (2010). Klinisk sykepleie 1. Oslo: Gyldendal Akademisk

610.73 Kl
Almås, H., Stubberud, D-G. & Grønseth R. (2010). Klinisk sykepleie 2. Oslo: Gyldendal Akademisk

610.730699 Ei
Eide, T. & Eide, H. (2007). Kommunikasjon i relasjoner. (2. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-32689-7

618.97 Tv
Bondevik, M. & Nygaard, H. A. (2012). Tverrfaglig geriatri. Bergen: Fagbokforlaget

305.26 Æl
Bravell, M. E. (Red.). (2013). Äldre och åldrande : grundbok i gerontologi. Malmø: Gleerup

305.26 Då
Daatland, S. O. & Solem, P. E. (2011). Aldring og samfunn. 2.utg Oslo: Fagbokforlaget

Engedal, K. & Wyller, T. B. (2003). Aldring og hjerne-sykdommer. Oslo: Akribe forlag

616.028 In
Gulbrandsen, T. & Stubberud, D-G. (Red.), (2015). Intensivsykepleie. Oslo: Cappelen Damm

618.970231 Ge
Kirkevold, M, Brodtkorb, K. & Ranhoff, A.H.(Red.), (2014). Geriatrisk sykepleie. Oslo: Gyldendal Akademisk

610.72 Ma
Malterud, K. (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

616.028 Cr
Morton, P. G. og Fontaine, D. K. (2013). Critical care nursing: A Holistic Approach. Philadelphia. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.
Kap. 12 The Critically Ill Older Patient

615.1 Le
Nordeng, H. & Spigset, O. (2013). Legemidler og bruken av dem. Oslo: Gyldendal Akademisk.

610.73072 Jo
Nortvedt, M. W. m.fl. (2012). Jobb kunnskapsbasert. En arbeidsbok. Oslo. Akribe.

615.1 Si
Simonsen, T., Aarbakke, J. & Lysaa; R. (2010). Illustrert farmakologi. Bind 1. 3. utg. Bergen: Fagbokforlaget

615.1 Si
Simonsen, T., Aarbakke, J. & Lysaa, R. (2012). Illustrert farmakologi. Bind 2. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget.

610.730699 Ps
Stubberud, D-G. (2013). Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS

618.97 Wy
Wyller, T. B. (2011). Geriatri: en medisinsk lærebok. Oslo: Gyldendal akademisk

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2019 03:43:11