Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Anne Mette Nygaard
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSINT10214 Intensivsykepleiefaglige og samfunnsvitenskapelige temaer (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått HSINT10114 Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskaplige emner (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

2. semester.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Hensikten med emnet er at studenten videreutvikler nødvendig handlingskompetanse og faglig forsvarlig intensivsykepleie. Emnet omhandler intensivsykepleiefaglige og samfunnsvitenskapelige temaer.

Det forventes at kandidaten etter fullført emne:

Kunnskaper

 • har kunnskap til å kunne identifisere og analysere reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter, pårørende og personalet ved akutt og kritisk sykdom og ved undersøkelse, behandling og død
 • har kunnskap om forskning og fagutvikling som foregår innen intensivsykepleiefaget
 • har kunnskap om avansert medisinsk utstyr som brukes i behandling av intensivpasienter
 • har kunnskap til å kunne identifisere og forebygge komplikasjoner, redusere stress og lindre lidelse, smerte og ubehag
 • kan gjøre rede for mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte og kan anvende kunnskapen innen infeksjonsforebyggende arbeid

Ferdigheter

 • mestrer samhandling og kommunikasjon med mennesker som er alvorlig syke og døende
 • finner fram til, kritisk vurderer og anvender forskning som er relevant for emnet
 • utøver grunnleggende intensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter i en sårbar, kritisk og livstruende fase
 • utfører kontroll og vedlikehold av medisinsk utstyr og bruker utstyret på en sikker og forsvarlig måte

Generell kompetanse

 • identifiserer seg med sykepleiens teori- og verdigrunnlag som basis for utvikling av intensivsykepleie
 • tar ansvar for å utøve intensivsykepleie i spenningsfeltet mellom medisinsk teknologi og omsorgsfunksjon
 • har et bevisst forhold til hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker sykepleie- og spesialisthelsetjenesten, og ser dette i sammenheng med ansvaret for å utøve intensivsykepleie, ledelse av eget fag og arbeid i team
 • bidrar til nytenkning som sikrer yrkeskompetanse i intensivsykepleie og viser evne og vilje til å bli veiledet

Innhold

Sykepleiefaglige- og samfunnsvitenskapelige temaer:

 • Opplevelser og reaksjoner på akutt og kritisk sykdom
 • Kompetanse og fagutvikling
 • Etikk, verdier og verdigrunnlag
 • Vitenskapsteori og forskningsmetoder
 • Intensivmedisin og behandling
 • Intensivsykepleierens ansvars- og funksjonsområde
  • Intensivsykepleierens mellommenneskelige aspekt
  • Intensivsykepleierens problemløsende aspekt

Kunnskaper i emne 2 danner sammen med kunnskaper fra emne 1 grunnlaget for forståelse og innsikt i emne 3.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer som benyttes er basert på problembaserte læringsprinsipper og vil ta utgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra studentenes yrkeserfaring og kliniske studier. De kliniske studiene foregår i spesialavdelinger i sykehus, der pasientene har truende eller reell svikt i vitale funksjoner.

Praksis

10 uker kliniske studier, disse vil foregå ved intensivavdelinger og overvåkingsavdelinger i Sykehuset Østfold. Studentene følger noe teoriundervisning parallelt med veiledet praksis.

Hensikten med kliniske studier er at studenten utvikler nødvendig handlingskompetanse og faglig forsvarlig intensivsykepleie til den noe ustabile og mer komplekse intensivpasienten. Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse skal operasjonaliseres og utvikles i løpet av perioden i klinikken.

Praksisveileder og fagansvarlig ved høgskolen er sensorer. Kliniske studier vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen tar utgangspunkt i intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområde, hvor den forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon ivaretas.  For mer informasjon om vurderingskriterier og retningslinjer for praksis, se undervisningsplan i Fronter.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk tilstedeværelse. Fravær ut over 10 % av teoriundervisningen må tas igjen i form av innlevering av skriftlige arbeider. Ved fravær over 10 % i kliniske studier vil høgskolen avgjøre, ut fra studentens funksjonsnivå, om studenten må ta igjen tid i klinikken. Fravær i kliniske studier meldes til praksisstedet og skolen. Fravær ut over 20 % gir ikke bestått vurderingsresultat.
 • Deltagelse ved seminar med tema etikk, jus og kommunikasjon
 • Innlevering og godkjent:
  • Refleksjonsnotat relatert til «gjennomgående case»
  • 1 skriftlig oppgave (intensivmedisin/intensivsykepleie)
  • Kritisk vurdering av en forskningsbasert artikkel
  • 1 oppgave om respiratorbehandling
  • Studentens egen målsetting og arbeidsplan for kliniske studier
  • 2 refleksjonsnotat fra kliniske studier (á maks. 1000 ord)
 •  Test i klinikken (respirator)

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Skriftlige arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides inntil to ganger. Det legges til rette for at studenter som får "ikke godkjent" på test får ett (1) nytt forsøk.

Godkjente arbeidskrav er gyldige samme periode som studieplanen.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Emnet har to deleksamener: Individuell skriftlig skoleeksamen og vurderte kliniske studier

Deleksamen 1: En 6 timers skriftlig skoleeksamen
Eksamen relateres til intensivmedisin, behandling og intensivsykepleie. Ingen hjelpemidler tillatt. Karakterregel A-F. Intern og ekstern sensur.

Ved forbedring av karakter kan deleksamen 1 avlegges på nytt, separat.

Deleksamen 2: Kliniske studier vurderes til Bestått /Ikke bestått. Ved karakteren ikke bestått, må hele praksisperioden, inkludert alle arbeidskrav knyttet til praksis, avlegges på nytt.

Begge deleksamener må være vurdert til bestått for å få karakter i emnet. Det gis en samlet karakter (A - F).

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at høgskolen skal kunne tilby best mulig emner og studieprogram. Emnet evalueres med en sluttevaluering og resultatene behandles i koordinatormøte ved videreutdanningen.

Litteratur

Se anbefalt litteratur i studieplanens generelle del.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. des. 2019 18:44:24