Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSPSA40114 Innføring i kunnskapsgrunnlaget for psykososialt arbeid innen helse- og sosialsektoren (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i psykososialt arbeid, helse- og sosialfaglig yrkespraksis

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Kandidaten:

 • kan kritisk vurdere og anvende kunnskap fra ulike kilder til å formulere og strukturere faglige resonnementer
 • har omfattende kunnskap om relevante begreper, modeller og teorier innenfor psykososialt arbeid
 • kan identifisere profesjonskunnskap som mer enn teori og kan kritisk vurdere betydningen av ulike kunnskapsformer innenfor psykososialt arbeid

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kan anvende både teoretisk og erfaringsbasert kunnskap i drøfting av faglige problemstillinger innenfor psykososialt arbeid
 • kan videreutvikle kunnskap om psykososialt arbeid i samhandling med medstudenter og lærere på tvers av ulike fagområder

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan identifisere fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger om psykososialt arbeid
 • kan beherske og anvende fagområdets uttrykksformer

Innhold

Emnet vil gi studentene innføring i:

 • hva er psykososialt arbeid?
 • aktuelt vitenskapssyn, menneskesyn og kunnskapssyn
 • etiske problemstillinger
 • konsekvenser i yrkesutøvelse

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen går over til sammen 12 dager - organisert i samlinger. Undervisningen foregår på dagtid og er basert både på forelesninger og deltakelse i studie- og veiledningsgrupper.

Det benyttes studentaktive metoder i studiet (nettstøttet undervisning via Fronter).

Arbeidsomfang

Det er beregnet 20 timers studieinnsats per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk oppmøte på samlingene. Fravær ut over 20 % på felles samlinger godkjennes ikke.
 • Gruppearbeid: fremstilling av video etter nærmere retningslinjer/problemstilling, og manus til videoen. Arbeidet godkjennes samlet av faglærer. Fravær ut over 10 % i gruppearbeidet godkjennes ikke.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeoppgave
Et individuelt refleksjonsnotat på 1500 ord (+/- 10 %), knyttet til teoretiske perspektiver på psykososialt arbeid og prosessen i gruppen (se arbeidskrav).

Besvarelsen blir vurdert til bestått/ikke bestått.

Ved ikke bestått vurderingsresultat har kandidaten anledning til å omarbeide oppgaven en gang.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres med en sluttevaluering og resultatene behandles i koordinatormøter for studiet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 14.06.2015.

Obligatorisk litteratur for emne er totalt 1000 sider. Det forventes at studentene selv legger opp 100 sider relevant litteratur for emne 1, litteratur som anvendes i arbeidskrav og/eller eksamen. Øvrig obligatorisk litteratur består av artikler og bokkapitler.

Obligatorisk litteratur som er gjennomgående i dette emnet er:

Anderson, H. (2008). Collaborative practice relationships and conversations that make a difference. Kap. 20. I: Bray, J. & M. Stanton (red.). The Wiley-Blackwell Handbook of Family Psychology. Wiley-Blackwell. (Kopi ligger på fronter)

Askeland, G.A. (2011, red.) Kritisk refleksjon i sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Cromby, C., Harper, D. and Reavey, P. (2013) Psychology, Mental Health and Distress. United Kingdom: Palgrave Macmillan. (Kapittel 1 og 5).

Ekdahl, A.W, L. Andersson & M. Friedrichsen (2010). “They do what they think is best for me”. Frail elderly patients’ preferences for participation in their care during hospitalization. Patient Education & Counseling, Aug. 2010, Vol.80 (2); pp. 233-240.

Ekeland, T. J. Ny kunnskap – ny praksis. Et nytt psykisk helsevern. Erfaringskompetanse. No. 2011:1 ( Kopi ligger på fronter)

Hertz, S. (2010). “There is a crack in everything, that’s how the light gets in”. I Brinkmann, S. (red.). Det diagnosticerede liv - sygdom uden grenser. Aarhus. Forlaget KLIM

Järvinen, M. & N. Mik-Meyer (2004). Indledning: At skabe en klient. I: M.Järvinen & N. Mik-Meyer (red.). At skabe en klient. Institutionelle identiteter i socialt arbejde. København. Hans Reitzels Forlag.
ca. 20 sider

Skjervheim, H. (1963). Deltakar og tilskodar. I: Deltakar og tilskodar. Oslo. Aschehoug. s. 204-215.

Stenner, P. & D. Taylor (2008): Psychosocial welfare: Reflections on an emerging field. Critical Social Policy 2008; 28; pp. 415 - 34.

Skærbæk, Eva og Nissen, Morten (red) ( 2014): Psykososialt arbeid. Fortellinger, medvirkning og fellesskap. Oslo, Gyldendals forlag

Svendsen, L.F.H. (2006) Patologiseringen av menneskelivet. Samtiden: Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål, 1.

Litteratur knyttet til forelesninger vil bli lagt ut på Fronter i forkant av samlingene.

____

Følgende roman tangerer mange av temaene som rommes i dette emnet, og anbefales å lese:

Edouard Louis: Farvel til Eddy Bellegueule. (roman). Oslo, 2015.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. juli 2020 02:42:55