Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSPSA41312 Yrkesrettet fordypning i psykososialt arbeid- rusproblematikk (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne i Masterstudium i psykososialt arbeid innen helse- og sosialfaglig yrkespraksis.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått følgende emner: 

 •  HSPSA40114 Innføring i kunnskapsgrunnlaget for psykososialt arbeid innen helse- og sosialsektoren
 •  HSPSA40212 Mangfold i yrkesfaglig praksis
 •  HSPSA40312 Tjenester, samhandling og tjenesteutvikling

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Kandidaten:

 • kan analysere og drøfte ulike metodiske strategier innen rusfaglig arbeid
 • har avansert kunnskap om ulike arbeidsformer innen rusfaglig arbeid

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan videreutvikle egen handlingskompetanse basert på teori og bearbeidet erfaring innen rusfaglig arbeid
 • kan anvende faglige og relasjonelle ferdigheter målrettet i yrkesutøvelsen og tilpasset tjenestemottakerens behov og ønsker
 • kan integrere tjenestemottakerens egen forståelse av virkeligheten i faglig virksomhet

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan videreutvikle evnen til å forholde seg kritisk reflekterende til egen yrkesutøvelse
 • kan analysere relevante fag-, yrkes-, og forskningsetiske problemstillinger innen psykososialt arbeid for personer med rusmiddelproblemer
 • har inngående kompetanse om tjenestetilbudets oppbygning lokalt, og oversikt over lokale og regionale tiltak innen rusfeltet

Innhold

Emnet skal gi kunnskap om faglige utfordringer innen psykososialt arbeid innen rusfeltet. Emnet er et individuelt fordypningsemne hvor det avsluttende eksamensarbeidet enten kan utgjøre en avsluttet enhet eller fungere som et forprosjekt til masteroppgave.

Hovedtemaer for emnet er:

 • ulike arbeidssteder- og måter rettet mot personer med rusmiddelproblemer
 • å samtale og arbeide med risikoutsatte personer 
 • utvikling av en reflekterende rolleforståelse i møte med personer med rusmiddelproblemer
 • arbeid med mestring og myndiggjøring i nærmiljø og lokalsamfunn

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen går over til sammen 12 dager - organisert i samlinger. Undervisningen foregår på dagtid og er basert både på forelesninger og deltakelse i studie- og veiledningsgrupper.

Det benyttes studentaktive metoder i studiet (nettstøttet undervisning via Fronter).

Arbeidsomfang

Det er beregnet 20 timer studieinnsats per uke.

Praksis

Studentene skal delta i en praksisperiode over fire uker med fokus på å knytte erfaringer fra praksis til teori. Praksisstedet skal forhåndsgodkjennes av høgskolen. I praksisstudiene velger studenten sentrale problemstillinger knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjent refleksjonsnotat på 1 500 ord (+ /- 10 %) med utgangspunkt i en problemstilling fra praksisstudiet. Arbeidskravet må leveres innen fastsatt frist og være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Det gis tilbakemelding på innlevert arbeidskrav.
  Ikke godkjente arbeidskrav kan omarbeides inntil to ganger. Situasjonen som beskrives i arbeidskravet danner utgangspunkt for eksamensbesvarelsen i emnet.
 • Obligatorisk oppmøte på samlingene. Ved fravær ut over 20% må studenten levere og få godkjent skriftlig oppgave som synliggjør kompetanse på de områder som ikke er dekket ved oppmøte. Fravær ut over 30% kan ikke tas igjen ved skriftlig dokumentasjon og blir ikke godkjent.

Eksamen

Individuell oppgave
Individuell skriftlig besvarelse med et omfang på 3000 ord (+ /- 10 %) som vurderes etter karakterskala A - F.

Besvarelsen leveres til nærmere angitt frist. Besvarelsen kan ta utgangspunkt i arbeidskravet og skal ha form som et essay.

Ny/utsatt eksamen:
Ved ikke bestått vurderingsresultat har kandidaten anledning til å omarbeide oppgaven en gang.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres med en sluttevaluering og resultatene behandles i koordinatormøter for studiet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 06.12.2013

Felles pensumlitteratur for alle fordypningsemner i Masterstudium psykososialt arbeid innen helse og sosialfaglig yrkespraksis:

Bøhn, H., & Dypedahl, M. (2009). Veien til interkulturell kompetanse. Bergen: Fagbokforl.

Ekeland, T.-J. (2011). Ny kunnskap - ny praksis, et nytt psykisk helsevern (Vol. 2011:1). Skien: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Fisker, Ander (2005): Lad patienten fortælle. Rapport RUC

Hertz, Søren (2010): "There is a crack in everything, that's how the light gets in". I s. Brinkmann (red): Det diagnostiserede liv. Aarhus: KLIM

Brammer, Magnus (2010): Utsigt til agenthed - pædagogisk praksis i misbrugsbehandling I: Anette Holmgren (red.) Fra Terapi til pædagogik - en brugsbok i narrativ praksis. Reitzels Forlag.

Juritzen, T., Engebretsen, E., & Heggen, K. (2013). Subject to empowerment: the constitution of power in an educational program for health professionals. Medicine, Health Care and Philosophy, 16(3), 443-455. doi: 10.1007/s11019-012-9412-x

Kirkengen, A. L. (2009). Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Oslo. Universitetsforlaget.

Skærbæk, E. (2011). Navigating in the Landscape of Care: A Critical Reflection on Theory and Practise of Care and Ethics. Health Care Analysis, 19(1), 41-50. doi: 10.1007/s10728-010-0157-5

Litteraturforslag for fordypning i rusproblematikk:

Bilgrei, O.R., Bretteville-Jensen A. L., (2013) Syntetiske cannabinoider. Marked og en virtuell ruskultur SIRUS-rapport 2/2013.

Biong S., Ytrehus S. (red.)  (2012) Helsetjenester til personer med rusproblemer. Oslo. Cappelen Damm.

Brunborg, G.S., Hansebn, M., Frøyland, L.R. (2013) Pengespill og dataspill: endringer over to år blant ungdommer i Norge. NOVA-rapport 2/2013

Duckert, F. et.al. (2008) Kvinner og alkohol. Oslo, Universitetsforlaget. S. 9 - 80     

Edland-Gryt M., Bryhni A., Skretting A., Lund M., Bye E. K. (2012) Rusmidler i Norge. Oslo. SIRUS.

Fekjær, H.O. (2009) Rus : bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie, Oslo. Gyldendal akademisk.

Furuholmen, D. Andresen, A.S. (2007) Fellesskapet som metode: miljøterapi og evaluering i behandling av stoffmisbrukere. Oslo. Cappelen akademisk forlag.

Hansen, M., Rossow, I. (2012): Does a reduction in the overall amount of gambling imply a reduction at all levels of gambling? Addiction Research & Theory 2012, 20 (2): 145-152.

Hansen F. (2012) Familieorientert rusmiddelbehandling: Hvordan inkludere familien inn i behandlingen. Hvordan kartlegge og vurdere barnas situasjon og hjelpebehov. Skien. Borgestadklinikken.

Humerfelt, Kristin: Begrepene brukermedvirkning og brukerperspektiv - honnørord med lavt presisjonsnivå. S: 15- 31. I: Willumsen, Elisabeth (red.) Brukernes medvirkning! Kvalitet og

legitimitet i velferdstjenestene. Oslo, Universitetsforlaget 2005.

Lie G.T., Granby I. (2011) Menneske bak rusen. Om Sellbukollektivets historie, ungdommenes utviklingsprosess og betydningen av anerkjennelse. Bergen. Fagbokforlaget.

Lyngen, J. M., (2010) «Fred, frihet og egen nøkkel»: en studie av hverdagslivet til personer med rus- og psykiske problemer i en rehabilitert bygård. Trondheim. NTNU, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. Masteroppgave. Gratis elektronisk utgave.

Lossius, K. (red) (2011) Håndbok i rusbehandling. Oslo, Gyldendal akademisk. Kap 10, 12 og 15    

Myhra, A. (2012) Fra bruker til samarbeidspartner: realisering av brukermedvirkning. Bergen. Fagbokforlaget.

Ottesen, T., (2012) Min vei tilbake: erfaringer med det offentlige rehabiliteringstilbudet. Gratis nettressurs, www.erfaringskompetanse.no (14. min, 14 sek)

Revheim, K. Arntzen E. (2012) Sentrale variabler i forståelsen av spilleavhengighet. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse 39 (2012) nr. 1.

Rossow, I. (2012) Rus og kvinnelige stereotypier. Tidsksrift for norsk psykologforening 2012, 49 (5): 523-524.

Sandberg, S., C. Viland og W. Pedersen (2007) Joint, Joine, dele, være sammen. Hasjmarkedets konsekvenser for bruk, risiko og avhengighet. Sosiologisk tidsskrift: VOL 15, 317-336

Sandberg, S., Pedersen, W. (2006) Gatekapital. Oslo, Universitetsforlaget.

Skjellet, T. (2009) Veien fra alkoholavhengighet til rusfrihet - hva hjelper?: Sett fra brukerens perspektiv. Høgskolen i Hedmark/Høgskolen i Vestfold, masteroppgave. Gratis elektronisk utgave. Bilgrei, O.R., Bretteville-Jensen A. L., (2013) Syntetiske cannabinoider. Marked og en virtuell ruskultur SIRUS-rapport 2/2013.

Sandberg, S., Pedersen, W. (2006) Gatekapital. Oslo, Universitetsforlaget.

Skjellet, T. (2009) Veien fra alkoholavhengighet til rusfrihet - hva hjelper?: Sett fra brukerens perspektiv. Høgskolen i Hedmark/Høgskolen i Vestfold, masteroppgave. Gratis elektronisk utgave.

Øia, T. (2013) Ungdom, rus og marginalisering. Oslo, Cappelen Damm A/S. Kap 1-4, 9-10

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. des. 2019 15:39:54