Fakta om emnet

Studiepoeng:
25
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSOS10113 Sosionomen: Faget, yrket og samfunnet (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i sosialt arbeid.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å:

 1. Redegjøre for sosialt arbeids plass i samfunnet i dag og tidligere
 2. Redegjøre for yrkesgruppens samfunnsmandat og fagets analytiske perspektiv
 3. Redegjøre for metodisk sosialt arbeid og brukerinvolvering
 4. Drøfte og anvende ulike yrkesetiske prinsipper relatert til brukers situasjon.
 5. Reflektere over hvordan egen personlig kompetanse har betydning i møtet med andre.
 6. Beskrive hvordan hovedinnholdet i velferdspolitikken har betydning for utsatte grupper
 7. Beskrive hvordan hovedinnholdet i velferdspolitikken har betydning for arbeidsinkludering.
 8. Kjenne til konsekvensene av stigmatisering.
 9. Beskrive situasjoner og mennesker i sin kulturelle og sosiale kontekst.
 10. Gjøre rede for juridisk metode, forvaltningsrettslige prinsipper og lovers betydning for yrkesutøvelsen.
 11. Gjennomføre oppgaveskriving i tråd med gjeldende retningslinjer.

Innhold

 1. Faget sosialt arbeid
 2. Yrkesrolle og mandat
 3. Arbeidsmodell og relasjon. Involvering av bruker.
 4. Yrkesetisk grunnlagsdokument og etiske dilemma. Menneskerettigheter.
 5. Ferdighetstrening for å bevisstgjøre hvem jeg er, i møtet med andre. Holdningers betydning for yrkesrollen
 6. Velferdsstaten, tjenestetilbudet og brukergrupper
 7. Velferdsstaten. Statlige styringssignaler og reformer, herunder blant annet arbeidsinkludering og NAV.
 8. Introduksjon til psykologiens betydning for å forstå utsatte gruppers situasjon
 9. Kulturelt perspektiv på oppvekst og voksenliv hos minoritet og majoritet
 10. Juridisk metode og rettskildefaktorer, menneskerettigheter, sentrale forvaltningsprinsipper, rettigheter og tvangsregler i velferdsstaten.
 11. Benytte bibliotek og ulike informasjonskilder. Obligatorisk trening og opplæring gjennom skrivekurs

Undervisnings- og læringsformer

Deler av undervisningen er felles med bachelorstudium i arbeid- og velferdsfag; noe også med bachelorstudium i barnevern og vernepleie.

Undervisningen består av forelesninger, studentaktive seminarer, gruppearbeid, veiledning og selvstudier.

Veiledning skjer i basisgrupper: De to første timene vil brukes til å skrive gruppekontrakt og lede studentene inn i studiesituasjonen. De fem neste veiledningstimene vil ha fokus på arbeidskravene og målene i emnet. Videre vil det legges opp til refleksjon og fokus på gruppeprosessen. Den enkelte basisgruppe har ansvaret for å avtale veiledningstidspunkter med basisveileder.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innlevering av to individuelle notat på maks 1000 ord. Tilbakemelding og vurdering med kommentarer fra basisveileder i Fronter. Arbeidskravene kan omarbeides en gang.
 • Innlevering av en gruppeoppgave på maks 2000 ord. Den innleveres i Fronter og vurderes til godkjent/ikke godkjent med kommentarer av basisveileder.  Ved ikke godkjent kan oppgaven omarbeides en gang.
 • Presentasjon i seminar knyttet til læringsutbytte nr. 9. Vurderes av seminaransvarlig lærer umiddelbart. Ved ikke godkjent presentasjon gis det mulighet for en ny presentasjon i et annet seminar.
 • Deltakelse i undervisning. Det er krav om 80 % deltakelse i ordinær undervisning (forelesninger, seminarer, basisgruppearbeid). Selvrapportering av tilstedeværelse i Fronter innen gitt frist. Ikke rapportert tilstedeværelse anses som fravær.
 • Gjennomført ferdighetstrening.  Det er krav om 90 % deltakelse i ferdighetstrening. Studenter som ikke har tilstrekkelig tilstedeværelse under ferdighetstrening, må ta dette igjen. Det legges til rette for en ny gjennomføring av treningen.
 • Én individuell studiesamtale med basisgruppeveileder må være gjennomført, bekreftet ved veileders og students underskrift. Basisveileder rapporterer til studieadministrasjonen.
 • Det er syv (7) timers obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet.

Arbeidskravene er gyldige i samme periode som emnet.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

 

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen og skriftlig skoleeksamen
Det er to deleksamener i emnet;

Deleksamen 1: To dagers hjemmeeksamen. Studentene skriver en individuell oppgave på maks 1600 ord. Besvarelsen vurderes etter karakterskala A-F.  Det benyttes interne sensorer.

Deleksamen 2: 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Ingen hjelpemidler tillatt. Besvarelsen vurderes etter karakterskala A-F. Det benyttes interne sensorer.

Hver deleksamen teller 50 % av karakteren for emnet. Begge eksamener må bestås for å bestå emnet. Deleksamen inngår i samlet karakter for emnet, og gir uttelling først når begge deleksamener i emnet er bestått. Ved ikke bestått karakter på en deleksamen er det tilstrekkelig å avlegge ny/utsatt eksamen kun i denne delen for å bestå emnet.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Skriftlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 31.05.2015

361.3 So
Ellingsen, I. T. (red), I. Levin (red), B.Berg (red) og L.C. Kleppe (red) (2015): Sosialt arbeid. En grunnbok. Oslo – Universitetsforlaget ( 170 s)
Kap 1: Hva er sosialt arbeid?
Kap 2: Sosialt arbeid som spenningsfelt
Kap 3: Det sosiale i sosialt arbeid
Kap 4: Velferdsstatens sikkerhetsnett
Kap 5: Verdiers betydning for vår forståelse og vår handling
Kap 6: Anerkjennelse, myndiggjøring og brukermedvirkning
Kap 7: Relasjoner i sosialt arbeid
Kap 8: Kunnskap i sosialt arbeid
(Resten av boka kommer i emne HSSOS 103 13)

303.482 Er
Eriksen, T.H. og Sajjad, T.A. (2015). Kulturforskjeller i praksis. 6. utgave. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. ISBN 978-82-05-41223-1.( 72 s) (Denne boka kommer sannsynligvis igjen i emne 103 13)
Kap 1: Har vi en ny folkevandringstid? (s 19-32)
Kap 2:Kultur: Forskjeller og likheter (s 33-50)
Kap 3:Kulturkontakt og etnisitet (s 51-66)
Kap 4: Nasjonalisme (s 67-76) og
Kap 5: Minoriteter (s 77-90) 
(Boka kommer i emne HSSOS 103 13)

FO (2015): Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.  (15 s) Deles ut ved studiestart.

Gausel, N. og Thørrisen, M.M. (2014): A theoretical model of multiple stigma: Ostracised for being an inmate with intellectual disabilities. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. DOI: 10.1080/14043858.2013.864841. (7 s) I KOMPENDIUM

320.9481 Ha
Hansen, G.S, M.K. Helgesen og S.I. Vabo (2011): Politikk og demokrati. En innføring i stats- og kommunalkunnskap. Oslo: Gyldendal Akademisk. (158s).
Kap.1: Profesjonsutøver i et demokrati s. 15 – 25
Kap.2: Grunnbegreper i statsvitenskap s. 27 – 55
Kap.3: Statsforvaltningen og den parlamentariske styringskjeden s. 61 – 69
Kap.5: Storting og regjering s. 96 - 122
Kap.6: Forvaltningen s. 135 - 151
Kap.7: Fylkeskommunen og det regionale nivået s. 153 – 174
Kap.10: Forholdet mellom stat og kommune s. 244 - 270

361.65 Ar
Hernes, T., I. Heum og P. Haaversen (Red.). (2010). Arbeidsinkludering. Om det nye politikk – og praksisfelt i velferds-Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk. (75 s)
Kap. 1: Et bakteppe s. 13-41
Kap. 2: Om arbeidslinja s. 42-55
Kap. 3: NAV – Hvorfor og Hvordan s. 56-81
Kap 4: Forebygging, tidlig intervensjon og den norske IA-modellen s 82-108
Kap 5: Inkluderingsstrategier og arbeidsrettede tiltak s 109-147
Kap. 6: Fordeling av velferdstjenester s. 148-193 (Boka kommer i emne HSASO 201 11)

353.48 Br
Humerfelt, K. (2005): Begrepene brukermedvirkning og brukerperspektiv – honnørord med lavt presisjonsnivå. I Willumsen, E (red): Brukernes medvirkning! Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene. Oslo: Universitetsforlaget. s 15-33  (18 s) I KOMPENDIUM

361.3 Hu
Hutchinsson, G.S. (2007): Sosialt arbeid i kommunen: samfunnsmandat og handlingsrom. Oslo: Gyldendal Akademisk. (154 s)
Kap 1: Sosialpolitikk og sosialt arbeid
Kap 2: Sosialtjenestens samfunnsmandat
Kap 3: Samhandling og mobilisering
Kap 4: Mandat og samarbeid
Kap 5: Konflikter
Kap 6: Fra teori til praksis

344.03 Kj
Kjønstad, A. og A. Syse (2012). Velferdsrett I. 5. utgave. Oslo: Gyldendal Juridisk.
Kap. 2: Rettighetstenkningen i velferdsretten. Del 2.1 – 2.3, s. 79-113 (34s)
Kap. 4: Retten helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Del 4.1-4.5.2, s. 167-198 (32s)
Kap. 7: Trygdeytelser på bakgrunn av barneomsorg og familieforhold. Del 7.1-7.5, s. 313-349 (37s)
Kap. 9: Fattigdomsbekjempelse, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram. Del 9.1-9.8, s. 423-456 (34s)
Kap. 10: Tvangshjemler og tvangsbruk i velferdsretten. Del 10.1-10.4, s. 473-485 (13s)
(Boka kommer i andre emner)

344.03 Kj
Kjønstad/Syse (red.) (2012). Velferdsrett II. Barnevern- og sosialrett. 4. utgave. Oslo: Gyldendal Juridisk.
Kap. 2: Saksbehandlingen i første instans. Del 2.1-2.6, s. 61-96 (36s)
Kap. 6: Barnevernloven – særlig om hjelpetiltak. Del 6.1-6.5, s. 235-267 (32s)
(Boka kommer igjen i andre emner)

361.3 Ko
Kokkinn, J. (2005). Profesjonelt sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget (154 s) (Denne boka kommer sannsynligvis igjen i emne 201 11)
Kap. 3: Profesjon, profesjonalisering og profesjonalitet s. 71-116.
Kap. 4: I partnerskap med klienten/brukeren s.117-158.
Kap. 5: Å handle og snakke sammen s.159-198.
Kap 6: Om arbeidsalliansen med klienten – forvalter og sosialbehandler s 119-224

371.102 Møl
Møller, L. (2012). Anerkjennelse i praksis om utviklingsstøttende relasjoner. Oslo: Kommuneforlaget. Side 7-188 (181s). Hele.
Kap 1: Anerkjennelse
Kap 2: Anerkjennelse, samspill og relasjon
Kap 3: Ressursorientering og autentisitet
Kap 4: Kontakt kan merkes
Kap 5: Den gode relasjonen kan sees og høres
Kap 6: Kontakt, samspill og relasjon
Kap 7: Individualitet og fellesskap
Kap 8: Individ og relasjon
Kap 9: Å være personlig

Pettersen, K.T. (2013): Workin with dignity: A study of the work done within Norwegian incest centres. Social Work  and  Social Sciences  Review  16(1) pp.7-18.  DOI 10.1921/303160102  (14 s)    I KOMPENDIUM

Pettersen, K.T. (2014): Hjelpekunstens hemmelighet. Halden Arbeiderblad 20.12.2014. (1 s) I KOMPENDIUM

361.65 Ve
Stamsø, M. A. (red) 2009: Velferdsstaten i endring. Norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. (2. utg.) Oslo; Gyldendal Akademiske (218 s)
Kap. 1: Sosialpolitikk i et historisk perspektiv s. 29 -63
Kap.2: New Public management s. 67 – 84
Kap.3: Organisering og finansiering av velferdsstaten s. 86 – 115
Kap 4: Sosialpolitikk og teorier om sosiale problemer s. 119 – 140
Kap.5: Om å vite best – sammen – brukermedvirkning i helse og sosialsektoren s.114 – 172
Kap 6: Trygdesektoren s 177-199
Kap.7: Kommunal sosialpolitikk s. 200 – 230
Kap. 8: Helsetjenester s.233 – 253  

Høgskolen i Østfold, Biblioteket: Hvordan skrive oppgave?  http://www.hiof.no/nor/biblioteket/hvordan-skrive-oppgave_?lang=nor

Lover:
Barnevernsloven (1992): Lov om barneverntjenester LOV-1992-07-17-100

Folketrygdloven (1997): Lov om folketrygd. LOV-1997-02-28-19

Forvaltningsloven (1967): Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker. LOV-1967-02-10

Helse- og omsorgstjenesteloven (2011): Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. LOV-2011-06-24-30

Sosialtjenesteloven i NAV (2009): Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen – LOV-2009-12-18-131

Ca 1500 sider  (dvs 60 sider pr stp)+  lovene

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. des. 2019 06:42:04