Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSOS20211 Praksis 1: Sosialt arbeid i praksis (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i sosialt arbeid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle emner i første studieår.
  

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved endt praksisperiode kunne:

 1. Redegjøre for praksisstedets samfunns- og institusjonsmandat og sosionomens faglige mandat på praksisstedet
 2. Redegjøre for hvilke tjenester/virkemidler/metoder/modeller/verktøy praksisstedet rår over for å oppnå sin målsetting. Reflektere over sammenhengen mellom tjenester/virkemidler, politiske målsetting og brukernes situasjon 
 3. Vise kunnskap om hvilke eksterne samhandlingsparter praksisstedet har og hvilken rolle disse spiller for praksisstedets arbeid.
 4. Redegjøre for faglig litteratur som ligger til grunn for praksisstedets arbeid: teoretisk kunnskap fra studiet så langt og minimum to kilder for «ny» faglig litteratur relevant for dette praksisstedet.
 5. Utføre faglige oppgaver: arbeid i relasjoner og forvaltningsoppgaver, gjennom observasjon, utøvelse under veiledning og selvstendig utøvelse.
 6. Legge fram faglige arbeid for en gruppe kolleger på praksisstedet.
 7. Gjøre rede for, belyse og reflektere over etiske utfordringer og dilemma studenten møter på praksisstedet.
 8. Ha ferdigheter i muntlig og skriftlig framstillingsevne.

 

Innhold

 1. Praksisstedets mandat
 2. Tjenester, virkemidler og politisk målsettinger
 3. Samhandlende instanser
 4. Forholdet mellom faglig teoretisk kunnskap og praksis
 5. Arbeid i relasjoner. Forvaltningsoppgaver
 6. Presentere og motta innspill fra kolleger
 7. Etisk refleksjon
 8. Aktiv deltakelse i praksisstedets arbeid. Skriftlig oppgave relatert til praksisstedet

Undervisnings- og læringsformer

 • Bachelor i sosialt arbeid har to praksisperioder. Dette er den første. Praksis vil foregå på ulike arenaer. Det forventes at studenten har praksis knyttet til arbeids- og velferdsforvaltningen i en av periodene med praksis.
 • Studenten skal være tilstede på praksisstedet minimum 30 timer pr. uke. For fravær: se utfyllende bestemmelser (henvisning i generell del av studieplanen).
 • En dag pr. uke settes av til selvstudier, bl.a. til arbeid med praksisoppgave(r) og teori.
 • Studenten har en praksisveileder på praksisstedet. Det kreves en forberedt veiledningstime pr. uke i tillegg til fortløpende veiledning i ulike situasjoner. Studenten har også en av høgskolens ansatte som skoleveileder. Skoleveileders ansvar er knyttet til godkjenning av skriftlige arbeider og deltakelse i evaluering av studenten.
 • Utover veiledning er læreformen i praksis at studenten i størst mulig grad, ut fra egen kompetanse, praksisstedets egenart og hvor langt studenten har kommet i studiet, deltar aktivt i praksisstedets oppgaver.
 • Ved oppstart av praksisperioden/emnet skal studenten, i samarbeid med praksisveileder, utarbeide en lærekontrakt, se undervisningsplanen og emnehefte generell del.l (tilgjengelig i Fronter).

Praksis

8 uker veiledet praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskrav som må være vurdert til godkjent for å få praksisperioden bestått, er følgende: 

 • Ukentlig veiledning med praksisveileder må være gjennomført
 • Fravær må være innenfor godkjente grenser.
 • Kvaliteten på utførelsen av praksisarbeidet må være godkjent av praksisveileder og skoleveileder gjennom en sluttvurdering.
 • Skriftlig praksisoppgave/fagartikkel må godkjennes av skoleveileder. Oppgaven/fagartikkelen skal være på inntil 2000 ord.

Dersom skriftlig praksisoppgave inneholder brukeropplysninger, skal retningslinjer for behandling av personopplysninger følges. Oppgaven skal følge høgskolens retningslinjer for skriftlige arbeider.

Arbeidskrav som ikke blir godkjent, kan omarbeides to ganger. Ikke innlevert arbeidskrav anses som ikke godkjent. Studenten har ikke anledning til å omarbeide arbeidskravet dersom det ikke er innlevert ved første innleveringstidspunkt.

Ved praksisstart får studenten opplyst frister for innlevering(er) av skriftlige arbeidskrav, se undervisningsplanen.

Alle arbeidskrav må gjennomføres og godkjennes samme semester. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått. For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent. Ved vurdering til 'ikke bestått', må alle arbeidskrav gjennomføres og godkjennes på nytt.

Ved tvil om bestått praksisstudier inntrer egne rutiner, se Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i arbeids- og velferdsfag, barnevern, sosialt arbeid og vernepleie (henvisning i generell del av studieplanen). 

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Skriftlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 06.06.2014

Ekeland, Tor-Johan (2004): Konflikt og konfliktforståelse for helse- og sosialarbeidere. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-323315. (221 sider).
Kap. 1-8 (s. 11-216), 205 sider.

361.3 Sk
Skau, G. M. (2013). Mellom makt og hjelp: om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper. (4.utg). Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-02198-0. (165 sider)
Hele boka, 162 s

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 02:41:45