Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSOS30211 Sosialt arbeid i spenningsfeltet mellom individ og samfunn (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i sosialt arbeid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle eksamener i andre studieår.

Undervisningssemester

5. semester, andre halvdel.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å:

 1. Anvende kunnskaper i prosjektteori
 2. Lede arbeidsprosesser i tilknytning til prosjektarbeid
 3. Reflektere over og beskrive egen utvikling av profesjonell kompetanse
 4. Beskrive samfunnsarbeid som metode i sosialt arbeid
 5. Redegjøre for hva som har betydning for sosial inkludering - med spesiell vekt på boligsosialt arbeid
 6. Redegjøre for et globalt perspektiv på folkevandring og innvandringspolitikk
 7. Lede og koordinere brukergrupper som metode i sosialt arbeid
 8. Reflektere rundt spørsmål knyttet til menneskerettigheter med spesiell vekt på ytringsfrihet.
 9. Redegjøre for hva som kjennetegner sosialt arbeid som fag

Innhold

 1. Gjennomføre et selvstendig prosjektarbeid
 2. Praktisk trening i prosessledelse
 3. Ferdighetstrening som refleksjon
 4. Samfunnsarbeid som tilnærming i sosialt arbeid
 5. Innhente og oppdatere kunnskap om levekår og sosial inkludering
 6. Migrasjon, asylsaker, flukt i nasjonale og internasjonale lover og konvensjoner
 7. Ferdighetstrening i sosialt gruppearbeid med deltakere med felles livssiutasjon/problematikk.
 8. Menneskerettserklæringen og Yrkesetisk grunnlagsdokument og varslingsansvar
 9. Oppsummering og gjennomgang av sentrale områder, utfordringer og dilemmaer for faget sosialt arbeid

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert i forelesninger, studentaktive seminarer, prosjekter, ferdighetstrening og selvstudier. En del av undervisningen er felles med bachelorstudenter i Arbeids- og velferdsfag.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Individuelt notat på 750 ord. Godkjent ved innlevering til fastsatt dato i Fronter. Ikke godkjent notat kan omarbeides en gang.
 • Prosjektrapport i gruppe, maks 3500 ord. Godkjent ved innlevering i Fronter. Kort tilbakemelding fra emneansvarlig. Ikke godkjent rapport kan omarbeides en gang.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning. 80 % tilstedeværelse på forelesninger og seminar. 90 % tilstedeværelse på ferdighetstrening.  Selvrapportering av tilstedeværelse i Fronter innen gitt frist. Ikke rapportert tilstedeværelse anses som fravær.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i samme periode som emnet.

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen
Gruppeoppgave som hjemmeeksamen over 3 dager.
Besvarelsen skal ha et omfang på maks 3000 ord. 3 studenter. Høgskolen setter sammen gruppene til eksamen.

Det benyttes karakterregel A-F og karakteren gis for hele gruppen. Interne sensorer.

Ved klage på karaktersetting der det gis èn felles karakter, må alle de som er vurdert samlet, samtykke i og skrive under på klagen. Resultatet av klagebehandlingen gjelder for samtlige i gruppen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Skriftlig sluttevaluering
- Referansegruppe
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 31.05.2015

361.3 Sos
Ellingsen, I. T. (red), I. Levin (red), B.Berg(red) og L.C. Kleppe (red) (2015): Sosialt arbeid. En grunnbok. Oslo – Universitetsforlaget (22 sider). Kapittel 16: Velferd og migrasjon - sosialt arbeid i et flerkulturelt samfunn s. 330-352.
(Vil bli kopiert opp til studentene).

303.482 Er
Eriksen, T.H. og Sajjad, T.A. (2011). Kulturforskjeller i praksis. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. ISBN 978-82-05-41223-1.( 13 s) Kap 16: Mennesket og myndighetene (s 247-260)

174.2 Gr
Grønningsæter, A. (2007): Rett eller galt – eller noe midt imellom? Et studiehefte om yrkesetikk fra Fellesorganisasjonen (FO). (22s)
Kap 10: Lojalitet (s 88-100)
Kap 11: Varslingsansvar (s 100-110)
URL:https://www.fo.no/getfile.php/01 Om FO/Hefter og publikasjoner/rettellergalt.pdf

302.34 He
Heap, Ken (2005): Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere. (5. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-32813-6. Hele boka. (326 s.)

361.3 Hu
Hutchinson, G S (2010). Samfunnsarbeid – mobilisering og deltakelse i sosialfaglig arbeid. (3. utg ). (168 s).  Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-0539885-6. Hele.

658.404 Je
Jessen, Svein Arne (2008). Prosjektledelse trinn for trinn: en håndbok i ledelse av små og mellomstore prosjekter Oslo: Universitetsforlaget ISBN: 978-82-15-01365-7 (194 sider). Hele.

344.03 Kj
Kjønstad, A. & A. Syse (2012). Velferdsrett II: Barnevern- og sosialrett. (4. utg ). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-34911-7.( 62 s)
Kap 8.1: Velferdsrett, menneskerettigheter og diskrimineringsvern (s 325-327)
Kap 8.2.: Menneskerettighetenes utvikling og oppbygning (s 327-329)
Kap 8.3.: Menneskerettighetenes stilling i norsk rett (s 329-332)
Kap 8.4.: Sentrale menneskerettighetskonvensjoner (s 332- 342)
Kap 9: Utlendingsrett og integrering (s 373-417)

361.65
Stamsø, M. A. (red) 2009: Velferdsstaten i endring. Norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre, Oslo; Gyldendal Akademiske (165s)
Kap. 10: Familien og det sivile samfunn – sentrale velferdsarenaer s. 272 – 295
Kap. 11: Forebygging – vakker tanke eller fornuftig handling s. 299 - 322
Kap. 12: Internasjonale perspektiver på sosialpolitikk s. 283 – 302

363.5 Ul
Ulfrstad, Lars-Marius (red.) (2011). Velferd og bolig, om boligsosialt (sam-)arbeid, 250 s. Oslo: Kommuneforlaget ISBN 978-82-446-2036-9. (Hele boka)

Viggen, E.D. (2015).  Uredde stemmer eller illojale svikere. Fontene, (6), 6-11. Hentet fra URL:https://www.buyandread.com/next/reader.htm?pub=fontene 362.10685 Og Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? Og bedre skal det bli! Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten (2007) (24 s.) Oslo: Sosial- og helsedirektoratet 978-82-8081-096-0 (IS-1162) Kap 1 – 4 (s 8-32) URL:http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/hvordan-kommer-vi-fra-visjoner-til-handling-og-bedre-skal-det-bli-/Sider/default.aspx (Lesedato: 11.06.2012)

362.10685 Hv
Hvordan holde orden i eget hus: internkontroll i Sosial- og helsetjenesten (2004) (26 s). Oslo: Sosial- og helsedirektoratet ISBN 82-8081-043-9 (IS-1183) Kap 1-4 (s 6-32) URL: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/internkontroll-i-sosial--og-helsetjenesten/Sider/default.aspx (Lesedato: 11.06.2012)

Antall sider: 1124.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. nov. 2019 15:40:32