Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Sigurd Roger Nilsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSSPD40613 Sykepleiens undervisende og ledende funksjon (Høst 2015–Vår 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i sykepleie, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

-     Bestått alle emner i 1., 2. og 3. studieår
-     Bestått praksisstudier 7. semester.

Undervisningssemester

7. og 8. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • gjøre rede for sykepleierens ansvar for å informere, undervise og veilede
 • gjøre rede for prinsipper for informasjon, veiledning og undervisning
 • gjøre rede for rammebetingelser som styrer sykepleietjenesten på ulike nivåer
 • gjøre rede for prinsipper for ledelse i sykepleietjenesten
 • gjøre rede for sykepleierens organisatoriske kompetanse

Ferdigheter
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • informere, undervise og veilede pasienter, pårørende, medarbeidere og studenter for å fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten
 • være en endringsdyktig leder av eget fag og kunne samhandle tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud som sikrer gode pasientforløp
 • lede og administrere sykepleieutøvelsen overfor enkeltpasienter og deres pårørende
 • samarbeide på alle nivåer i organisasjonen og delta i tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid for å utvikle organisatorisk kompetanse
 • begrunne egne handlinger og reflektere over egen faglig utvikling
 • utøve en kritisk - analytisk holdning til helsetjenesten
 • gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger
 • utføre hjerte-lungeredning med bruk av halvautomatisk hjertestarter
 • kunne ivareta pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge og iverksette sykepleietiltak ovenfor enkeltpasienter og grupper
 • handle i samsvar med etiske og juridiske rammer

Generell kompetanse
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • kunne basere yrkesutøvelsen på etisk bevissthet, yrkesetiske retningslinjer og kritisk refleksjon
 • ha innsikt i relevante og yrkesetiske problemstillinger
 • kunne formidle sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene, som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske og faglige krav og retningslinjer
 • vurderer rammebetingelser som styrer sykepleietjenesten på ulike nivåer

Innhold

(nummereringen refererer til rammeplanens hovedemner)

1:
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk 
-     Sykepleiens moderne historie

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
-     Kunnskapsbasert sykepleiepraksis
-     Kritisk analytisk tilnærming til egen yrkesutøvelse og helsetjenester generelt
-     Fra novise til ekspert

Etikk 
-     Etiske utfordringer knyttet til ressursforvaltning
-     Anvendelse av yrkesetiske retningslinjer

2:
Sykepleierens funksjon og oppgaver i kommunehelsetjenesten
-     Ledelse og administrasjon
-     Alternative behandlings- og lindringsmodeller
-     Organisatorisk kompetanse

3:
Generell patologi, sykdomslære og farmakologi 
-     Anvendelse av kunnskap i utøvelse av sykepleie
-     Hjerte - lungeredning med bruk av halvautomatisk hjertestarter

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene 
-     Anvendelse av kunnskap i utøvelse av sykepleie

4:
Psykologi og pedagogikk
-     Veiledning og undervisning av studenter og medarbeidere
-     Didaktisk relasjonsmodell
-     Profesjonelle relasjoner -  emosjonelt arbeid

Sosiologi og sosialantropologi
-     Koordinering av helsetjenestene

 Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
-     Helsepersonelloven: 

      -     Krav til organisering av virksomhet (kap.3)
      -     Ledelse av virksomheter og fordeling av myndighet
      -     Kvalitetsutvikling

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, bruk av ikt, selvstudier, arbeid med oppgaver, klinisk veiledning med praksisveileder. Praksisstudiene organiseres i samsvar med læringsutbyttebeskrivelser for praksisstudier og denne presenteres av studenten i arbeidsplan og ukeplaner.

Praksis

10 uker: Én uke PSH samt 9 uker veiledet praksis i kommunehelsetjenesten.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet / få eksamensresultatet registrert. Se gjeldende Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen.

Eksamen

Emnet har to deleksamener: Vurdert praksis og individuell skriftlig hjemmeeksamen.

Deleksamen 1: Praksisstudiene vurderes til Bestått/Ikke bestått. Se Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorutdanningen i sykepleie.

Deleksamen 2: Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Besvarelsen vurderes etter gradert skala A - F.

Ved ikke bestått vurdering av praksisstudiene blir ikke individuell skriftlig eksamen vurdert. Både individuell skriftlig eksamen og praksisstudiene må være vurdert til bestått for å få karakter i emnet. Det gis en samlet karakter (A - F).

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering v/referansegruppe
 • Sluttevaluering v/ elektronisk spørreskjema i Fronter

Resultatene behandles i:

 • Lærergruppe
 • Programmøte

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 23.06.2015

Selvvalgt pensum, relatert til fokus for emnet, ca 100 sider

1.
Kapittel i bok
610.73071 En
Alvsvåg, H (2007). Læring av sykepleie – gjennom personlige og profesjonelle erfaringer. I H. Alvsvåg & O. Førland (Red.), Engasjement og læring: fagkritiske perspektiver på sykepleie. Oslo: Akribe. s. 205-232
(28 s.).

Artikkel i tidskrift
Bollig G., Pedersen, R. & R. Førde. (2009). Etikk i sykehjem og hjemmetjenester. I Sykepleien forskning,. 4, (3), 186-196
(10 s.).

610.73069 Da
Damsgaard, H.L. (2010) Den profesjonelle sykepleier: profesjonalitetens mange ansikter. Cappelen Akademisk Forlag
(169 s.).

Artikkel i tidsskrift
Lillemoen, L. & Børslett, E.J. Etikk i praksis. (2010). I Sykepleien. 98, (4),  58-61 DOI 10.4220/sykepleiens.2010.0015
(4 s.).

610.73 Sy
Lillestø, B. (2010). Sykepleiens tre dimensjoner. I Knutstad, U. (Red.) Sykepleieboken 2. Sentrale begreper i klinisk sykepleie. Oslo: Akribe. s. 393 - 416.
(23 s.).

610.7309 Ma
Mathisen, J. (2006). Sykepleiehistorie. Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 87-89.
(3 s.)

610.73072 Jo
Nortvedt, M.W. (et al.) (2012). Jobb kunnskapsbasert!: en arbeidsbok. Oslo: Akribe. Del 1. Hva er kunnskapsbasert sykepleie? s. 13 - 23 Del 5. Anvendelse av forskningsbasert kunnskap, s. 157 - 167.
(20 s.)

610.73068 Or
Orvik,A. (2015). Organisatorisk kompetanse: Innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse. Oslo: Cappelen Damm Akademisk ISBN 978-82-02-45593-4

Delemne 1: Kap. 1,2,3,4,5 = 135 s.

2.
Kapittel i bok
610.730699 Sy
Brataas, H.V. (2011) Pasientsentrert sykepleiepedagogisk praksis – prosess og verktøy. I Brataas, H. (Red.), Sykepleiepedagogisk praksis. Pasientsentrert sykepleie på ulike arenaer. Oslo. Gyldendal akademisk. Kap. 2, 3, 11, 13 og 14
(79 s.)

Kapittel i bok
610.730699 Sy Jellesø, N.S. & Brataas, H.V. (2011) Pasientundervisning er kunnskapsbasert praksis. I H.V. Brataas (Red.) Sykepleiepedagogisk praksis.:Pasientsentrert sykepleie på ulike arenaer. Oslo. Gyldendal akademisk. Kap. 14.
(12 s.)

Kapittel i bok
362.10425 Læ Hvinden, K. (2011) Etablering av lærings- og mestringssentra – historie, grunnlagstenkning, innhold og organisering. I A. Lerdal, A & M.S. Fagermoen (Red.) Læring og mestring – et helsefremmende perspektiv og forskning. Oslo. Gyldendal akademisk. Kap. 3
(12 s.)

Kapittel i bok
174.2 Ve Kristoffersen, N. J & Tjøstolvsen, I. (2013). Betydningen av samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og utfordringer knyttet til denne. I E.Skærbæk & L. Llillemoen (Red.). Verdi og verdighet. Etikk i praksis. (s. 89-117). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
(27 s.)

Kapittel i bok
362.10425 Læ
Moen, A. M. Rime Bø & Holme, E. (2011) Pasientdeltakelse og samhandling – nye muligheter i nettbaserte omgivelser. I Lerdal, A & M.S. Fagermoen (Red.) Læring og mestring – et helsefremmende perspektiv og forskning. Oslo. Gyldendal akademisk. Kap. 12.
(16 s.)

615.5 No
Norheim, A. J. (2009). Komplementær og alternativ medisin: en innføring for helsepersonell. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Kap. 12 og 13.
(32 s.)

610.73068 Or
Orvik, A. (2015). Organisatorisk kompetanse: Innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse Oslo: Cappelen  Damm akademisk. 

Delemne 2. Kap. 11 og 12 = 60 s.
(153 s.)

610.7307 Tv
Tveiten, S. (2008). Pedagogikk i sykepleiepraksis. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 8-10, s. 157-278 (120 s.).

3.
616.0252 No
Den norske lægeforening (2009). Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. (3. utg.). Stavanger: Åsmund S. Lærdal A/S.

616.0252 No
Norsk Resuscitasjonsråd (2011). Norsk grunnkurs i førstehjelp. Stavanger: Lærdal Medical ISBN 978-82-8276-023-2

4.
610.7307 Bi
Bie, K. (2010). Refleksjonshåndboken. Oslo: Universitetsforlaget.  Kap. 8, 9, 10
(5 s.).

Artikkel i tidsskrift
Dale, B., H.I. Sævreid, M. Kirkevold & O. Söderhamn, O. (2011). Older home-living patients' perceptions of received home nursing and family care. Nordisk Sygeplejeforskning, 1, nr.( 3), 219 - 234. doi: 10.1111/j.1471-6712.2009.00744.x.
(16 s.).

Artikkel i tidsskrift
Grøndahl, V.A.,  Karlsson, I., Hall-Lord, M-L., Appelgren, J. & Wilde-Larsson, B. (2011). Quality of care from patients' perspective – impact of the combination of person-related and external objective care conditions. Journal of Clinical Nursing, 20,. (17-18),  2540-2551 doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03810.x
(12 s.).

378.013 Ny
Nygren, P. (2004). Handlingskompetanse, om profesjonelle relasjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3, s. 85-109.
(24 s.)

Kapittel i bok
610.73071 En
Hovland, O.J. & G. Skutlaberg Andresen (2007). Integrering i praksisfellesskapet med refleksjon som verktøy. I H. Alvsvåg & O. Førland (Red.) Engasjement og læring: fagkritiske perspektiver på sykepleie. Oslo: Akribe. s. 189 – 201
(12 s.).

362.14 Ki
Kirchhoff, J.W. (2010). De skjulte tjenestene: om uønsket atferd i offentlige organisasjoner. Karlstad: Karlstad University. http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:287297/FULLTEXT01.pdf s. 9-15, og 198 - 200.
(7 s.).

610.73068 Or
Orvik, A. (2015). Organisatorisk kompetanse: Innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Kap 6, s.179-205 og kap. 10.
(69 s.)

Artikkel i tidsskrift
Romøren, T.I. (2011). Samhandlingsreformen: et kritisk blikk på en helsereform. Nordisk Sygeplejeforskning, 1, (1), 82-88. http://www.idunn.no/file/pdf/48385136/art04.pdf
(7 s.).

371.4 Tv
Tveiten, S. (2013). Veiledning - mer enn ord. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1451-8 s.17-80, 87-120
(96 s.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 02:42:06