Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Eli-Anne Skaug
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPL10114 Sykepleie - fag og funksjon (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i sykepleie, heltid.

Undervisningssemester

1. semester (høst) for alle klassene.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studentene skal ved avsluttet emne kunne:

 • gjøre rede for menneskets grunnleggende behov relatert til alder, kjønn og helse, og hvilke komplikasjoner som kan oppstå når disse ikke kan dekkes
 • gjøre rede for aktuelle observasjoner og sykepleiehandlinger for å ivareta menneskets grunnleggende behov
 • gjøre rede for kliniske vurderingsprosesser, og beskrive hva som skal dokumenteres, hvordan dokumentere og hvorfor dokumentere i pasientjournalen
 • gjøre rede for smittekjeden og hvordan den brytes
 • beskrive sykepleiens tradisjon og historie
 • beskrive kognitive prosesser

Ferdigheter:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • ivareta grunnleggende sykepleieferdigheter forsvarlig mht teknikk, sikkerhet og hygiene
 • anvende kunnskap om kroppens normale funksjoner til sykepleiefaglige vurderinger og tiltak

Generell kompetanse:
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • vise respekt og samarbeide med medstudenter og lærere i studiearbeidet
 • kunne skrive oppgave etter prinsipper for akademisk skriving
 • vise forståelse for at kunnskap i grunnleggende sykepleievitenskapelige, samfunnsvitenskapelige, medisinske og naturvitenskaplige tema har betydning for å gi god sykepleie

Innhold

(Nummereringen referer til Rammeplanens hovedemner)

1: 
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk
- Omsorg for det hjelpetrengende mennesket og utvikling av kunnskap om kropp og sykdom i historisk perspektiv

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
- Sykepleie som fag og yrke
- Grunnleggende behov, -ressurser, -mestring, -livskvalitet, -helse
- Virginia Hendersons - og Joyce Travelbees sykepleietenkning
- Kliniske vurderingsprosesser og dokumentasjon i sykepleie
  - datasamling, sykepleiediagnose, mål, tiltak, evaluering
  - samhandling
  - dokumentasjon av sykepleie i pasientjournalen

2: Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten

Sykepleie for å ivareta pasientens grunnleggende behov for:
  - å være ren og velstelt
  - respirasjon
  - sirkulasjon
  - væske og ernæring
  - utskillelse av avfallsstoffer
  - en jevn kroppstemperatur
  - hvile og søvn
  - seksualitet
  - sosial kontakt og det å være alene
  - å utvikle og bevare sin identitet
  - trygghet og sikkerhet
  - tro

Sykepleieferdigheter og prosedyrer

Livets sluttfase
 

3. Hygiene
Smittesirkelen og teoretisk grunnlag for smitteforbygging

4:
Psykologi og pedagogikk
- Kognitive prosesser: Persepsjon, hukommelse og læring
- Grupper
- Pedagogisk verktøy for planlegging og gjennomføring av undervisning og veiledning - en introduksjon

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert ift tema grunnleggende behov.

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, ferdighetstrening, bruk av ikt, simulering, selvstudier og arbeid med oppgaver.

Praksis

2 uker PSH (praksisstudier i høgskolens lokaler): Praktiske ferdigheter for å ivareta grunnleggende behov.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Prøve i praktiske sykepleieferdigheter. Studentene får i god tid før prøven oversikt over hvilke ferdigheter de kan prøves i og hvilke kriterier gjennomføringen vurderes etter.  Gjennomføringen vurderes til godkjent/ikke godkjent. Prøven kan avlegges tre ganger.
 • Fire skriftlige notat/oppgaver for innlevering.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning, inkludert en obligatorisk studiesamtale, jf Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorstudiet i sykepleie.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Arbeidskravet «Prøve i praktiske sykepleieferdigheter» er gyldig i ett år etter at det er godkjent. Øvrige godkjente arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen.

Eksamen

Skriftlig eksamen under tilsyn (4 timer). Ingen hjelpemidler tillatt. Besvarelsen vurderes etter gradert skala, A - F.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering v/referansegruppe
 • Sluttevaluering v/ elektronisk spørreskjema i Fronter

Resultatene behandles i:

 • Lærergruppe
 • Programmøte

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 14.06.2015

1.
610.73 Gr
Dahl, K. & Skaug, E-A. (2011). Kliniske vurderingsprosesser og dokumentasjon i sykepleie. I N. J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E-A. Skaug, (Red.), Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 2: Kap. 9: s. 15-49.
(34 s.)

610.73 Gr
Kristoffersen, N.J. (2011). Helse og sykdom. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt, & E-A. Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 1: Kap. 2: s. 35-60
(26s.)

610.73 Gr
Kristoffersen, N.J. (2011). Teoretiske perspektiver på sykepleie. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E-A. Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 1: Kap. 6: s. 213-227
(13 s.)

610.73 Gr
Kristoffersen, N.J. & Nortvedt, P. (2011). Relasjonen mellom sykepleier og pasient I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E-A. Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 1: Kap: 3 s. 89-101
(11 s.)

610.73 Gr
Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F. & Skaug, E-A. (2011). Om sykepleie I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E-A Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 1: Kap. 1
(16 s.)

610.7309 Ma
Mathisen, J. (2006). Sykepleiehistorie. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
ISBN 82-05-34951-7.
Kap. 2, 3, 4: s. 89-99, s. 118-126, s. 160-175
(84 s.)

610.73072 Å
Nortvedt, M.W., Jamtvedt, G., Graverholt, B. &. Nordheim, L. V., Reinar, L-M. (2012).  Jobb kunnskapsbasert! : en arbeidsbok Oslo: Akribe.
Kap. 3: s. 41 – 65
(24 s.)

2.
610.73 Gr
Aagaard, H. (2011). Væske og ernæring. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt. & E-A. Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind. 2. Kap. 13, s. 161 - 199
(38 s.)

610.73 Gr
Almås, H.  & Berntzen, H. (2011) Sykepleie til pasienter med forstyrrelser i kroppstemperaturen. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E-A. Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind. 2. Kap. 12
(23 s.)

610.73 Gr
Bastøe, L. K. H. & Frantsen, A-M. (2011) Behovet for søvn og hvile. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E-A. Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind. 2. Kap. 16
(28 s.)

610.73 Gr
Bjørk, I. T. & Breievne, G. (2011). Kropp og velvære. I N.J. Kristoffersen F. Nortvedt & E-A. Skaug (Red.),Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk. 
Bind. 2. Kap. 18
(29 s.)

610.73 Gr
Gamnes, S. (2011). Nærhet og seksualitet. I N.J.  Kristoffersen, F. Nortvedt & E-A Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 3. Kap. 21 (- seksualanatomi og fysiologi)
(26 s.)

610.73 Gr
Gjerland, A. (2011). Eliminasjon. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt& E-A Skaug  (Red.), Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind. 2. Kap. 14
(58 s.)

610.73 Gr
Johansen, E. (2011). Sirkulasjon. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E-A Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind. 2. Kap. 11
(32 s.)

610.73 Gr
Mathisen, J. (2011). Sykepleie ved livets avslutning. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E-A Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 3. Kap. 26 (til når døden inntrer)
(23 s.)

610.73 Gr
Skaug, E-A. (2011). Respirasjon. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E-A. Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 2: Kap. 10
(36 s.)

610.73 Gr
Skaug, E-A. (2011). Personlig hygiene. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E-A Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind. 2. Kap. 17
(38 s.)

610.73 Gr
Smebye, K. L. & Helgesen, A. K. (2011). Kontakt med andre. I N.J., F. Nortvedt & E-A Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 3. Kap. 20
(28 s.)

610.73 Gr
Solvoll, B-A. (2011). Identitet og egenverd. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E-A. Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 3: Kap. 19
(23 s.)

613.2 So
Sortland, K. (2011). Ernæring: mer enn mat og drikke. (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-1120-3.
Kap. 3, 5, 7, 8, 12
(138 s.)

610.73 Gr
Thorsen, R. (2011). Trygghet. I N.J.  Kristoffersen., F. Nortvedt & E-A Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 3. Kap. 22
(26 s.)

PPS. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten
Oslo: Akribe forlag.
http://www.ppsnett.no/

Aktivitet/hvile
Forflytning i seng – oppover i seng (1,5 s.)
Fra seng til stol (2 s.)
Fra stol til seng (1 s.)

Generelle prinsipper ved forflytning (0,5 s.)
Praktiske forholdsregler og hensyn (0,5 s.)
Samarbeid og kommunikasjon under forflytning (0,5 s.)
Forflytning med og uten hjelpemidler (0,5 s.)
Utstyr og tekniske hjelpemidler (1 s.)

Leiring i seng - sideleie. Gjennomføring (2 s)
Leiring i seng - flatt ryggleie. Gjennomføring (2 s.)
Høyt ryggleie - Fowlers leie. Gjennomføring (2 s.)

Ernæring
Servering av mat. Gjennomføring (3 s.)
Spisehjelp av pasient. Gjennomføring (4 s.)

Eliminasjon
Bruk av bekken (2 s.)
Bruk av spissbekken (1,5 s.)
Bruk av toalettstol (1,5 s.)
Bruk av urinflaske (2 s.)

Infeksjonsforebygging
Desinfeksjon
Instrumenter og utstyr: Arbeid på desinfeksjonsrom: Gjennomføring (1 s)
Aseptikk
Ren prosedyre: Gjennomføring (1 s.)
Håndhygiene
Håndvask. Gjennomføring (1 s.)
Hånddesinfeksjon. Gjennomføring (1 s.)
Hanskebruk
Rene engangs beskyttelseshansker. Gjennomføring (1 s.)

Hud og vev: Personlig hygiene
Sengebad i flatt leie (4 s.)
Sengebad i høyt sengeleie (4 s.)
Nedentilvask av kvinne og jente (2 s.)
Nedentilvask av mann og gutt (2 s.)
Tannpuss (2 s.)
Stell av tannproteser (3 s.)
Spesielt munnstell (2 s.)
Sengereing med pasient i seng - fra side til side. Gjennomføring (2 s.)
Respirasjon/Sirkulasjon: Vitale tegn
Auskultatorisk måling av blodtrykk på overarm. Gjennomføring (2 s.)
Ordinær pulstelling. Gjennomføring (1 s.)
Rektal temperaturmåling. Gjennomføring (1 s.)
Oral temperaturmåling. Gjennomføring (1 s.)
Aksillær temperaturmåling. Gjennomføring (1 s.)
Tympanisk temperaturmåling. Gjennomføring (1 s.)
Respirasjonstelling. Gjennomføring (1 s.)
Søvn
Tilrettelegging for nattesøvn i institusjon. Gjennomføring (1 s.)

3.
616.9041 Mi
Steen, M. & Degre, M. (2014). Mikrober, helse og sykdom. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag
ISBN 978-82-05-46446-9
Kap.6: s. 95-101.
(6 s.)

Artikkel i tidsskrift
Rognlien, B. (2009). Hygiene har med holdning å gjøre. Sykepleien Forskning, 2(3) 185.
doi: 10.4220/sykepleienf.2009.0096
(1 s.)

Artikkel i tidsskrift
Aasbrenn, M. & Lid, R. (2009). Er handdesinfeksjon betre enn handvask? Sykepleien Forskning, 2(3) 177-184.
doi: 10.4220/sykepleienf.2009.0095
(7 s.)

4.
150 He
Helgesen. L.A. (2011). Menneskets dimensjoner: Lærebok i psykologi (2.utg). Høyskoleforlaget AS. ISBN 978-82-7634-944-3
Kap. 2, 4, 5, 11
(86 s.)

Helsepersonelloven § 8
http://www.lovdata.no/index-lov.html

371.39 Pe
Pettersen, R. (2005). Problembasert læring for studenter. Oslo: Universitetsforlaget.
Kap. 2, s. 37 - 51
Kap. 3, s. 79 - 82 og 87
Kap. 4, s. 114 - 115
Kap. 6, s. 141 - 145
Kap. 7, s. 163 - 166
(43 s.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. nov. 2019 00:42:39