Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Heidi Kristine Grønlien
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPL10214 Anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i sykepleie, heltid.

Undervisningssemester

1. semester (høst) for alle klassene.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • beskrive menneskekroppens mikro- og makroskopiske anatomi
 • gjøre rede for normale fysiologiske prosesser og organsystemenes fysiologiske samspill
 • beskrive cellens ulike biokjemiske prosesser og sette prosessene i sammenheng med kroppen som helhet
 • beskrive førstehjelpers rolle ved akutt skade og sykdom
 • beskrive ulike mikroorganismer og deres betydning for sykdom

Ferdigheter:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • anvende kunnskap om kroppens normale funksjoner til sykepleiefaglige vurderinger og tiltak
 • gjenkjenne hjertestans og kunne alarmere umiddelbart
 • starte Hjerte-Lunge-Redning innen ett minutt etter erkjent hjertestans

Generell kompetanse:
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • vise respekt og samarbeide med medstudenter og lærere i studiearbeidet
 • vise forståelse for at kunnskap i naturvitenskaplige tema har betydning for å gi god sykepleie

Innhold

3: Medisinske og naturvitenskapelige emner (refererer til Rammeplanens hovedemne)

Anatomi, fysiologi og biokjemi:
- Celler og vev: anatomi og fysiologi
  - regulering av cellens indre miljø
  - proteinsyntese 
  - energiomsetning
  - arv

- Organer og organsystemer: anatomi og fysiologi
  - nervesystemet
  - muskler og skjelett/bevegelsesapparatet
  - hormonsystemet
  - sirkulasjonsorganene
  - respirasjonsorganene
  - fordøyelsesorganene
  - utskillelsesorganene
  - overflateorganet
  - infeksjonsforsvaret
  - forplantningsorganene

- Grunnkurs i førstehjelp
  - å være førstehjelper
  - basal hjerte-lungeredning (BHLR)

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer:
- Bakteriers og virus´ oppbygning og egenskaper
- Sopp og parasitter
- Eksponering, smitte, invasjon og celleskade
- Antibiotika og resistens
- De vanligste bakteriene

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: Formidlingsundervisning, seminar, simulering, veiledning i gruppe, bruk av ikt, selvstudier og arbeid med oppgaver.

Praksis

Det er ingen praksisstudier i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

- Praktisk prøve i BHLR (Basal hjerte-lungeredning)
- Obligatorisk studiedeltakelse, jf Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorstudiet i sykepleie.

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen.

Eksamen

Skriftlig eksamen under tilsyn (4 timer) i anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi. Ingen hjelpemidler tillatt. Besvarelsen vurderes etter gradert skala, A -F.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering v/referansegruppe
 • Sluttevaluering v/ elektronisk spørreskjema i Fronter

Resultatene behandles i:

 • Lærergruppe
 • Programmøte

 

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 14.06.2015

3:

570.3 Gr
Grønlien, H. K. & Tandberg, C. (2012) Gyldendals ord og faguttrykk i biologi. Oslo: Gyldendal undervisning. ISBN 978-82-05-41776-2

616.0252 No
Norsk førstehjelpsråd og Norsk resuscitasjonsråd (2011). Norsk grunnkurs i førstehjelp. Stavanger Åsmund S. Lærdal AS ISBN 978-82-8276-026-3
(35 s.)

612 Wy
Wyller, V. B. (2014). Frisk: Cellebiologi, anatomi, fysiologi. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02444976
Kap. 1-20 og 24.
(606 s.) 

616.07 Wy
Wyller, V. B. (2014). Syk 1+2: Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-0244499-0
Kap. 2.6, 3.3, 4.5, 4.5.1

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 02:41:39