Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Kari Aarøen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSSPL20112 Sykepleie- helse, sykdom og lidelse II (Høst 2015–Vår 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i sykepleie, heltid, alle klasser.

Aktuell emnekode gjelder siste gang for kull 2014.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i følgende emner:
- Sykepleie - fag og funksjon (10 studiepoeng)
- Anatomi, fysiologi, biokjemi, mikrobiologi og hygiene (10 studiepoeng)
- Innføring i profesjonell kommunikasjon, tverrprofesjonell samhandling og etikk (10 studiepoeng)
- Sykepleie - helse, sykdom og lidelse I (15 studiepoeng)

Bestått praksisstudier i emne:
- Sykepleie - fokus og funksjon (15 studiepoeng)

 

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

- gjøre rede for generelle og spesielle sykdomsprosesser 
- beskrive aktuelle prøver og undersøkelser og behandlinger 
- identifisere sykepleierens funksjon og oppgaver
- forklare sentrale psykologiske begreper
- beskrive ulike perspektiver på samfunn, helse, lover og forskrifter

Ferdigheter:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

- mestre basal hjerte- og lungeredning (ved bruk av skills station)

Generell kompetanse:
Studenten skal ved avsluttet emne:

- ha utviklet kultursensitivitet i møte med andre

Innhold

(Nummereringen refererer til rammeplanens hovedområder)

1:
Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
- Lidelse
- Håp
- Mening

2:
Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten
- Svangerskaps- og barselomsorg
- Sykepleie til barn
- Sykepleie til mennesker med:
   - varig endret livssituasjon
   - mennesker med kronisk sykdom 
   - kreft, inkludert sviktende infeksjonsforsvar
   - sykdommer i fordøyelsessystemet
   - sykdommer i det endokrine system (andre enn diabetes mellitus)
   - revmatiske sykdommer
   - hudsykdommer
   - nyresykdommer 

3:
Generell patologi, sykdomslære og farmakologi
-     Epidemiologi
-     Kreft
-     Sykdommer i fordøyelsessystemet
-     Endokrine sykdommer (andre enn diabetes mellitus)
-     Revmatiske sykdommer
-     Hudsykdommer
-     Nyresykdommer
-     Pediatri
-     Psykiske lidelser hos barn (Asperger syndrom, ADHD og autisme)
-     Resertifisering av basal hjerte og lungeredning (ved bruk av skills station)

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene
-     Pasienter med sviktende infeksjonforsvar

4:
Psykologi og pedagogikk

-     Atferdsendring
-     Motivasjon
-     Empowerment
-     Utviklingspsykologi
-     Å møte det syke barnet

Sosiologi og sosialantropologi
-     Helse, sykdom  og sykepleie i et kulturelt perspektiv
-     Totale institusjoner
-     Hospitalisering - depersonalisering og institusjonsalisering
-     Rolleteoriens nøkkelbegreper
      -     pasientrollen

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
-     Pasient- og brukerrettighetsloven
      - Barns særlige rettigheter (kap. 6)
-     Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: Bruk av ikt, formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, ferdighetstrening, simulering, selvstudier og arbeid med oppgaver.

Praksis

Erfaring fra forebyggende helsearbeid, svangerskaps- og barselomsorg og pediatrisk sykepleie.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Godkjente arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn (4 timer).
Ingen hjelpemidler tillatt.
Besvarelsen vurderes etter gradert skala A - F.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

  • Underveisevaluering v/referansegruppe
  • Sluttevaluering v/ elektronisk spørreskjema i Fronter

Resultatene behandles i:

  • Lærergruppe
  • Programmøte

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 23.06.2015

1.
610.73 Gr
Kristoffersen, N.J., Breievne, G, & Nortvedt, F. (2011). Lidelse, mening og håp. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E.A. Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk. Bind 3 Kap. 25, s. 245-293
(45 s.)

2.
610.73 Kl
Almås, H. (Red.) (2010). Klinisk sykepleie, B. 1 & B. 2 (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-39136-9, 978-82-05-39135-5 Kap. 3: s.85-104, kap. 14: s.431-450, kap. 15 s. 454-475, kap. 20, kap. 21, kap. 22: s.103-132, kap. 24: s.169-190. kap. 30 s. 348-360 (12 s.), kap. 32: s.401-437
(207 s.)

Artikkel i tidsskrift
Campinha-Bacote, J. (2002). The Process of Cultural Competence in the Delivery of Healthcare Services: A model of care. Journal of Transcultural Nursing, 13(3), s. 181-184 doi: 10.1177/10459602013003003
(3 s.)

616.044 Le
Gjengedal, E. og Hanestad,  B.R. (2001). Om kronisk sykdom. I E. Gjengedal, E. & B.R. Hanestad,  B.R. (Red.), Å leve med kronisk sykdom: en varig kursendring. (2. utg.) Oslo. Cappelen Akademisk Forlag.
(s 10 – 27 =17 s.)

618.9200231 Gr
Grønseth, R., T. Markestad & A. M. Markestad (2011). Pediatri og pediatrisk sykepleie. (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-1104-3. Kap 2 s. 13-23, kap 3 s. 25-32, kap 4 s. 33-40, kap 6 s. 51-76, kap 9 s.97- 107, kap 12 s.181-192
(70 s.)

Artikkel i tidsskrift
Hanssen, I. (2013). Kommunikasjon på tvers av kulturer. Kreftsykepleie , (1),10 – 15
(5 s.)

https://sykepleien.no/sites/sykepleien.no/files/electronic-issues/articles/13kr1_annen_kulturell_bakgrunn_1561.pdf (Lesedato: 09.06.2015)

618.2 Ny
Holan, S. & Hagtvedt, H. (Red.) ( 2010). Det nye livet: Svangerskap, fødsel og barseltid. (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0671-1 Kap.7: s. 83-92, 8: s. 98-104, 18: s. 189-198, 20: s. 208-214, 21: s. 223-228, 22: s235 - 238
(43 s.)

610.73 Gr
Kristoffersen, N.J. (2011) Helse og sykdom. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E.A. Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk. Bind 1: Kap. 2: s. 70-77
(8 s.)

610.73 Gr
Kristoffersen, N.J. (2011) Sykepleier i organisasjon og samfunn. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E.A. Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk. Bind 1: Kap. 7: s. 284-285
(2 s.)

610.73 Gr
Kristoffersen, N.J. (2011) Livsstil og endring av livsstil. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E.A. Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk. Bind 3, 24:s. 236-240
(6 s.)

616.9940231 Kr
Reitan, A. M. & Schjølberg, T.K. (Red.) (2010). Kreftsykepleie: Pasient - utfordring - handling. (2. utg.). Oslo: Akribe ISBN 82-7950-083-9. Kap 18: s.269-280, Kap 28: s.440-447, Kap 43: s.592-599 (28 s.)

Rustøen Tone (2007).  Håp hos kronisk syke. I E. Gjengedal, E. & B.R. Hanestad (Red.), Å leve med kronisk sykdom: en varig kursendring. 2. utg. Oslo. Cappelen Akademisk Forlag. s. 93-102 (10 s.)

612 Wy
Wyller, V. B. (2014). Frisk: Cellebiologi, anatomi, fysiologi. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02444976 

3.
618.9200231 Gr
Grønseth, R., T. Markestad & A. M. Markestad (2011). Pediatri og pediatrisk sykepleie, 343 s. (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-1104-3. Kap 16: s. 237-242, kap 17: s. 252-256, kap 19: s. 275-280, s.283-285, kap 20: s. 294-297, kap 22: s. 315- 318, kap 26: s. 345-349
(26 s.)

Artikkel i tidsskrift
Høvik, M. F. & Plessen, K. J. (2010) Emosjonsregulering og motivasjon hos barn med AD/HD. Tidsskrift for den Norske lægeforening. 130(23),  2349 – 52. doi: 10.4045/tidsskr.09.0121
(3 s.)

613.04 Mæ
Mæland, J. G. (2010). Forebyggende helsearbeid. Oslo: Tano Aschehoug. ISBN 978-82-15-01608-5, h. Kap. 2: s. 26-27, Kap. 3. 34-43, Kap. 4: s.45-57,Kap 6: Helsefremmende arbeid: ideologi og prinsipper (5s), Kap 7: Det etiske grunnlaget for forebyggende  helsearbeid (5s),  Kap 13: s.149-162, Kap 17: Forebyggende helsearbeid i helsesektoren (10s).
(59 s.)

615.1.Le
Nordeng, H. E. & Spigset, O. (Red.), (2013). Legemidler og bruken av dem. Oslo. Gyldendal akademisk. Kapittel 7, 9, 13, 14, 19:s. 258-266, 22, 23.
(78 s.)

616.0252 No
Norsk førstehjelpsråd og Norsk resuscitasjonsråd ((2011). Norsk grunnkurs i førstehjelp. Stavanger Åsmund S. Lærdal AS ISBN 978-82-8276-018-8
(35 s.)

616.07 Ri
Ringstad, Ø. (2008). Arbeidsbok til det syke mennesket. Oslo: Akribe. ISBN 978-82-79-50124-4

616.07 Wy
Wyller,V.B.(2014): Syk 1: Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin (kap.1-11) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-44499-0
Kap. 2.8 Svulster
Kap. 9 Sykdommer i fordøyelseskanalen, spyttkjertlene, bukspyttkjertelen og galleveiene
Kap. 10 Leversykdommer
Kap. 11 Sykdommer i nyrene og urinveiene

616.07 Wy
Wyller, V. B. (2014): Syk 2: Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin (kap. 12-24). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-45008-3
Kap. 12.1 t.o.m. 12.4 Sykdommer i hormonproduserende organer (unntatt diabetes)
Kap 13.5 Svulster i nervesystemet
Kap 16.2.5 t.o.m. 16.2.10 Revmatologiske leddsykdommer
Kap. 17.1 t.o.m. 17.5 og 17.7 Hudsykdom mer, unntatt kroniske hudsår og om brannskader til Emne 402/eller 403 der det står om brannskader (3 s.)
Kap. 18 Sykdommer knyttet til infeksjonsforsvaret
Kap. 21.2.8 Diabetes i svangerskapet
(272s)

4.
150 He
Helgesen. L.A. (2011). Menneskets dimensjoner: Lærebok i psykologi. (2.utg). Oslo: Høyskoleforlaget AS. ISBN 978-82-7634-944-3 Kap. 3, 6 og 9.
(76 s.)

303.482 Ma
Magelssen, R. (2008). Kultursensitivitet: om å finne likhetene i forskjellene. Oslo: Akribe ISBN 978-82-7950-109-1 Kap. 1: s.17-25, Kap. 3: s.40-56, Kap. 4: s.57-67
(37 s.)

302.35 Re
Repstad, P. (2014). Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere. (3. utg.) Oslo: Tano Aschehoug ISBN 978-82-15-02350-2 Kap. 4, 7: 155-159 og 9
(63 s.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 02:41:41