Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Anne-Grethe Gregersen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSSPL40213 Sykepleie til somatisk syke I (med. avd.) (Høst 2015–Vår 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i sykepleie, heltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emner avsluttet i 1. og 2. studieår.

Undervisningssemester

Emnet undervises i 5. og 6. semester (klasse D).

Klasse A, B og C følger tilsvarende emne over ett semester (HSSPL40210).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • gjøre rede for patologiske tilstander og sykepleie til pasienter i medisinsk avdeling
 • utføre individuell og kunnskapsbasert sykepleie
 • gjøre rede for retningslinjer for legemiddelhåndtering
 • gjøre rede for medikamentell behandling
 • gjøre rede for hygienens betydning for å hindre smitteoverføring
 • beskrive innholdet i aktuelt lovverk og benytte dette i praksissituasjoner

Ferdigheter:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • administrere medikamenter forsvarlig, samt observere virkninger og bivirkninger
 • beherske grunnleggende og relevante sykepleieferdigheter / prosedyrer knyttet til pasienter i medisinsk avdeling
 • anvende kunnskap om hygieniske prinsipper
 • kommunisere målrettet
 • beherske ulike kommunikasjonsferdigheter og kunne tilpasse disse til den enkelte pasient og medarbeider
 • identifisere behov for og utføre sykepleie til pasienter i medisinsk avdeling basert på kliniske observasjoner
 • dokumentere data, behov for sykepleie, mål, tiltak og evaluering forsvarlig
 • utføre sykepleie i tråd med etiske og juridiske rammer

Generell kompetanse:
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • vise respekt i ord og handling overfor pasient og pårørende
 • reflektere over og vurdere relevante etiske og juridiske problemstillinger
 • kunne planlegge og organisere eget arbeid
 • se betydningen av fagutvikling og klinisk forskning for utvikling av god praksis
 • se betydningen av refleksjon og veiledning for utvikling av fag og yrkesutøvelse
 • erkjenne og forstå betydning av samarbeid i helsetjenesten

 

Innhold

1. Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk
- Verdier, normer og holdninger i yrkespraksis med vekt på respekt, empati, medbestemmelse og taushetsplikt

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie 
- Bruk av forskning for å begrunne og diskutere faglige problemstillinger

Etikk
- Den etiske refleksjonsprosess knyttet til praksiserfaringer
- Etiske problemstillinger knyttet til praksiserfaringer

2. Sykepleiens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten
- Å være pasient i medisinsk avdeling
- Kliniske observasjoner
- Dokumentasjon av sykepleie i aktuelt dokumentasjonssystem

Menneskets behov for tilfredsstillende sirkulasjon
- Ulike sjokktilstander
- Endringer i blodstatus

Menneskets behov for tilfredsstillende respirasjon
- Patofysiologiske endringer i respirasjonsmønster

Menneskets behov for tilfredsstillende inntak av væske og ernæring
- Kartlegging, vurdering og veiledning ved ernæringsproblemer

Menneskets behov for utskillelse av kroppens avfallsstoffer
- Kartlegging, observasjon og registrering av inntak og utskillelse av avfallsstoffer

Menneskets behov for balanse mellom aktivitet, hvile og søvn
- Aktivitetens og søvnens betydning ved innleggelse på medisinsk avdeling

Menneskets behov for å utvikle og bevare sin identitet
- Fare for tap av kontroll
- Fare for endring av selvbilde

Menneskets behov for trygghet og sikkerhet
- Hygienens betydning i forhold til forebygging av infeksjoner, trygghet og opplevelsen av velvære
- Kommunikasjon, informasjon og veiledningens betydning i forhold til samhandling og pasientens opplevelse av mestring
- Rutiner ved akutte situasjoner

Menneskets behov for sosial kontakt og det å være alene
- Skjerming versus sosial kontakt

3. Sykepleiens medisinske og naturvitenskapelige grunnlag
Anatomi, fysiologi og biokjemi 
- Fysiologiens betydning for å forstå sykdomsprosesser

Generell patologi/sykdomslære/patologi
- Sykdom og behandling i medisinsk avdeling
- Medikamentkunnskap og håndtering relatert til praksis

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene
- Bakterienes betydning i sykdomsprosesser
- Akutte og kroniske infeksjoner og sykdomstilstander
- Smitteregimer

4. Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag
Psykologi og pedagogikk 
- Kriser og krisehåndtering
- Undervisning og veiledning

Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning 
- Samhandling med pasient og pårørende
- Samhandling med medstudenter og personale

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk 
- Spesialisthelsetjenesteloven:
  - Formål og virkeområde (kap.1)
  - Ansvarsfordeling og generelle oppgaver (kap. 2)
  - Særlige plikter og oppgaver (kap. 3)
- Gjeldende juridiske regler på praksisstedet

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, bruk av ikt,  selvstudier, arbeid med oppgaver, klinisk veiledning med praksisveileder. Praksisstudiene organiseres i samsvar med læringsutbyttebeskrivelser for praksisstudier og denne presenteres av studenten i arbeidsplan og ukeplaner.

I tillegg utarbeider studenten refleksjonsnotat som grunnlag for veiledning i refleksjonsgruppe, min. ett (1) for hver gruppesamling, og som grunnlag for veiledning med praksisveileder.

Praksis

9 uker: Én uke PSH. (8 uker praksisstudier i spesialisthelsetjenesten (medisinsk avdeling).

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Gjennomført e-læringsprogram for dokumentasjon i sykepleie må være dokumentert før oppstart i praksisstudier (klasse A og C).
 • Obligatorisk studiedeltakelse, jf Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorstudiet i sykepleie.
 • Individuell skriftlig hjemmeoppgave. Maks 2500 ord. Besvarelsen vurderes til godkjent/ikke godkjent. Det gis skriftlig tilbakemelding på oppgaven i forhold til kriteriene for denne. Oppgaven kan bearbeides en (1) gang.

Arbeidskravene må være godkjent for å få eksamensresultatet registrert. Se Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold av 25.1.2010.

Godkjent arbeidskrav i Indviduell skriftlig hjemmeoppgave er gyldig i et semester etter godkjenning, øvrige arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen.

Eksamen

Vurdert praksis
Praksisperioden vurderes til Bestått / Ikke bestått. Se Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorstudiet i sykepleie.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering v/referansegruppe
 • Sluttevaluering v/ elektronisk spørreskjema i Fronter

Resultatene behandles i:

 • Lærergruppe
 • Programmøte

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 24.06.2015

Selvvalgt pensum, relatert til pasientgruppe ved praksissted og relevant for sykepleie, ca 20 sider

1.
174.2 Et
Brincmann B.S. (Red.). (2012). Etikk i sykepleien. (3. utg) Oslo: Gyldendal akademisk.
Kap.2:  Etisk dilemma Kap.5: De fire prinsippers etikk, velgjørenhet, ikke skade, autonomi, rettferdighet
Kap.6: Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere 
Kap.9: Hva innebærer det å være profesjonell sykepleier
Kap.10: Jus og etikk i sykepleien 
(75 s.)

610.7302 Mo
Moen, A., Hellesø, R.  & Berge, A. (2008). Sykepleieres journalføring: dokumentasjon og informasjonshåndtering. Oslo: Akribe. ISBN 978-82-7950-118-3. Kap. 4: Hjelpemidler i journalføringsarbeidet  s 77-95.
(18 s)

174.2 Yr
Norsk sykepleierforbund (2011) Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere: ICNs etisk regler 33 s. Oslo: Norsk sykepleierforbund. (33 sider) http://www.sykepleierforbundet.no/ikbViewer/Content/785285/NSF-263428-v1-YER-hefte_pdf.pdf (Lesedato 10.06.2015)

2.
610.73 Kl
Almås, H., Stubberud, D-G. & Grønseth, R.(Red.). (2010): Klinisk sykepleie 1 (4.utg.)Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap.16:Ernæring ved sykdom s.477-505
(23 s.)

610.73 Kl
Almås, H., Stubberud, D-G. & Grønseth, R.(Red.). (2010). Klinisk sykepleie 2 (4.utg.) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.
Kap. 13: Sykepleie ved transfusjonsbehandling (21 s.)
Kap.34: Sykepleie ved blodsykdommer s.455- 474. (19 s.)

155.93 Fa
Falk, B. (2010). At Være der hvor du er. Opmærksomhed, grænser og i kontakt i den hjælpende samtale. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck s. 9-58.
(49 s.)

613.2 Na
Guttormsen, A. B. (2009). Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Oslo: Helsedirektoratet. http://www.nske.no/Bilder/Endelig_utkast_retn.linjer.underernaering.pdf (Lesedato: 10.06.2015) s.7-31 og s.40-43
(28 s.)

610.73 Sy
Knutstad, U. (2010). Kvalme. I U. Knutstad (Red.), Sykepleieboken 2. Sentrale begreper i klinisk sykepleie. Oslo: Akribe. Kap. 9. s. 194-213
(20 s.)

610.73 Gr
Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. & Skaug, E-A. (Red.). (2011) Grunnleggende sykepleie 3. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 23: Stress og mestring  s. 133 – 196.
(63 s.)

PPS: https://ppsnett.no/pps/forside?sv=10.0&ssokey=54b477c0d9f6eb3965eb77e78c758463&skole=hiof

Katetrisering: Innsetting av permanent kateter, kvinne: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69784 Innsetting av kateter, mann: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69785 Fjerning av kateter, kvinne: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69779 Fjerning av kateter, mann: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69781

Sårskift: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67652 Opptrekking fra hetteglass: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69694

Intramuskulære injeksjoner: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69699 Subcutane injeksjoner: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69704

Infusjoner med legemddeltilsetning: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69679 Infusjoner uten legemiddeltilsetning: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69678

PVK – innleggelse: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=70952 PVK – fjerning: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=67392

Stell av SVK: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=70958

Suging av øvre luftveier: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=70955

Nedleggelse av nasogastrisk sonde: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69928 Fjerning av nasogastrisk sonde: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69927

Blodprøver:
Hudpunksjon (kapillær punksjon): https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69840 Venepunksjon: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=74836

613.2 So
Sortland, K. (2011). Ernæring mer enn mat og drikke. ( 3.utg. ). Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-1120-3.
Kap. 13: Ernæring, kultur og religion
Kap. 15: Kosthold ved livsstilssykdommer
Kap. 16: Kosthold ved ulike sykdommer og sykdomstilstander
Kap. 18: Interaksjon mellom medikamenter  og næringsstoffer
(109 s.)

3.
615.1.Le
Nordeng, H. E. & O. Spigset (Red.). (2013) Legemidler og bruken av dem. Oslo. Gyldendal akademisk Kap. 11
(5 s.)

615.1 Ol
Olsen, L. A. (2014). Praktisk medikamentregning. Oslo: Cappelen Damm akademisk ISBN: 978-82-02-44161-6. Kap. 3.10 (s. 164-170)
(6 s.)

616.07 Ri
Ringstad, Ø. 2008. Arbeidsbok til det syke mennesket. Oslo: Akribe. ISBN 978-82-79-50124-4

Wy
Wyller, V. B. (2014). Syk1.
Kap. 5: Blodsykdommer 
Kap. 7: Hjertesykdommer s.330 - 344

4.
610.730699 Ei
Eide, H. & Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk. (2.utg). Oslo: Gyldendal akademisk Kap. 6: Krise og mestringsteori s. 166 – 194
(28 s)

150 He
Helgesen. L.A. (2011). Menneskets dimensjoner: Lærebok i psykologi (2.utg). Høyskoleforlaget AS. ISBN 978-82-7634-944-3 Kap. 8 s206 - 218
(12 s.)

344.04 Mo
Molven, O. (2012). Helse og jus: En innføring for helsepersonell. (7. utg.). Kap. 9:137-156
(20 s.)

Prosedyrene ved praksisstedet

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. sep. 2020 02:43:07