Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Anne-Grethe Gregersen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPL40312 Sykepleie til somatisk syke II (kir. avd.) (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i sykepleie, heltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emner avsluttet i 1. studieår.
I tillegg må klasser som gjennomfører dette emnet i 4. semester ha bestått praksisstudier i alle foregående emner.

For klasse B, stilles også krav om godkjent prøve i medikamentregning. For å oppnå godkjent resultat i medikamentregning kreves 100 % riktig besvarelse.

Undervisningssemester

- 3. semester (høst) klasse B
- 4. semester (tidlig vår) klasse D
- 4. semester (sein vår) klasse A

(C-klassen følger emne HSSPL40313 Sykepleie til somatisk syke II (kir. avd.) over to semestre).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • gjøre rede for patologiske tilstander og sykepleie til pasienter i kirurgisk avdeling
 • utføre individuell og kunnskapsbasert sykepleie til aktuelle pasienter i kirurgisk avdeling
 • gjøre rede for retningslinjer for legemiddelhåndtering
 • gjøre rede for medikamentell behandling
 • gjøre rede for hygienens betydning for å hindre smitteoverføring
 • beskrive innholdet i aktuelt lovverk og benytte dette i praksissituasjoner

Ferdigheter:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • administrere medikamenter forsvarlig, samt observere virkninger og bivirkninger
 • beherske grunnleggende og relevante sykepleieferdigheter / prosedyrer knyttet til pasienter i kirurgisk avdeling
  - preoperativ forberedelse av pasient
  - kliniske observasjoner i den postoperative fasen
 • anvende kunnskap om hygieniske prinsipper
 • kommunisere målrettet
 • beherske ulike kommunikasjonsferdigheter og kunne tilpasse disse til den enkelte pasient og medarbeider
 • identifisere behov for og utføre sykepleie til pasienter i kirurgisk avdeling basert på kliniske observasjoner
 • dokumentere data, behov for sykepleie, mål, tiltak og evaluering forsvarlig
 • handle i samsvar med etiske og juridiske rammer

Generell kompetanse:
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • vise respekt i ord og handling overfor pasient og pårørende
 • kunne reflektere over og vurdere relevante etiske og juridiske problemstillinger
 • kunne planlegge og organisere eget arbeid
 • se betydningen av fagutvikling og klinisk forskning for utvikling av god praksis
 • se betydningen av refleksjon og veiledning for utvikling av fag og yrkesutøvelse
 • erkjenne og forstå betydning av samarbeid i helsetjenesten

 

Innhold

(nummereringen refererer til hovedemner i rammeplanen)

1.
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk
-
Verdier, normer og holdninger i yrkespraksis med vekt på respekt, empati, medbestemmelse og taushetsplikt

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
-
Bruk av forskning for å begrunne og diskutere faglige problemstillinger

Etikk
- Den etiske refleksjonsprosess knyttet til praksiserfaringer
- Etiske problemstillinger knyttet til praksiserfaringer

2.
Sykepleiens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten
- Å være akutt og kritisk syk
- Å være pasient i kirurgisk avdeling
- Dokumentasjon av sykepleie i aktuelt dokumentasjonssystem

Menneskets behov for tilfredsstillende sirkulasjon
- Ulike sjokktilstander
- Endringer i blodstatus

Menneskets behov for tilfredsstillende respirasjon
- Patofysiologiske endringer i respirasjonsmønster

Menneskets behov for tilfredsstillende inntak av væske og ernæring
- Kartlegging, vurdering og veiledning ved ernæringsproblemer

Menneskets behov for utskillelse av kroppens avfallsstoffer
- Kartlegging, observasjon og registrering av inntak og utskillelse av avfallsstoffer

Menneskets balanse mellom aktivitet, hvile og søvn
- Aktivitetens og søvnens betydning i kirurgisk avdeling

Menneskets behov for å utvikle og bevare sin identitet
- Fare for tap av kontroll
- Fare for endring av selvbilde

Menneskets behov for trygghet og sikkerhet
- Hygienens betydning i forhold til forebygging av infeksjoner, trygghet og opplevelsen av velvære
- Rutiner ved akutte situasjoner

Menneskets behov for sosial kontakt og det å være alene
- Skjerming versus sosial kontakt

3.
Sykepleiens medisinske og naturvitenskapelige grunnlag
Anatomi, fysiologi og biokjemi 
- Fysiologiens betydning for å forstå sykdomsprosesser

Generell patologi/sykdomslære/patologi 
- Sykdom og behandling i kirurgisk avdeling
- Medikamentkunnskap og håndtering relatert til praksis

 Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene 
- Bakterienes betydning i sykdomsprosesser
- Akutte og kroniske infeksjoner og sykdomstilstander
- Smitteregimer

4.
Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag
 Psykologi og pedagogikk
- Betydningen av informasjon og veiledning for samhandling og pasientens opplevelse av mestring

Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning 
- Samhandling med pasient og pårørende
- Samhandling med medstudenter og personale

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk 
- Gjeldende juridiske regler ved praksisstedet

 

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, bruk av ikt, selvstudier, arbeid med oppgaver, klinisk veiledning med praksisveileder. Praksisstudiene organiseres i samsvar med læringsutbyttebeskrivelser for praksisstudier og denne presenteres av studenten i arbeidsplan og ukeplaner.

I tillegg utarbeider studenten refleksjonsnotat som grunnlag for veiledning i refleksjonsgruppe, min. ett (1) for hver gruppesamling, og som grunnlag for veiledning med praksisveileder.

Praksis

9 uker: Én uke PSH. (8 uker praksisstudier i spesialisthelsetjenesten (kirurgisk avdeling).

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravene må være godkjent for å få eksamensresultatet registrert. Se gjeldende Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Eksamen

Emnet har to deleksamener: Individuell skriftlig skoleeksamen og vurdert praksis

Deleksamen 1: Individuell skriftlig eksamen under tilsyn (1 time) i Fronter. Ingen hjelpemidler tillatt. Besvarelsen vurderes etter gradert skala A - F.

Deleksamen 2: Praksisstudiene vurderes til Bestått/Ikke bestått. Se Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorutdanningen i sykepleie.

Ved ikke bestått vurdering av praksisstudiene blir ikke individuell skriftlig eksamen vurdert. Både individuell skriftlig eksamen og praksisstudiene må være vurdert til bestått for å få karakter i emnet. Det gis en samlet karakter (A - F).

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering v/referansegruppe
 • Sluttevaluering v/ elektronisk spørreskjema i Fronter

Resultatene behandles i:

 • Lærergruppe
 • Programmøte

 

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 14.06.2015

Selvvalgt pensum, relatert til pasientgruppe ved praksissted og relevant for sykepleie, ca 20 sider

1.

174.2 Yr
Norsk sykepleierforbund. (2011) Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere: ICNs etiske regler. (Rev. Utg.) 44 s. Oslo : Norsk sykepleierforbund.
https://www.sykepleierforbundet.no/ikbViewer/Content/785285/NSF-263428-v1-YER-hefte_pdf.pdf
(Lesedato:  02.06.2015)

2.
610.73 Kl
Almås, H. Stubberud, D G. & Grønseth, R. (Red.), (2010). Klinisk sykepleie 1. (4.utg.). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS
Kap. 8, 9: s. 273-291 og s. 307-338, 10
(114 s.)

610.73 Kl
Almås, H. Stubberud, D G & Grønseth, R. (Red.), (2010). Klinisk sykepleie 1. (4.utg.) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.
Kap. 8  Sykepleie ved svikt i blodsirkulasjon s.248 – 271
Kap. 9 Perioperativ og postoperativ sykepleie s.273 – 291 og s. 307 – 338
Kap 10. Sykepleie ved dagkirurgisk behandling s. 339 – 353
Kap 11.Sykepleie ved smerter, Akutte smerter  s. 368 - 387
(106 s)

610.73 Kl
Almås, H. Stubberud, D G & Grønseth, R. (Red.), (2010). Klinisk sykepleie 2. (4.utg.) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.
Kap. 19 Sykepleie ved gynekologiske sykdommer
Kap 23 Sykepleie ved sykdommer og skader i bevegelsesapparatet
Kap 31 Sykepleie ved brannskader
(83 s)

Artikkel i tidsskrift
Dietrichson, S. (2011). Bedre hygiene halverte sykehusinfeksjoner. Sykepleien Forskning, 6(4), s. 384-385.
(2 s.)

610.73 Gr
Kristoffersen, N. J. Nortvedt, F.  & Skaug, E-A (Red.), (2011). Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 3, 23: s. 143-196
(ca. 53 s.)

PPS: https://ppsnett.no/pps/forside?sv=10.0&ssokey=54b477c0d9f6eb3965eb77e78c758463&skole=hiof

PVK – innleggelse: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=70952
PVK – fjerning: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=67392

Stell av SVK: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=70958

Suging av øvre luftveier: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=70955

Nedleggelse av nasogastrisk sonde: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69928
Fjerning av nasogastrisk sonde: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69927

Blodprøver:
Hudpunksjon (kapillær punksjon): https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69840
Venepunksjon: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=74836

Prosedyrene ved praksisstedet.

3.
616.07 Ri
Ringstad, Ø. (2008). Arbeidsbok til det syke mennesket. Oslo: Akribe. ISBN 978-82-79-50124-4

Artikkel i tidsskrift
Simon, D. A. Dix, F.P. & McCollum, C.N. (2004). Management of venous leg ulcers. BMJ. 328(452) 1358-1362
doi: 10.1136/bmj.328.7452.1358
(4 s.)

616.07 Wy
Wyller V.B.(2014). Syk 1.Oslo: Cappelen Damm
Kap.3.1 Klinisk vurdering s. 135 – 145 (11 s)

Wyller V.B.(2014). Syk 2.Oslo: Cappelen Damm
Kap. 13.6 Mekaniske traumer i nervesystemet, s. 698 – 707 (19s)
Kap. 16. Sykdommer I bevegelsesapparatet , s. 775 – 794 og 806- 854 (67s)
Kap. 17. Hudsykdommer, Hudskader s. 893 – 897 ( 4s)
Kap. 20. Sykdommer  i kvinnens kjønnsorganer s. 971 – 1005 ( 34 s)
Kap. 24. Det syke mennesket – et helhetsperspektiv (32s)

4.

Artikkel i tidsskrift
Benyon, K., Hill, S., Zadurian, N. & Mallen, C. (2010). Coping strategies and Self-Efficacy as Predictor of Outcome in Osteoarthritis: A Systematic Review. Musculoskeletal Care 8(4) 224-236
doi:10.1186/1471-2296-14-67

150 He
Helgesen, L. A. (2011). Menneskets dimensjoner: Lærebok i psykologi. (2. utg.). Oslo: Høyskoleforlaget AS. ISBN 978-82-7634-944-3
Kap.8 Stress, kriser og traumer s. 218 – 227 (9s)

610.730699 Ei
Eide,H. & Eide,T.(2008) Kommunikasjon i relasjoner. (2 utg.) Oslo: Gykldendal
Kap. 6, Krise og mestringsteori s. 165 – 196 (31s).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 02:42:31