Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Inger Marie Tjøstolvsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSSPL40513 Sykepleie til mennesker i hjemmet (Høst 2015–Vår 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i sykepleie, heltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emner i 1. og 2. studieår.

Undervisningssemester

Bachelorstudiet i sykepleie, heltid:

5. og 6. semester (høst og vår) for klasse A og klasse B

(Klasse C og D følger emnet HSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet over ett semester).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • gjøre rede for sykepleieutøvelse i hjemmebaserte tjenester
 • beskrive saksbehandling i hjemmebaserte tjenester

Ferdigheter
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • ta ansvar for å planlegge, utøve og evaluere sykepleien til en gruppe pasienter
 • kommunisere målrettet
 • ta initiativ til, og utføre forebyggende og helsefremmende sykepleie
 • utføre de vanligste prosedyrene som forekommer på praksisstedet på forsvarlig måte
 • samarbeide med pårørende, andre faggrupper, etater og institusjoner hjemmesykepleien forholder seg til, om ivaretakelse av pasientenes behov
 • handle i samsvar med etiske og juridiske rammer

Generell kompetanse
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • se betydningen av refleksjon og veiledning for utvikling av fag og yrkesutøvelse
 • vise respekt for pasienter, pårørende og deres hjem
 • kunne reflektere over og vurdere relevante etiske og juridiske problemstillinger
 • erkjenne og forstå betydningen av samarbeid i helsetjenesten
 • vise vilje, evne og kreativitet i tilpasning av sykepleieutøvelse i hjemmet

Innhold

(nummereringen refererer til rammeplanens hovedemner)

1:
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk
-     Forholdet mellom omsorgshensyn og fordelingsrettferdighet

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
-     Dorothea Orems sykepleietenkning
-     Dokumentasjon av sykepleie i pasientjournalen

Etikk
-     Etiske utfordringer i hjemmebaserte tjenester

2:
Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten
-     Sykepleie til pasienter:
       -     i hjemmebaserte tjenester
             - de eldste eldre
             - unge funksjonshemmede
       -     med nevrologiske sykdommer
       -     med øresykdommer 
       -     med øyesykdommer
       -     i den terminale fasen av livet
-     Pasientens hjem som arena for sykepleieutøvelse
-     Pårørende
-     Samarbeidspartnere i hjemmebaserte tjenester

3:
Anatomi, fysiologi og biokjemi
-     Ørets oppbygning og funksjon
-     Øyets oppbygning og funksjon

Generell patologi, sykdomslære og farmakologi
-     Nevrologiske sykdommer
-     Øresykdommer
-     Øyesykdommer

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene
-     Hygieniske prinsipper i hjemmet

4:
Psykologi og pedagogikk
-     Nærhet og avstand i profesjonelle relasjoner
-     Undervisning og veiledning av pasient og pårørende

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
-     Helse- og omsorgstjenesteloven
      -     Formål og virkeområde (kap.1)
      -     Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester (Kap. 3)
-     Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
-     Forvaltningsloven og saksbehandling
-     Hjelpemidler og støtteordninger
-     Gjeldende juridiske regler ved praksisstedet

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, bruk av ikt, selvstudier, arbeid med oppgaver, klinisk veiledning med praksisveileder. Praksisstudiene organiseres i samsvar med læringsutbyttebeskrivelser for praksisstudier og denne presenteres av studenten i arbeidsplan og ukeplaner.

I tillegg utarbeider studenten refleksjonsnotat som grunnlag for veiledning i refleksjonsgruppe, min. ett (1) for hver gruppesamling) og som grunnlag for veiledning med praksisveileder.

Praksis

 • 9 uker: Én uke PSH samt 8 uker veiledet praksis i hjemmebasert omsorg.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravet "Individuell skriftlig hjemmeoppgave" er gyldig i ett semester etter det er godkjent. Øvrige godkjente arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan få eksamensresultatet registrert. Se gjeldende Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Eksamen

Vurdert praksis 
Praksisstudiene vurderes til Bestått/Ikke bestått. Se Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorutdanningen i sykepleie.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering v/referansegruppe
 • Sluttevaluering v/ elektronisk spørreskjema i Fronter

Resultatene behandles i:

 • Lærergruppe
 • Programmøte

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 23.06.2015

Selvvalgt pensum, relevant i forhold til pasientgruppe ved praksissted, 20 sider

1.
610.7301 Au
Austgard, K. (2010). Omsorgsfilosofi i praksis. Oslo: Cappelen Akademisk. s.15-18
(3 s.)

610.7343 F
Fjørtoft, A-K. (2012). Hjemmesykepleie: Ansvar, utfordringer og muligheter. (2. utg.) Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-0977-4 Kap. 5 s. 131 – 157, Kap. 7 s. 185 – 211
(52 s.)

300.72 Ja
Jacobsen, D. (2010). Forståelse, beskrivelse og forklaring:Innføring i metode for helse- og sosialfagene. Kristiansand: Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-857-6. S. 57-61.
(4 s.)

610.73 Gr
Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F. & Skaug, E-A. (Red.). (2011). Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk. Bind 1, kap. 6 s. 227-240
(13 s.)

2.
610.73 Kl
Almås, H., Stubberud, D-G. & Grønseth, R. (Red.),.(2010). Klinisk sykepleie 2. (4.utgave) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap. 26, 28, 29
(92 s.)

Artikkel i tidsskrift
Andvig, E., Lyberg, A., Karlsson, B. & Borg, M. (2013). Et anstendig liv: Erfaringer med å skape et hjem for personer med rus- og psykiske helseproblemer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 10(2),160-168 http://www.idunn.no/file/pdf/60982184/Et_anstendig_liv_Erfaringer_med_aa_skape_ethjemforperson.pdf (8 s.)

Artikkel i tidsskrift
Birkeland A. & Kristoffersen, K. (2004). Opplevelse av behov for hjelp hos psykiatriske pasienter som bor i egen bolig. Vård i Norden, 24(4), 15-20.
(5 s.)

Artikkel i tidsskrift
Borstad, I. & Berg, L. (2009). Närståendes erfarenheter av ett palliativt hemsjukvårdsteam. Vård i Norden, 29(4) 15-19. http://search.proquest.com/docview/607956162/fulltextPDF/82AB442B168E4E1BPQ/5?accountid=43205 (Lesedato: 12.06.2015)
(5 s.)

362.104 Bø
Bøckmann, K. & Kjellevold, A. (2015). Pårørende i helsetjenesten: En klinisk og juridisk innføring. Fagbokforlaget. 978-82-450-0611-7Kap. 2, 3, 6, 8 og 10.
(162 s.)

Devik, S. A., & Hellzèn, O. (2013). Palliasjon i rurale strøk: lindrende omsorg for eldre kreftpasienter som bor hjemme. En systematisk litteraturstudie. Pasientperspektivet, side 25-33  http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/146291/Nr88.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Lesedato: 12.06.2015)

610.7343 F
Fjørtoft, A-K. (2012). Hjemmesykepleie. Ansvar, utfordringer og muligheter. (2. utg.) Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-0977-4 Kap. 1, 2: s. 31-47, 3, 4 og 9
(120 s.)

616.890231 Hu
Hummelvoll, J K. et al. (2012). Helt - ikke stykkevis og delt: psykiatrisksykepleie og psykisk helse (7. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 9788205420311 Kap. 20
(27 sider)

610.73 Fa
Kirkevold, M. & Ekern, K. S. (2001). Familien i sykepleiefaget. Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-417-1142-5 Kap.1, 2, 5 og 8
(77 s.)

3.
610.7343 F
Fjørtoft, A-K. (2012), Hjemmesykepleie: Ansvar, utfordringer og muligheter. (2. utg.) Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-0977-4 Kap.2 s.47-51 
(5 s.) 

Artikkel i tidsskrift
Haave, T. & Gaustad, L.T. (2008). En glemt arena? Sykepleien, 96(18), 88-91 doi: 10.4220/sykepleiens.2008.0023
(4 s.)

615.1.Le
Nordeng, H. E. & O. Spigset (Red.). (2013). Legemidler og bruken av dem. Oslo. Gyldendal akademisk. Kap. 15: s. 207-215
(8 s.)

616.07 Ri
Ringstad, Ø. (2008). Arbeidsbok til det syke mennesket. Oslo: Akribe. ISBN 978-82-79-50124-4

616.07 Wy
Wyller, V. B, Brodal, P. A. & Toverud, K.C. (2009). Det friske mennesket. Oslo: Akribe ISBN 82-7950-095-2. Bind IV, kap. 14, 15
(23 s.)

eller

612 Me
Sand, O. et al. (2006). Menneskekroppen: fysiologi og anatomi. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-34807-3 s. 158-164, 167-178
(17 s.)

616.07 Wy
Wyller, V. B, Brodal, P. A. & Toverud, K.C. (2009). Det syke mennesket. Oslo: Akribe ISBN 82-7950-095-2. Bind IV, kap. 13 (s.78-89, 91-95,107-108,110-121,131-141,143-147), kap.14-15, (87 s.)

4.
610.7343 F
Fjørtoft, A-K. (2012). Hjemmesykepleie. Ansvar, utfordringer og muligheter. (2. utg.) Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-0977-4 Kap. 6 s. 159 – 184 og kap. 8 s. 213 - 234
(46 s.)

362.14 Ki
Kirchhoff, J. (2013). Fra vedtak til tjeneste: om utformingen av nødvendig helsehjelp i hjemmebaserte tjenester. Halden: Høgskolen i Østfold. http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/148646/Hefte2013-1.pdf?sequence=1 Kap.2, s.11-24
(13 s.)

Helse- og omsorgstjenesteloven (2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Pasient- og brukerrettighetsloven (1999) Lov om pasient- og brukerrettigheter [pasientrettighetsloven].
Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
www.lovdata.no

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. aug. 2020 02:40:53