Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Camilla Gjellebæk
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVFT10114 Ulike teknologier, brukermedvirkning og sentrale aktører (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

 • Obligatorisk emne i videreutdanningen Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenesten.
 • Fullført og bestått emne kan søkes innpasset som valgfritt emne i mastergradsstudiet Tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren (HiØ).
 • Emnet kan tas som valgfritt enkeltemne i mastergradsstudiet Tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren (HiØ), dersom studenten tilfredsstiller opptakskrav til videreutdanningen Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenesten.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Undervisningssemester

Emnet gjennomføres i 1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • ha kunnskap om ulike teknologier som anvendes i velferdsteknologi
 • ha inngående kunnskap om brukermedvirkning
 • kunne analysere sentrale aktørers rolle og ansvar knyttet til velferdsteknologi

Ferdigheter:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • bidra til å løse tekniske problemer
 • påvise sikkerhetsrisiko ved bruk av teknologi

Generell kompetanse:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • analysere etiske og juridiske rammer og problemstillinger for bruk av velferdsteknologi

Innhold

 • Ulike teknologier og deres muligheter, utfordringer og begrensninger:
  • Trygghets- og sikkerhetsteknologi
  • Kompensasjons- og velværeteknologi
  • Teknologi for sosial kontakt
  • Teknologi for behandling og pleie
 • Elektronikk, eksempelvis el-sikkerhet, teknisk terminologi og systemkunnskap
 • Standarder og kravspesifikasjoner
 • Utforming av kravspesifikasjoner
 • Menneske-/maskin - interaksjon
 • Brukermedvirkning, individuell tilrettelegging
 • Makt og forvaltning av makt
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Sentrale aktørers roller og ansvar knyttet til velferdsteknologi
 • Rettslige rammer for bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene
 • Etiske dilemmaer og utfordringer ved velferdsteknologi

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningsformene er forelesninger, seminar, gruppearbeid, selvstudier, praktiske øvelser, veiledning og bruk av ikt.

Studentene anbefales å organisere seg i kollokviegrupper så tidlig som mulig.

Arbeidsomfang

Emnet er organisert med 4 samlinger á tre dager.
I tillegg kommer selvstudier og gruppearbeid.

Praksis

Det er ingen praksisstudier i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Delta aktivt i fagdebatt i læringsplattform med mininum to (2) innlegg.
 • Innlevering av skriftlig oppgave etter nærmere retningslinjer.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeoppgave
Individuell skriftlig hjemmeoppgave etter nærmere retningslinjer. Det gis tilbud om en (1) time inviduell veiledning. Besvarelsen skal være på maks. 3000 ord.
Besvarelsen vurderes etter gradert skala A - F. 

Ved ikke bestått vurderingsresultat har kandidaten anledning til å omarbeide oppgaven en gang.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering
 • Sluttevaluering

Resultatene behandles i lærergruppen.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 20.06.2014

Andreassen, H. K. og Nilsen, L. L. (2013). User interface and patient involvement. I Mantas, J. og Hasman, A. (Red.), Informatics, Management and Technology in Healthcare (s.21-23). Amsterdam: IOS Press BV. Hentet fra http://books.google.no/books?hl=en&lr=&id=eYLCAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=User interface and patient involvement. Hege Kristin Andreassen Line Lundvoll Nilsen&ots=KJAiMwRd3W&sig=cbdBrt02KMYWZ9z9epMaHIxyaE4&redir_esc=y#v=onepage&q=User interface and patient involvement. Hege Kristin Andreassen Line Lundvoll Nilsen&f=false

Askheim, O. P. (2012). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid: floskel, styringsverktøy, eller frigjøringsstrategi? Oslo: Gyldendal akademisk. (s.10-192)

Aspnes, E. H., Ausen, D., Høyland, K., Mikalsen, M., Steen-Hansen, A., Storesund, K., Schjølberg, I., Svagård, I. og Walderhaug, S.. (2012). Velferdsteknologi i boliger: muligheter og utfordringer (SINTEF Teknologi og samfunn) Hentet fra http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Rapporter/Velferdsteknologi_i_boliger_Rapport_revidert_120312.pdf. (s.7-72)

Bakke, T, Brudvik, M, de Vibe, M, Konsmo, T, Nyen, B, Udness, E og Vege, A. (2013). En beskrivelse av utviklingen av modell for kvalitetsforbedring, og hvordan den kan brukes i praktisk forbedringsarbeid. Notat 2013. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. (s.9-35)

Fredskild, T. U. (Red). (2013). Velferdsteknologi i sundhedsvæsenet. Gads Forlag. (kapittel 1, 5,6,10)

Greenhalgh, T., Wherton, J., Sugarhood, P., Hinder, S., Procter, R. og Stones, R. (2013). What matters to older people with assisted living needs? A phenomenological analysis of the use and non-use of telehealth and telcare. Social Science & Medicine. 92 (2013) 86-94. doi: 10.1016/j.socscimed.2013.05.036

Helsedirektoratet. (2012). Velferdsteknologi: fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030 (IS-1990). Hentet fra http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/velferdsteknologi-fagrapport-om-implementering-av-velferdsteknologi-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene-2013-2030/Publikasjoner/2012 07 Vedtatt velferdsteknologirapport IS-1990.pdf. (s. 9-98)

Hofmann, B. (2013). Ethical Challenges with Welfare Technology:  Review of the Literature. Sci Eng Ethics (2013) 19:389-406. doi: 10.1007/s11948-011-9348-1

Høgskolen i Bergen, Senter for kunnskapsbasert praksis og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. (2012) Kunnskapsbasert praksis (nettkurs). Hentet fra http://kunnskapsbasertpraksis.no/kunnskapsbasert-praksis/

In teraction Design Foundation: (16.06.2014):

HCI & CSCW:
https://www.interaction-design.org/encyclopedia/human_computer_interaction_hci.html

Brukermedvirkning og human-interaction design:
https://www.interaction-design.org/encyclopedia/usability_evaluation.html
https://www.interaction-design.org/encyclopedia/end-user_development.html
https://www.interaction-design.org/encyclopedia/requirements_engineering.html

Kallesøe, H. and Petersen, A.K. (2012). Teknologi, mennesker, faglighed: muligheder og udfordringer i løsning af velfærdsopgaver. Aarhus: ViaSystime. (kapittel 1,2, 5, 7, 8, 9,10)

Karnebäck, S. (2003). Elfa-boken: fakta om elektronik. Lund: Studentlitteratur. (s.1723-1726, 1744-1752, 1761-1781, 1788-1790)

Meld. St 29 2012-2013. (2013). Morgendagens omsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra http://www.regjeringen.no/pages/38301003/PDFS/STM201220130029000DDDPDFS.pdf. (s.11-118)

NOU 2011: 11. (2011). Innovasjon i omsorg. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning. Hentet fra http://www.regjeringen.no/nn/dep/hod/dok/nouer/2011/nou-2011-11.html?id=646812 (kapittel 1,2,3,5,7,8,9)

Pasient- og brukerrettighetsloven (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter. Hentet fra http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=pasient og brukerrettighetsloven

Pols, J. og Moser, I. (2009). Cold technologies versus warm care? On affective and social relations with and through care technologies. ALTER, European Journal of Disability. Research 3 (2009) 159-178. doi: 10.1016/j.alter.2009.01.003

Sørensen, F. (2011). Innføring i nettverk. Oslo: Bookworld. (kapittel 1,2,3)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. okt. 2020 02:42:59