Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSVPD30111 Miljøarbeid og rehabilitering i forhold til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser (Høst 2015–Vår 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i vernepleie, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle emner i andre studieår.

Undervisningssemester

5. og 6. semester (høst/vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å:

 1. Anvende observasjoner og registreringer som måler ulike dimensjoner ved atferd.
 2. Anvende observasjoner og registreringer for identifisering av årsaker til atferd.
 3. Beskrive innholdet i somatisk differensialdiagnostikk ved endret atferd.
 4. Beskrive ulike funksjonsvansker og tilstander beskrevet.
 5. Anvende analysedata som grunnlag for mål- og tiltaksvalg
 6. Anvende og begrunne bruk av ulike typer N=1 design
 7. Vurdere/drøfte juridiske og etiske grunnlag for tiltak
 8. Beskrive minst ett prinsipp for å øke eller unntaksvis begrense menneskers innflytelse over eget liv
 9. Anvende og begrunne bruk av ulike opplæringsteknikker
 10. Anvende og begrunne bruk av ulike forsterkningsstrategier
 11. Anvende tiltak som fremmer grunnleggende ferdigheter, verbale ferdigheter og samarbeidsferdigheter

Innhold

 1. Strategier for måling av progresjon under endrings- og opplæringstiltak
 2. Funksjonelle analyser
 3. Sjekklister for identifisering av somatisk sykdom, samt ulike risikofaktorer og forebygging
 4. Atferdsproblemer hos mennesker med psykisk utviklingshemming, ADHD, multifunksjonshemming, autisme (tidlige tegn) og demens
 5. Normative og deskriptive premisser for målvalg og tiltak
 6. N=1 design, grafisk fremstilling av data, visuelle analyser
 7. Helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 9; Pasient- og brukerrettighetsloven, kapittel 4A. Utviklingshemmede i fengsel
 8. Autonomi- eller nytteprinsippet
 9. Særtrening, læring i naturlige situasjoner og strategier for ferdighets-generalisering 
 10. Forsterkningsstrategier basert på differensiell forsterkning; atferds-avtaler; tegnøkonomi
 11. Atferds-analytisk tidlig intervensjon, alternativ og supplerende kommunikasjon, kognitive hjelpemidler, sosial ferdighetstrening

Undervisnings- og læringsformer

Seminarer, forelesninger, ferdighetstrening, veiledning og selvstudier. I tillegg vil caseseminarer utgjøre en sentral del av arbeidsformen i emnet.  

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • En individuell caseoppgave på maks 4000 ord
 • 8 individuelle notater a maks 500 ord.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning. Studenten må selv rapportere sin tilstedeværelse i Fronter innen gitt frist. Det er krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i undervisning. Det er krav om 90 % deltakelse tilstedeværelse i ferdighetstrening.

Oppgaven og notatene leveres i Fronter til fastsatte datoer. Veiledning og feedback gis i caseseminarer og ressurstimer. Studenten skal ha en komplett læringsmappe (1 caseoppgave og 8 notater) 14 dager før eksamen. Oppgaven og notatene godkjennes ved innlevering såfremt innholdet er eksamensrelevant.

Arbeidskravene er gyldige i samme periode som emnet.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Muntlig individuell eksamen (ca. 40 minutter).
Ved muntlig eksamen tas det utgangspunkt i læringsmappen. De innleverte skriftlige oppgavene vurderes ikke. Det er den muntlige prestasjonen som vurderes med bokstavkarakterer.

Det benyttes karakterskala A - F.
Intern og ekstern sensor.

Den muntlige eksamen skal dokumentere at studenten (a) har og kan anvende kunnskaper om problemområder som kjennetegner ulike klient-/brukergrupper som profesjonen arbeider med, og (b) kan redegjøre for og beskrive sentrale arbeidsmetoder/prosedyrer/tiltak som profesjonen anvender i forhold til disse gruppene, og (c) kan vurdere og begrunne hvordan man går fram i det systematiske arbeidet  for å utvikle og tilrettelegge tiltak, samt hvordan man arbeider direkte med den enkelte klient/bruker/tjenestemottaker basert på (a) og (b).

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Skriftlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og på kullets time

Litteratur

Litteraturlista er oppdatert 18.03.14

Banda, Devender R.; Grimmett, Eric & Hart, Stephanie L. (2009) Activity Schedules. Teaching Exceptional Children, 41 (4), 16-21. 5 sider

150.1943 Co
Cooper, J. O., T. E. Heron & W. L. Heward (2007). Applied behavior analysis, 770 s. (2. utg.) Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Merrill Prentice Hall
Kap 1: Definition and Characteristics of Applied Behavior Analysis s. 2-22
Kap 2: Basic Concepts s. 24-45
Kap 6: Constructing and Interpreting Graphic Displays of Behavioral Data s. 126-156
Kap 7: Analyzing Behavior Change: Basic Assummptions and Strategies s. 158-174
Kap 8: Reversal and Alternating Treatment Designs s. 176-198
Kap 9: Multiple Baseline and Changing Criterion Designs s. 200-223
Kap 10: Planning and Evaluating Applied Behavior Analysis Research s. 225-253
Kap 11: Positive Reinforcement s. 255-289
Kap 12: Negative Reinforcement s. 291-302
Kap 13: Schedules of Reinforcement s. 304-323
Kap 16: Motivating Operations s. 374-389
Kap 21: Extinction s. 456-467
Kap 22: Differential Reinforcement s. 469-484
Kap 23: Antecedent Interventions s. 486-496
Kap 24: Functional Behavioral Assessment s. 500-523
Kap 25: Verbal Behavior s. 526-547
Kap 26: Contingency Contracting, Token Economy, and Group Contingencies s. 550-574
Kap 28: Generalization and Maintenance of Behavior change s. 614-655
384 sider

616.89142 An
Eikeseth, S. & F. Svartdal (red.) (2010). Anvendt atferdsanalyse: teori og praksis, 2. utgave. Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-30181-6.
Kap. 3: Motivasjon s. 60-74
Kap. 4 Språk, regelstyring og bevissthet s. 80-96
Kap. 9: Valg av atferdsanalyse og måter og bruke den på s. 207-219
Kap. 10: Autisme s. 223-239
Kap. 11: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder og hyperkinetisk forstyrrelse s. 247-274
Kap. 12: Behandling av barn med atferdsforstyrrelser s. 275-290
Kap. 13: Trening av sosial kompetanse s. 294-314
Kap. 14: Atferdsproblemer hos mennesker med utviklingshemming s. 319-332
151 sider

362.3 Ut
Eknes, J, Bakken T. E. Løkke, J. A & Mæhle. I. (red.) (2008). Utredning og diagnostisering. Utviklingshemming, psykiske lidelser og atferdsvansker. Oslo: Universitetsforlaget
Kap. 7: Somatisk differensialdiagnostikk ved utredning av atferdsvansker og mulige psykiatriske symptomer. s. 88-101
Kap. 17: Diagnostisering av demens hos personer med utviklingshemming. S. 219-233
27 sider

362.3 Ut
Eknes, J & Løkke, J. A. (red.)(2009). Utviklingshemming og habilitering. Oslo: Universitetsforlaget.
Kap. 5: Seksualitet - opplæring og veiledning s. 66-73
Kap. 9: Utviklingshemming og syn - en tilnærming i habiliteringsarbeidet i forståelse av ulike funksjoners og faktorers betydning for kommunikasjon og samspill s. 102-109
Kap. 14: Negativ frihet og evne til selvbestemmelse s. 153-160
Kap. 17: Hjelpemidler for forståelse, selvstendighet og deltagelse s. 191-201
Kap.18: Avtalestyring s. 203-211
Kap. 21: Utagering - utfordrende atferd s. 233-244
Kap. 22: Selvskading hos mennesker med alvorlig og dyp grad av utviklingshemming s. 245-253
Kap. 24: Utviklingshemming og kriminalitet s. 266-282
74 sider

Fossnes, J., Olaff, H.S., & Isaksen, J. (2012). Praktiske øvelser innen felles oppmerksomhet hos barn med autisme. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 39 (2),  187-200.
13 sider

362.4 Fr
Fröhlich, A. (1995). Basal stimulering for mennesker med multifunksjonshemming. Ad Notam Gyldendal, s 33-50 (kopieres).

302.5 Gu
Gundersen, K. & Moynahan, l. (2006). Nettverk og sosial kompetanse. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Kap. 11. trening av sosial kompetanse s. 157-163
Kap.12. Hva er sosial kompetanse s.163-167
Kap. 13 Forholdet mellom sosial kompetanse og avvikende atferd s. 167-179
Kap. 14 Teoretisk bakgrunn for trening av sosial kompetanse s. 181-201
Kap. 15 Trening av sosial kompetanse med grupper s. 203-252
Kap. 16 Implementering og generalisering s. 254-257
100 sider.

Helsedirektoratet - Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4a - E-læringskurs http://pasientrettighetsloven.helsedir.no/ 15 sider

Holth, P. (2012) Fellesoppmerksomhet og kilder til ny atferd. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 39(2), 143-152. 9 sider

362.4 Mu
Horgen,T., K. Slåtta, A. Gjermestad (red.) (2010). Multifunksjonshemming, livsutfoldelse og læring. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: -82-15-00920-4
Kap. 3: Det nære språket - språkmiljø. Grunnleggende forhold for utvikling av gjensidig forståelse. s. 57-73
Kap. 4: Deltagelse s. 76-89
Kap. 8: En skoledag med glede og engasjement. Om viktige forhold i den gode skolehverdagen s. 141-164
Kap. 11: Tilpassede spill, hobbyer og hyggeaktiviteter s. 200-214
Kap. 12: Med mulighetens briller. Videoopptak som redskap til utvikling av felles forståelse og fagmiljø s. 214-228 80 sider

Løkke, J.A., Berger, C., Aadalen, R. & Vold, J.A. (2011).Tidsbasert presentasjon av stimuli med forsterkereffekt og vandring hos en person med demens. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 38 (2), 45-50.

Løkke, J.A., Eriksen, E.S., Hansteensen, C., Karlsøen, A.N. & Vold, J.A. (2011). Preferansekartlegging for personer med kognitiv svikt på sykehjem. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 38 (2), 77-88.

Løkke, J.A., Falck, R., Jacobsen, A., Steen, L.K., Unnemark, G.A.  & Vold, J.A. (2011). Økt sosial interaksjon som følge av primingaktiviteter blant eldre med demens. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 38 (2), 89-95. 

371.928 Lø
Løvaas, O.I. (2003). Opplæring av mennesker med forsinket utvikling: grunnleggende prinsipper. Oslo: Gyldendal akademisk.
Kap.13: Ikke-verbal imitasjon, s. 115-134
Kap.15: Tidlig reseptivt språk, s 141-150
Kap.19: Tidlige lekeferdigheter, s.181-192
kap. 22: Verbal imitasjon s. 233-255
Kap.26 Tidlig grammatikk: jeg vil ha, jeg ser, jeg har s 279-285
Kap.30 PECS: Kommunikasjonsstrategier for visuelt sterke barn, s.361-375
81 sider

616.8582 Mc
McDonnell, A. A., Sjøbu, A., Elvegård, K., & Stenhammer, T. (2013). Håndtering av aggressiv atferd med lavaffektive tilnærminger. Oslo: Universitetsforlaget. 211 sider

616.8589 Rø
Rønhovde, L. I. (2004). Kan de ikke bare ta seg sammen: om barn og unge med ADHD og Tourette syndrom, 308 s. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-32992-3.
Kap. 2: Diagnostisering og diagnosekriterier s. 44-52
Kap. 3: Fra småbarnsalder til ung voksen: kjennetegn på ADHD og Tourette syndrom s. 65-83
Kap. 6: Medikamentell behandling s.154-165
Kap. 9: Kan de ikke bare ta seg sammen? : atferdsvansker og konfliktløsning s. 243-267
61 sider

Salthe, G. (2004). Frihet og ansvar for personer med mentale handikap. SOR rapport,  50 (4), 38-53.
http://www.samordningsradet.no/no/topmeny/tidsskriftet_rapport/  15 sider

Salthe, G. (2004). Personer med mentale handikap: deltakere og objekter: del 1. SOR rapport,  50 (2),  17-25.
http://www.samordningsradet.no/no/topmeny/tidsskriftet_rapport/
8 sider

Salthe, G. (2004). Personer med mentale handikap: deltakere og objekter: del 2. SOR rapport,  50 (3), s. 25-33.
http://www.samordningsradet.no/no/topmeny/tidsskriftet_rapport/
8 sider

Vignes, T (2007) Kommunikasjon for mennesker med språkvansker. Valg av alternative responsformer. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 34 (1),  13-28. 15 sider

Vold, J.A. & Løkke, J. A. (2011). Atferdsanalytiske tiltak for personer med demens:  Et litteratursøk. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 38 (2), 51-58.

371.94 Øz
Øzerk, M. & Øzerk, K. (2013) Autisme og pedagogikk: Teoretiske og pedagogiske tilnærminger til arbeid med barn med autisme-spekter - forstyrrelser. Cappelen Damm AS.
Kap. 8: Metoder for opplæring av barn med autisme-spekter-forstyrrelser, 135-137
Kap. 9: Discrete Trial opplæring, s. 139-165
Kap. 10: Incidental opplæring, s. 167-175
Kap. 11: Pivotal Response Trening, s. 179-197
Kap. 12: Modellæring, s. 199-211
60 s.

  
346.0138 Lo
Lov om sosiale tjenester kapittel 4A: rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming (2004). , 91 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet (Rundskriv IS 10/2004) ISBN 82-8081-049-8
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-sosiale-tjenester-kapittel-4a/Publikasjoner/lov-om-sosiale-tjenester-kapittel-4a.pdf

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) LOV 2011-06-24 nr 30: kapittel 9: rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

www.lovdata.no

 

 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2019 21:44:06