Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPD40111 Kunnskapsbasert praksis i spenningsfeltet mellom individ og samfunn (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Tema A - Forskningsmetode
Obligatorisk emne som gjennomføres med felles undervisning (Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag, bioingeniørfag, barnevern, sosialt arbeid, sykepleie og vernepleie).

Tema B - Kunnskapsbasert praksis
Obligatorisk emne i Bachelorstudium i vernepleie, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle eksamener i tredje studieår.

Undervisningssemester

7. semester (første halvdel).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Emnet er inndelt i Tema A og Tema B.

Tema A - Forskningsmetode 
Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å:

 1. Gjøre rede for vitenskapelig metode for å kunne lese forskningsrapporter og nyttiggjøre seg forskningsresultater i sin yrkesutøvelse
 2. Gjøre rede for sine handlinger overfor brukerne, andre yrkesutøvere og arbeidsgivere på en faglig, forsvarlig måte
 3. Identifisere etiske dilemmaer som en står overfor i forbindelse utføring av forskning.

Tema B - Brukere og hjelpere i en samfunnsmessig kontekst
Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å:

 1. Anvende ulike kunnskapskilder i utvikling av kunnskapsbasert praksis.
 2. Analysere faktorer som hemmer og fremmer sosial inkludering/ekskludering/diskriminering og antidiskriminering.
 3. Vurdere globale utfordringer og internasjonale perspektiver i velferdsstaten.
 4. Analysere betydningen av grunnleggende samfunnsøkonomi i velferdstjenestene.
 5. Drøfte profesjonell autonomi, brukermakt og rollen som problemløser i privat og offentlig sektor.
 6. Formidle og drøfte faglige problemstillinger knyttet til utøvelsen av egen profesjon.

Innhold

Tema A:

 1. Forskningsprosessen
 2. Vitenskapsteori
 3. Forskning i et etisk perspektiv
 4. Design og validitet, datainnsamling, bearbeide data, litteratursøk.

Tema B:

 1. Kan integrere og vurdere brukererfaringer, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap i profesjonelt arbeid.
 2. Organisatoriske forhold, kultur og styringssignaler som rammebetingelser for sosial inkludering.
 3. Norge som del av en større verden. Kunnskap om minoriteter. Kjennskap til viktige internasjonale avtaler.
 4. Samfunnsøkonomi som mulighet og begrensning for velferdsordningene våre, nå og fremover.
 5. Profesjonelle roller og utfordringer man kan møte som ansatt. Spesielt settes fokus på krysspress-situasjoner mellom ledelse, kollegaer, organisasjonskultur, brukere, faglige-, juridiske- og etiske normer, media osv. når hovedoppgaven er å sette mennesker i stand til å løse sine problemer.
 6. Søke, kritisk vurdere og anvende forskningsresultater.

Undervisnings- og læringsformer

Tema A - Forskningsmetode
Arbeidsformene består av egenstudier, arbeid i basisgruppe, seminarer og forelesninger.

Tema B - Brukere og hjelpere i en samfunnsmessig kontekst
Undervisningen vil bli gitt i seminarer og forelesninger og arbeid i mindre grupper som forutsetter aktiv deltakelse fra studentene.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 Tema A:

 • Vurdering av to (2) vitenskapelige artikler med henholdsvis kvalitativt og kvantitativt design.  Arbeidet gjennomføres i grupper, samt fremlegges i seminargruppe. Vurderes til godkjent/ikke godkjent.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning, deltakelse i gruppe og presentasjonsseminar. Manglende deltakelse i obligatorisk undervisning medfører innlevering av individuell skriftlig oppgave på maks. 2000 ord. Tema fra den delen fraværet har vært.

Tema B:

 • En individuell skriftlig oppgave på inntil 2000 ord. Organisert tilbakemelding fra medstudent i forhold til oppgitte kriterier. Faglærer/veileder gir tilbakemelding på studentenes medstudent tilbakemelding. Kan omarbeides en (1) gang.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i samme periode som emnebeskrivelsen.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

 

Eksamen

5 timer individuell skriftlig skoleeksamen. Ingen tillatte hjelpemidler.
Vurderes med bokstavkarakterer (A-F). Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Skriftlig sluttevaluering
- Referansegruppe
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturliste oppdatert 270314.

Tema A:.

610.72 Gr
Greenhalgh, T. (2010). How to read a paper: the basics of evidence-based medicine. Oxford: BMJ books.
Kapittel 1-4 (s. 1-60), kapittel 6-7 (s. 78-97), kapittel 9 (s. 113-131), kapittel 12-15 (s. 163-207). Til sammen: 140 sider.

Eller:

610.72 Gr
Greenhalgh T. (2012). Att läsa vetenskapliga artikler och rapporter. Lund: Studentlitteratur.
Kapittel 1-4 (s. 23-97), kapittel 6-7 (s. 119-141), kapittel 9 (s. 161-183), kapittel 12-15 (s. 225-279). Til sammen: 172 sider.

300.72 Ja
Jacobsen D.I. (2010). Forståelse, beskrivelse og forklaring. Innføring i metode for helse- og sosialfagene. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Kapittel 1-3 (s. 15-82), kapittel 6-7 (s. 125-160), kapittel 10-12 (s. 211-262). Til sammen: 153 sider

Tema B:

353.5 Na
Andreassen, Tone Alm & Fossestøl, Knut (Red.). (2011). NAV ved et veiskille : organisasjonsendring som velferdsreform. Oslo: Gyldendal Akademisk. 
kpt. 3, 29 sider. Kompendium

Askheim, Ole Petter (2009). Brukermedvirkning - kun for verdige trengende? Om brukermedvirkning på rusfeltet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, nr. 1, s. 52-59. 8 s

Backe-Hansen, E. (2009): Hva innebærer et kunnskapsbasert barnevern? Fontene forskning, nr. 2, s. 4-16. Kompendium

Barstad, Bernt, (2013). Et godt liv kan måles, Fontene, nr. 1, s. 54-58. 5 s.
http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/archive/04682/Et_godt_liv_4682512a.pdf

303.482 Fl
Båtnes, P. I. & Egden, S. (Red.). (2012). Flerkulturell forståelse i praksis. Oslo: Gyldendal akademisk (254 sider)

Caswell, Dorte (2005). Handlemuligheder i socialt arbejde - et casestudie om kommunal frontlinjepraksis på beskæftigelsesområdet, Roskilde: Roskilde Universitetscenter og akf. Kptl 9, Praksislogikker I socialt arbejde. 10 sider Kompendium
http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i3449/Handlemuligheder-i-socialt-arbejde---et-casestudie-om-kommunal-frontlinjepraksis-paa-beskaeftigelsesomraadet-Phd-afhandling

Christiansen, Øivin. (2012). Hvorfor har barnevernet problemer med å se og behandle barn som aktører? Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 1, s. 16-29. 14 s

Dyrlid, Linda & Berg, Berit, (2008). Menneskehandelens ofre - fra utnytting til myndiggjøring. Evaluering av ROSA-prosjektet. NTNU, 50 s.
http://samforsk.no/SiteAssets/Sider/publikasjoner/Rosa%20rapport%20-%20opplag%202.pdf

Eriksson, Bengt B. & Hummelvoll, Jan Kåre (2012).: Relevans og evidens. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, nr. 1, s. 33-42. 9 s.

Endresen, Arne & Moe, Sverre (2012). Arbeidsmiljøet blant NAV-ansatte sett i et sosial kapitalperspektiv Søkelys på arbeidslivet, nr 1, s.3-18. 16 s.
Galaasen, Anders Mølster (2012). Velferdsmagnet eller velferdsdiskriminering? Om ikke-vestlige innvandreres tilbøyelighet til å søke om uførepensjon og hvorfor de oftere får avslag. Søkelys på arbeidslivet, nr. 1-2, s. 33-55. 24 s http://www.idunn.no/file/ci/54184165/spa_2012_01-02_pdf.pdf

362.16 Ga
Garsjø, Olav: Institusjonssosiologi. Gyldendal akademiske 2008, kptl. 6. 13 sider Kompendium

Gundersen, A., Young, E. & Pettersen, K. T. (2013). Good enough Care? A study of the difficulties Norwegian child welfare workers experience in working with mothers who have intellectual disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research, 15 (3), 2013 282-297. ,16 s. Internett: http:dx.doi.org/10.1080/15017419.2012.692709

Hansen, Gunnar Vold, Arvesen, Petter A. & Tonholm, Trude (2013). Pappa i fengsel - hvordan ivaretas familien? Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 4, s.195-104. 11-12 s.

Holte, Pål Ousland (2011). Flerkultur og parallellkultur. Stat & Styring, nr. 4, s. 24-25. 2 s.

339 Ly
Lysestøl, P. M. & Meland, E. A. (2012). Velferdsstatens økonomi: Innføring i samfunnsøkonomi for helse- og sosialfag-studenter. Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN 978-82-15-00293-4. Hele boken (246 sider)

Mevik, Kate & Tveraabak, Marit. (2011). Flerkulturelle møter; mødre møter mødre. Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 1, s. 24-35. 11 s.

Owren, Thomas (2010). «Else skal på NAV» - om psykisk lidelse og begrepet funksjonshemming. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, nr. 3, s. 228-238. 10 sider

Pettersen, Karen-Sofie (2011). Taushet og tause barn. Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 1, s. 5-12. 10 s.

Schreiner, Ragnhild & Markussen, Simen (2012). NAV-reformen: «Færre i arbeid og lenger på trygd». Søkelys på arbeidslivet, nr. 1-2, s. 151-161), 11 s.

Slettebø, Tor (2013). Forskningssirkler som fagutvikling, I Elsa Døhlie & Anne Marie Støkken (red.), Fagutvikling i velferdstjenester. Oslo, Universitetsforlaget (s. 219-232) 13 sider. Kompendium

Thomsen, K. Michael (2013). Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester. Halden, Høgskolen i Østfold. s. 13-63: 50 sider
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/148491/Hefte%203-2013.pdf?sequence=1

Thorbjørnsen N., & Sømme, D. (2006). Mitt bu, min heim, min keiserdom, mitt rike her på jord. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 3(3), 246-254. 13 s.

Thorbjørnsen, N. & Sømme, D. (2007) Er 1. og 2. linjetjenesten mer opptatt av kontroll enn behandling? Tidsskrift for psykisk helsearbeid, nr. 4, s. 340-349.  9 s

Trane, Kristin Augenie Randi, (2013). Det er så godt å snakke med deg, men hva kan du gjøre for meg? - Noen sentrale faktorer i møte med afrikanske kvinner utsatt for seksuelle overgrep. Tidsskrift for psykisk helsearbeid nr. 1, s. 46-54 9 s.

Aas, Karin Haarberg. (2013). « Å samtale med barn i barnevernet er mye mer enn bare å snakke med .» -Erfaringer fra et kompetanseutviklende prosjekt i praksis. Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 4, s. 212.223. 13. s.

Totalt: 876 sider

Anbefalt, ikke-obligatorisk:

Meld. St. 9 (2009 - 2010) Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv, kpt 3, (Flyktningkonvensjonen) og kpt 4 og 5

  

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 02:41:44