Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPL20112 Fysisk helse (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i vernepleie, heltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle emner i første studieår.

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å:

 1. Beskrive kroppens grunnleggende anatomi og fysiologi
 2. Beskrive somatiske symptomer og diagnoser
 3. Beskrive generell og spesiell farmakologi og medikamenthåndtering
 4. Anvende kliniske kartleggingsmetoder og dokumentasjonssystemer
 5. Beskrive helsefremmende og forebyggende arbeid, samt behandlende og lindrende tiltak basert på systematisk empiri og kritisk tenkning
 6. Anvende kunnskap om medikamentregning og utføre feilfri medikamentregning
 7. Anvende gitte prosedyrer for å utføre praktiske ferdigheter av helsefaglig karakter
 8. Beskrive det rettslige grunnlaget for å yte somatisk helsehjelp til pasienter; samtykke, informasjon og medvirkning

Innhold

 1. Bevegelsesapparatet, respirasjonssystemet, sirkulasjonssystemet, temperaturreguleringen, fordøyelsessystemet, nyre- og urinveiene og det endokrine systemet
 2. De vanligste somatiske symptomer og diagnoser, med et spesielt fokus på brukere med nedsatt fysisk- og/eller kognitiv funksjon
 3. Generell farmakologi: Farmakokinetikk og farmakodynamikk. Spesiell farmakologi i forhold til de vanligste somatiske symptomer og sykdommer.
 4. Kartleggingsmetoder, registreringsskjemaer og dokumentasjonssystemer. Kliniske observasjoner og tiltak systematisert etter funksjonsområder benyttet av for eksempel DIPS og Gerica
 5. Anerkjente og velbegrunnede strategier og tiltak av helsefremmende, forebyggende (inkl. habilitering og rehabilitering), behandlende og lindrende karakter
 6. Medikamentregning
 7. Praktiske ferdigheter av helsefaglig karakter
 8. Lov om pasient- og brukerrettigheter (inkl. kapittel 4A)

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert med ulike tema for ukene. Undervisning og læring skjer gjennom selvstudier, forelesninger, demonstrasjon, nettstøttede studier, ferdighetstrening, seminar, veiledning og gruppearbeid.

Vernepleierstudenter skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i en rekke praktiske prosedyrer av helsefaglig karakter. Alle studentene må avlegge ferdighetstest i dette emnet.

Aktuelle ferdigheter for trening og test:

 • Målinger: Puls, blodtrykk, respirasjon, kroppstemperatur og blodglucose
 • Sårbehandling
 • Injeksjoner
 • Livreddende førstehjelp
 • Kateterisering av urinveiene

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltakelse i obligatorisk undervisning med rapport av tilstedeværelse i Fronter innen gitt frist. Det er krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse. Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening.
 • En skriftlig oppgave basert på teoretiske spørsmål fra tema i pensum. Oppgavene blir arbeidet med og godkjent i seminar.
 • Feilfri skriftlig prøve i medikamentregning.
 • Godkjent ferdighetstrening i praktiske prosedyrer av helsefaglig karakter. Ny test i ferdighetstrening kan tas en gang ved ikke godkjent test.

Alle arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Arbeidskravene står som godkjent for samme periode som studieplanen gjelder for.

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen. Ingen hjelpemidler er tillatt.
Vurderes med karakteren A-F. Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Skriftlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 01.06.2015

610.73 Gr
Almås, H., & Berntzen, H. (2011). Sykepleie til pasienter med forstyrrelser i kroppstemperaturen. I N. J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E-A. Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie bind 2 Grunnleggende behov, (2. utg.), (s. 138-157). Oslo: Gyldendal Akademisk
ISBN 978-82-05-40007-8
(20 sider i kompendium)

615.1 Bi
Bielecki, T., & Børdahl, B. (2013). Legemiddelhåndtering, 240 sider, (7. utg.).
Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-42702-0
Kap.1: Ansvar i legemiddelhåndtering s. 13-29
Kap.2: Kvalitetssikring av legemiddelhåndtering s.31-58
Kap.3: Forskrift om legemiddelhåndtering s.65-91
Kap.4: Om legemidler s. 95-122
Kap.5: Ulike legemiddelformer og bruken av dem s.125-164
(130 sider)

E-bok
Helsedirektoratet (2011). Kostråd for å fremme folkehelse og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag Nasjonalt råd for ernæring.
Oslo: Helsedirektoratet
Kap. 17: Helseeffekter av ulike sammensatte kostholds- og måltidsmønster, s. 220-245
Hentet fra http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer/Sider/default.aspx
(20 sider)

618.970231 Ge
Kirkevold, M., Brodtkorb, K., & Ranhoff, A. H. (Red.) (2014). Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten. Oslo: Gyldendal Akademisk
ISBN 978-82-02-24659-4
Kap.   7: Den gamle pasienten s. 79-90
Kap. 23: Eliminasjonsproblemer s. 322-337
Kap. 24: Bevegelse og aktivitet s. 338-357
Kap. 26: Søvn og søvnproblemer s. 365-372
Kap. 27: Respirasjon og sirkulasjon s. 373-387
Kap. 29: Kognitiv svikt og demens s. 406-435
Kap. 32: Hjerneslag s. 462-477
Kap. 34: Diabetes s. 495-508
Kap. 36: Pleie og omsorg ved livets slutt s. 520-535
(130 sider)

Laerdal. MiniAnne. Lær deg førstehjelp på 30 minutter. Læremetode og faglig innhold godkjent og anbefalt av Norsk Resuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelpsråd

Artikkel
Huang, Ying-Ying, Kung, Pei-Tseng, Chiu, Li-Ting, & Tsai, Wen-Chen. (2015). Related factors and incidence risk of acute myocardial infarction among the people with disability: A national population-based study. Research in Developmental Disabilities, 36, 366-375.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2014.10.019
(10 sider)

344.04 Mo
Molven, O. (2012). Helse og jus, 435 sider, (7.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk
ISBN 978-82-05-42783-9
Kap. 11: Rett til selvbestemmelse s. 175-194
Kap. 12: Informasjon og medvirkning s. 195-210
(34 sider i kompendium)

615.1 Le
Nordeng, H., & Spigset, O. (Red.) (2013). Legemidler og bruken av dem, 420 sider, (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-42506-4
Kap.2: Farmakodynamikk s. 46-54
Kap.3: Farmakokinetikk s. 56- 65
Kap.4: Bivirkninger s. 68-74
Kap.5: Årsaker til variasjon i legemiddelrespons s.78-85
Kap.6: Interaksjoner s.88-92
(34 sider i kompendium)

616.0252
Norsk Resuscitasjonsråd i samarbeid med Norsk førstehjelpsråd (2012). DHLR: norsk grunnkurs i HLR med bruk av hjertestarter: retningslinjer 2010. (Rev.utg. A). Stavanger: Laerdal Medical AS ISBN 978-82-8276-041-6
(43 sider)

615.1 Ol
Olsen, L. A. (2014). Praktisk medikamentregning, 201 sider, (4. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk ISBN 978-82-02-44161-6
Kap. 1: Dose, styrke og mengde s. 19-47
Kap. 2: Grunnleggende regneferdigheter s. 48-99
Kap. 3: Utregninger ved ulike legemiddelformer s. 100-163
(145 sider)

Nettressurs
PPS. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten
Oslo: Akribe forlag
www.ppsnett.no

Dokumentasjon
Dokumentasjon i EPJ:
Elektronisk pasientjournal (EPJ)
Journalføring:
Pasientjournalen
Pasientens rolle og rettigheter
Faglige prinsipper i sykepleieres journalføring
Kilder i journalføringen
Sykepleieplanen
Hvor dokumenterer sykepleierne?
(18 sider)

Prosedyrer: Førstehjelp
Livreddende Førstehjelp:
Basal hjerte-lungeredning (BHLR). Gjennomføring
Fremmedlegeme i luftveiene. Gjennomføring
Sideleie. Gjennomføring
(4 sider)

Kunnskapsstoff: Førstehjelp
Livreddende Førstehjelp:
Forskning og utvikling
Grunnleggende prinsipper
Bruk av utstyr
Bevissthet, luftveier og åndedrett
Brystkompresjoner og innblåsninger
Fremmedlegemer
Sideleie
(10 sider)

Prosedyrer: Sirkulasjon
Blodtrykk:
Auskultatorisk blodtrykksmåling/Overarm. Gjennomføring
Palpatorisk blodtrykksmåling/Overarm. Gjennomføring
(2 sider)
Blodprøver:
Hudpunksjon (kapillær punksjon). Gjennomføring
(1 side)
Pulstelling:
Ordinær pulstelling. Gjennomføring
(1 side)
Temperaturmåling:
Oralt. Gjennomføring
Aksillært. Gjennomføring
Rektalt. Gjennomføring
Tympanisk. Gjennomføring
(4 sider)

Kunnskapsstoff: Sirkulasjon
Blodtrykk:
Forskning og utvikling
Prinsipper for måling av blodtrykk
Mansjettstørrelse
Kroppens stilling ved måling av blodtrykk
Valg av ekstremitet
Spesielle hensyn
Feilkilder ved blodtrykksmåling
(7 sider)
Blodprøver:
Måling av glukose
(1 side)
Pulstelling:
Normal hvilepuls
Registrering av puls
(2 sider)

Prosedyre: Respirasjon
Respirasjonstelling:

Respirasjonstelling. Gjennomføring
(1 side)

Prosedyrer: Hud og vev
Kroniske sår:
Venøse sår/ Rengjøringsfasen: Ubehandlet venøs insuffisiens med sår. Gjennomføring
(1 side)

Kunnskapsstoff: Hud og vev
Kroniske sår:
Forskning og utvikling
Diabetiske fotsår – typiske tegn
Trykksår – typiske tegn
Sårfasene
Hygieniske prinsipper for sårbehandling
Lokal sårbehandling: generelle prinsipper
Bandasjeutstyr og annet utstyr til sårbehandling
Risikofaktorer for utvikling av trykksår
Trykksår – risikovurdering
Trykksårforebyggende utstyr
Trykksår: endring av kroppsstilling
Kroniske sår og smerte
(28 sider)

Prosedyrer: Legemiddelhåndtering
Injeksjoner og infusjoner:
Hetteglass med injeksjonsvæske. Gjennomføring
Hetteglass med tørrstoff. Gjennomføring
Intramuskulære: hofte. Gjennomføring
Intramuskulære: lår. Gjennomføring
Subcutane injeksjoner. Gjennomføring
(7 sider)

Kunnskapsstoff: Legemiddelhåndtering
Injeksjoner og infusjoner:
Forskning og utvikling
Injeksjonsutstyr
Subcutane injeksjoner. Injeksjonsteknikk
Intramuskulære injeksjoner. Injeksjonsteknikk
Intramuskulære injeksjoner. Komplikasjoner
(6 sider)

Prosedyrer: Eliminasjon
Kateterisering:
Ren (RIK): kvinne. Gjennomføring
Ren (RIK): mann. Gjennomføring
(2 sider)

Kunnskapsstoff: Eliminasjon
Kateterisering:
Forskning og utvikling
Kateteriseringsfrekvens (IK)
Kateterstørrelser og lengder (IK)
Tiltak ved urinretensjon
Prinsipper for innleggelse og skifting/ Permanent kateterisering (KAD)
Forebygging av bakteriuri
Komplikasjoner ved intermitterende kateterisering (IK)
Komplikasjoner ved permanent kateterisering (KAD)
(10 sider)
Stomi:
Forskning og utvikling
Inkontinente stomityper
Grunnleggende prinsipper ved stomistell
(5 sider)

Kunnskapsstoff: Hygiene
Infeksjonsforebygging:
Krav til gjennomføring av ren prosedyre
Krav til gjennomføring av aseptisk prosedyre
Forebygging av urinveisinfeksjoner (UVI)
(4 sider)

Prosedyrer: Ernæring
Enteral ernæring:
Bolustilførsel i nasogastrisk sonde. Gjennomføring
Bolustilførsel i PEG/gastrostomiport. Gjennomføring
Sonder:
Stell av PEG/gastrostomiport. Gjennomføring
(5 sider)

Kunnskapsstoff: Ernæring
Enteral ernæring: utstyr og gjennomføring:
Enteral tilgang gjennom nasogastrisk sonde
Enteral tilgang ved hjelp av stomi
Næringsløsninger og ernæringssett
Komplikasjoner og observasjoner:
Komplikasjoner ved enteral ernæring
(7 sider)

E-bok
Rössner, S. (2009). Overvekt og fedme. I R. Bahr (Red.), Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling (s. 466-483). Oslo: Helsedirektoratet. Hentet fra
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling/Sider/default.aspx
(15 sider)

612 Me
Sand, O., Sjaastad, Ø. V., Haug, E., & Bjålie, J. G. (2006). Menneskekroppen: fysiologi og anatomi, 520 sider, (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-34807-3
Kap. 1: Grunnleggende kjemi og fysikk s. 21-28
Kap. 2: Celler s. 64-76
Kap. 3: Fra celler til kropp s. 80-100
Kap. 7: Skjelettet s. 216-224
Kap. 8: Musklene s. 236-252
Kap. 9: Sirkulasjonssystemet s. 268-278, s. 284-308
Kap. 12: Respirasjonssystemet s. 356-376
Kap. 13: Fordøyelsessystemet s. 380-420
Kap. 15: Temperaturreguleringen s. 438-449
Kap. 16: Nyrene og urinveiene s. 452-478
(205 sider)

616.07 Sy
Ørn, S., Mjelle, J., & Bach-Gansmo, E. (Red.) (2011). Sykdom og behandling, 606 sider.
Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-32360-5
Kap. 2: Grunnleggende sykdomslære s. 44-57
Kap. 5: Sirkulasjonsforstyrrelser s. 92-108
Kap. 7: Svulster s. 124-144
Kap. 9: Hjerte- og karsykdommer s. 163-171, s. 173-183, s. 187-191
Kap. 11: Sykdommer i respirasjonsorganene s. 210-218, s. 220-223, s. 230-234
Kap. 12: Sykdommer i fordøyelsessystemet s. 244-248, s. 256-258, s. 267-270, s. 275-276,
s.280-282
Kap. 13: Sykdommer i nyrene og urinveiene s. 290-293, s. 294-295, s. 301-303, s. 305-309
Kap. 14: Sykdommer i nervesystemet s. 315-316, s. 318-320
Kap. 17: Sykdommer i endokrine organer s. 370-371
Kap. 18: Diabetes mellitus s. 380-390
Kap. 23: Sykdommer i bevegelsesapparatet s. 456-460, s. 472-478
Kap. 24: Sykdommer i huden s. 498-499, s. 507-512
(155 sider)

Artikkel
Aadland, E., & Andersen, S. A. (2013) Effekt av fysisk aktivitet på vektreduksjon. Tidsskr Nor Legeforen, 133 (1), 37-40. DOI: 10.4045/tidsskr.12.0523
(4 sider)

Sum pensum: 1070 sider

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. sep. 2020 02:42:16