Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSVPL30214 Psykisk helsearbeid og saksbehandling (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i vernepleie, heltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle eksamener i andre studieår.

Undervisningssemester

5. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å:

 1. Beskrive hvordan ulike psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, og rusproblemer kan påvirke barn, unge og voksnes liv generelt og personer med utviklingshemming spesielt.
 2. Beskrive ulike evidensbaserte tiltak med forebyggende og behandlende effekt i forhold til psykisk helse
 3. Identifisere forhold ved samfunnet som kan påvirke utviklingen av psykososiale vansker, psykiske problemer og lidelser
 4. Analysere grunnleggende livsbetingelser og å kunne iverksette tiltak for å fremme og videreutvikle evnen til å mestre livskriser og psykososiale belastninger
 5. Beskrive hvordan nasjonale føringer får betydning for forebyggende og behandlende tiltak for mennesker med psykiske lidelser
 6. Analysere og koordinere helhetlige tjenestetilbud til enkeltpersoner og grupper
 7. Gjennomføre saksbehandling i forhold til enkeltvedtak på tjenester.
 8. Gjennomføre saksbehandling i forhold til enkeltvedtak ved bruk av tvang og makt
 9. Identifisere og drøfte faglige dilemmaer vernepleieren står overfor som miljøarbeider og saksbehandler
 10. Beskrive hvordan arbeidet med kvalitet, kontroll og tilsyn i helse- og sosialsektoren foregår

  Innhold

  1. ICD-10: Psykose, angst, schizofreni, affektive lidelser, nevrotiske lidelser, FAS, FAE, NAS, omsorgsvikt, selvmord, dualproblematikk
  2. Tidlig intervensjon, Webster Strattons modell, ART og kognitiv atferdsterapi
  3. Risikofaktorer
  4. Hele livsløpet generelt, oppvekstvilkår, omsorgskvalitet, mestringsvilkår
  5. Samhandlingsreformen, opptrappingsplan for psykisk helse, helse- og omsorgstjenesteloven, folkehelseloven, psykisk helsevernlov, pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven
  6. Individuell plan, ansvarsgruppe og koordinatorrollen. Samarbeid med bruker, pårørende, fagpersoner og frivillige organisasjoner.
  7. Saksbehandlingsregler; forvaltningsloven, helsepersonelloven, helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven
  8. Generelle saksbehandlingsregler og spesielle saksbehandlingsregler ved bruk av tvang og makt; forvaltningsloven, helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 og pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A
  9. Profesjonelt skjønn og etisk refleksjon.
  10. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og sosialtjenestene, dokumentasjon og brukerinvolvering

  Undervisnings- og læringsformer

  Undervisningen vil foregå gjennom forelesninger, seminarer, ferdighetstrening og arbeid i små grupper på 3 - 4 personer i hver gruppe. Det forutsettes aktiv deltakelse fra studentene. Det er fellesveiledning på arbeidskravene 2 og 3.

  Praksis

  Det er ingen praksis i emnet.

  Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  1. En skriftlig gruppeoppgave på maks 2000 ord. Oppgaven er knyttet til utarbeidelse av individuell plan, og vurderes til godkjent/ikke godkjent. Det gis mulighet til en omarbeiding.
  2. En gruppeoppgave som presenteres og vurderes som test i ferdighetstrening. Presentasjonen er knyttet til saksbehandling i forhold til enkeltvedtak på tjenester. Test i ferdighetstrening vurderes til godkjent/ikke godkjent. Det gis mulighet for en omarbeiding.
  3. En gruppeoppgave er knyttet til saksbehandling ved bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemming. Oppgaven presenteres og vurderes som test i ferdighetstrening. Test i ferdighetstrening vurderes til godkjent/ikke godkjent. Skriftlig vedtak leveres og vurderes til godkjent/ikke godkjent. Det gis mulighet for en omarbeiding.
  4. Deltakelse i obligatorisk undervisning. Det er krav om 80 % tilstedeværelse i  undervisning. Det er krav om 90 % tilstedeværelse i ferdighetstrening. Selvrapportering av fravær i Fronter innen gitte frister.

  Se også Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i arbeids- og velferdsfag, barnevern, sosialt arbeid og vernepleie.
  Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

  Godkjente arbeidskrav er gyldige i samme periode som emnet.

  Eksamen

  Hjemmeeksamen
  Gruppeoppgave som hjemmeeksamen over tre (3) dager. Besvarelsen skal ha et omfang på maks 3000 ord. Det benyttes karakterregel A-F, og karakteren gis for hele gruppen.

  Ved klage på karaktersetting der det gis èn felles karakter, må alle de som er bedømt samlet, samtykke i og skrive under på klagen. Resultatet av klagebehandlingen gjelder for samtlige i gruppen.

  Høgskolen setter sammen gruppene til eksamen. Hver gruppe består av 2-3 studenter.

  Interne sensorer.

  Evaluering av emnet

  Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

  - Skriftlig sluttevaluering
  - Referansegruppe

  Litteratur

  Litteraturlista er sist oppdatert 01.06.2015

  361.32 As
  Askeland, G. A. & O. Molven (2010). Dokument i klientarbeid: journaler, sosialrapporter og saksframstilling i sosialt arbeid. 6. utgave. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 978-82-05-39891-7 (227 sider)

  Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256

  Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127

  362.10425 Fa
  Hansen, H. (red.), K. Humerfelt, A. Kjellevold, A. Norheim & R. Sommerseth et. al. (2010). Faglig skjønn og brukermedvirkning. Bergen: Fagbokforlaget ISBN: 978-82-450-0866-1 (94 sider)
  Kap. 1: Faglig skjønn i utøvelse av profesjonelt helse- og sosialfaglig arbeid (s. 21-50)
  Kap. 2: Pårørendeinvolvering i helsetjenesten – rettsanvendelsesskjønn og faglig skjønn (s. 51-78)
  Kap. 3: Et faglig rom for skjønn. (s. 79-99)
  Kap. 5: Et faglig skjønn forutsetter anerkjennelse av brukerne (s. 131-149)

  361.6 Ha
  Haug, E. & K, M. Paulsen (2007): Mellom fag, forvaltning og politikk, En problembasert introduksjon for studenter. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-00919-3.(64 sider)
  Kap. 4: Arbeid med kvalitet i helse- og sosialtjenester (s. 84-104)
  Kap. 5: Saksbehandling (s. 105-149)

  Helsedirektoratet (2011). Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser. (rev. 2012). IS-1948 (133s.) http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser/Sider/default.aspx 

  362.10685 Og
  -og bedre skal det bli!: nasjonal strategi for kvalitetsforbedring I Sosial- og helsetjenesten (2005) 49 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet 978-82-8081-072-4 (IS-1162) http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-strategi-for-kvalitetsforbedring-i-sosial--og-helsetjenesten-og-bedre-skal-det-bli-2005-2015/Sider/default.aspx

  362.10685 Og
  Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? Og bedre skal det bli! Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten (2007) 56 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet ISBN 978-82-8081-096-0 (IS-1162) http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/hvordan-kommer-vi-fra-visjoner-til-handling-og-bedre-skal-det-bli-/Sider/default.aspx

  ..og bedre skal det bli, ved å involvere brukerne og gi dem innflytelse (2008). "Metode for kvalitetsforbedring" 68 s. Oslo: Kunnskapssenteret. http://www.ogbedreskaldetbli.no/237/Brukermedvirkning_mindre_fil.pdf

  344.04 Kj
  Kjellevold, A. (2013). Retten til individuell plan. Bergen: Fagbokforlaget (4. utgave). ISBN 978-82-450-1422-8 (118 sider). Hele boken.

  344.03 Kj Kjønstad, A. & A. Syse (2012). Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag (5.utgave). ISBN 978-82-05-043036-5 ( 18 sider)
  Kap. 3.1: Opplæring, arbeid og arbeidsløshet (s. 123-132 og s. 140-149)

  344.03 Kj
  Kjønstad, A. & A. Syse (2012). Velferdsrett II: Barnevern- og sosialrett, 473 s. (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-42426-5. (122 sider)
  Kap. 2: Saksbehandlingen i første instans. s. 61-102
  Kap. 3: Klage over tildelingsvedtak etter velferdslovgivningen s. 105-141
  Kap. 7: Samtykkekompetanse, integritetsvern og tvangsbruk s. 277-322

  362.76 Kv.
  Kvello, Ø. (2010). Barn i risiko, skadelige omsorgssituasjoner Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-05-40017-7. (147 s)
  Kap. 2: Definisjoner og forekomst av omsorgssvikt(32-38)
  Kap. 3: Det utviklingsstøttende samspill (48-74)
  Kap. 6: Ulike familieformers på virkning på barns utvikling (182-196)
  Kap. 7: Barn som blir utsatt for omsorgssvikt (200-210)
  Kap. 8: Foreldre med psykiske lidelser (214-268) Kap. 9: Barn som utsettes for fysisk avstraffelse (274-310)
  Kap.11: Barn av rusmiddelmisbrukere (346-357)

  371.93 Er
  Moynahan, L., B. Strømgren & K. Gundersen (red.) (2005). Erstatt aggresjonen. Aggression replacement training og positive atferds- og støttetiltak. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 1082-15-00618-3 (82 sider)
  Kap. 1: Hvorfor aggresjonserstatningstrening (ART)? (17-23)
  Kap. 2: Hva er ART? (s. 24-73)
  Kap. 3: Grunnlaget for å velge ART som metode (s.75-102)

  362.2 Sa
  Norvoll, R. (red.) (2013). Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver. Oslo: Gyldendal Norsk forlag AS. ISBN 978-82-05-40913-2. Hele boka. 312 s.

  362.10685 Kv
  Sosial- og helsedirektoratet (2004). Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, 42 s. Oslo. En veileder. (IS-1201) ISBN 82-8081-054-4
  http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten/Sider/default.aspx

  616.89075 Ic
  Statens helsetilsyn.(1999). ICD-10 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. Kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISDN 978-82-00-45076. s. 25-37 og s.40-128 (100 sider)

  Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Helse- og omsorgsdepartementet s.11-88 (77 sider)
  www.regjeringen.no  

  Stroebe, M. Schut, H. og Stroebe, W (2011). Helsemessige følger av sorg. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48(9), 883 - 897 (10 sider).
  www.psykologtidsskriftet.no

  362.2 Ps
  Ulland, D., A. B. Thorød & E. Ulland (red.) (2015). Psykisk helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN9788215024035.(223) Fra side 23-255 s.

  649.1 We
  Webster-Stratton,C. (2007). De utrolige årene. En foreldreveileder. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-37060-9 (104 sider) Kapitlene 1,2,3,4,5,7,8,9 og 10.

  Totalt: 2046 sider

  Lover, forskrifter og rundskriv

  Lov om kommuner og fylkeskommuner
  Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)
  Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen
  Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
  Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
  Lov om pasient- og brukerrettigheter
  Lov om helsepersonell m.v.
  Lov om helse- og omsorgstjenesteloven
  Lov om psykisk helsevern
  Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
  Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen
  Lov om spesialisthelsetjenesten www.lovdata.no

  362.16 Om
  Sosial- og helsedepartementet (1997) Omsorgsbolig: en veileder, 28 s. Oslo: Sosial- og Helsedepartementet: Kommunal- og arbeidsdepartementet. (Rundskriv I - 29/97, H - 24/97 B www.regjeringen.no

  344.03 So
  Sosial- og helsedepartementet (1998). Tilleggsrundskriv til Rundskriv I-1/93 til lov om sosiale tjenester m v: Omsorgslønn, 13 s. (Rundskriv I-42/98) www.regjeringen.no

  362.483 So
  Sosialdepartementet (2000). Brukerstyrt personlig assistanse, 11 s. Oslo: Departementet. (Rundskriv I-20/2000) www.regjeringen.no

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 02:41:36