Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Ann Karin Helgesen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSGER10214 Etiske, juridiske og organisatoriske problemstillinger (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanningen Akuttgeriatri.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet HSGER10114 Den akutt syke eldre skal være bestått.

Undervisningssemester

Emnet undervises i andre semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten:

 • kan drøfte relevante problemstillinger ut fra faglige, etiske og juridiske perspektiver
 • kan drøfte betydningen kunnskap om ledelse, organisering og tverrprofesjonell samhandling har for yrkesutøvelse og tjenesteyting
 • kan identifisere behov for fagutvikling innenfor et avgrenset område i akuttgeriatrien

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan sikre at pasienter og pårørendes juridiske rettigheter ivaretas
 • kan reflektere over etiske utfordringer med utgangspunkt i praksis
 • kan samarbeide om, og gjennomføre fagutviklingsprosjekt av betydning for yrkesutøvelse og tjenesteyting

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan formidle fagkunnskap som fremmer refleksjon og utvikling i tjenestetilbudet til akutt syke eldre

Innhold

Hovedformålet med emnet er at studentene utvikler handlingskompetanse slik at de kan bidra til en kvalitativ bedre omsorg overfor den akutt- og kritisk syke eldre. I utdanningen legges det derfor vekt på at studentene tilegner seg forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Det blir også lagt vekt på betydningen av et godt samarbeid med pårørende og andre yrkesgrupper og ulike organisasjoner. Fokus i dette semesteret blir rettet mot etiske, juridiske og organisatoriske problemstillinger hos den akutt syke eldre pasient, deres pårørende og i samfunnet for øvrig.

 Sentrale temaer vil bl.a. være:

 • etiske og juridiske utfordringer
 • kommunikasjon, samhandling og miljøtiltak
 • organisering og samarbeid, spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste
 • tverrprofesjonelt samarbeid
 • brukermedvirkning
 • prosjekt som metode for fagutvikling

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning og læringsformer som benyttes er forelesninger, basisgruppearbeid, refleksjon knyttet til relevante kliniske situasjoner og individuelt studiearbeid. Det avsettes tid til et basisgruppemøte pr. samling.

Arbeidsomfang

Undervisningen foregår over fire samlinger a 2-3 dager.
Inntil en uke hospitering (se Praksis).
I tillegg kommer egenaktivitet og gruppearbeid.

Praksis

Inntil 1 uke hospitering der studentene skal få kunnskaper om fagutvikling og -prosjekter.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjent program knyttet til obligatorisk hospitering
 • En skriftlig innlevering i gruppe; problemstilling og plan for gjennomføring ifm skriftlig hjemmeoppgave (eksamen). 

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Arbeidskarvene er gyldige i samme periode som studieplanen.

Eksamen

Skriftlig hjemmeoppgave i gruppe
Studentene setter selv sammen gruppa, maks antall deltakere er 4 studenter. Besvarelsen skal være på maks. 5000 ord. Se bibliotekets nettsider for retningslinjer og oppgaveskriving: "Hvordan skrive oppgave?"

Oppgavebesvarelsen vurderes til Bestått / Ikke bestått. Det gis en samlet karakter for hele gruppa.  Ved ikke bestått vurderingsresultat kan bearbeidet besvarelse innleveres for ny vurdering.

Ved klage på karakterfastsetting på felles eksamensbesvarelse der det gis en felles karakter (gruppeeksamen), må alle de som er vurdert samlet, samtykke i og skrive under på klagen. Resultatet av klagebehandlingen gjelder for samtlige i gruppen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres muntlig ved semesterslutt.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 02.12.2013

610.73072 Bj
Bjørk, IT & Solhaug, M. (2008). Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie. Oslo: Akribe forlag 

174.2 Et
Brinchmann, B.S. (2012). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal Akademisk 

610.730699 Sy
Brataas, H. V. & K. A. Furunes. (2011). Pasientforløp, samarbeid og samhandling. I Sykepleiepedagogisk praksis: pasientsentrert sykepleie på ulike arenaer, s. 214-222.
Oslo: Gyldendal akademisk.

Helgesen, A.K.(2013). Patient participation in everyday life in special care units for persons with dementia. Karlstad: Karlstad University Studies. S.7-70 (63s.)
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:651778/FULLTEXT01.pdf

300.72 Jac
Jacobsen, D. I. (2005) Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. 2. utg. Kristiansand. Høyskoleforlaget

344.0414 Mo
Molven O. (2012). Sykepleie og jus. Oslo: Gyldendal akademisk 

170 Vet
Vetlesen AJ. (2007). Hva er etikk? Oslo: Universitetsforlaget

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2020 02:42:19