Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Anne Mette Nygaard
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSINT10114 Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskaplige emner (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Intensivsykepleie, viderutdanning (90 studiepoeng).

Undervisningssemester

1. semester.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Hensikten med emnet er at studenten utvikler nødvendig handlingskompetanse og faglig forsvarlig intensivsykepleie til den stabile og mindre komplekse intensivpasienten. Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse skal operasjonaliseres og utvikles i løpet av denne perioden i klinikken.

Kunnskaper:

 • har kunnskap i patofysiologi, intensivmedisin og intensivbehandling ved svikt i vitale funksjoner relatert til ulike medisinske og kirurgiske tilstander
 • har utdypende kunnskaper om virkning og bivirkning av medikamenter og forstår farmakodynamiske og farmakokinetiske prinsipper
 • kan gjøre rede for kunnskap i relevante tema innenfor anestesiologi og kirurgi
 • har kunnskap om kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende
 • har grunnleggende kunnskap om eventuelle komplikasjoner som kan oppstå hos intensivpasienten

Ferdigheter:

 • anvender kunnskap i patofysiologi og intensivmedisin til å observere og vurdere intensivpasientens behov for intensivsykepleie
 • administrerer medikamenter og tar ansvar for pasientens sikkerhet basert på farmakologiske kunnskaper
 • vurderer fare for komplikasjoner og observerer og forebygger de mest vanlige komplikasjoner hos pasienten
 • observerer og vurderer pasientens opplevelser, ressurser og behov for intensivsykepleie og medisinsk behandling
 • strukturerer arbeidsdagen og sikrer kontinuitet i arbeidet på en mest mulig skånsom måte for pasienten
 • mestrer bruken av det mest vanlige medisinsk-teknisk utstyr som benyttes til overvåking og behandling av pasienten

Generell kunnskap:

 • kritisk vurderer nyervervet kunnskap i behandling av den akutt og kritisk syke intensivpasienten
 • tar ansvar for pasientens sikkerhet
 • vurderer eget arbeid og benytter relevant forskning innenfor eget fagområde
 • formidler forståelse og respekt for ulike menneskelig reaksjoner i forbindelse med akutt og kritisk sykdom og død
 • utnytter pårørendes ressurser og støtter dem i deres krise- og sorgreaksjon

  Innhold

  • Fysiologi og patofysiologi
  • Grunnleggende farmakologi og aktuelle medikamenter
  • Anestesiologi og kirurgi
  • Intensivmedisin og behandling
  • Intensivsykepleierens ansvars- og funksjonsområde
   • Intensivsykepleiens mellommenneskelige aspekt
   • Intensivsykepleiens problemløsende aspekt
  • Generelle problemer og behov hos akutt og kritisk syke pasienter

  Kunnskaper og kliniske erfaringer i emnet danner grunnlaget for forståelse og innsikt i emne 2 og 3.

  Undervisnings- og læringsformer

  De undervisnings- og læringsformer som benyttes vil ta utgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra studentenes yrkeserfaring og kliniske studier, og omfatter forelesninger, avansert simulering, seminar, arbeid i gruppe og refleksjon.

  Praksis

  10 uker kliniske studier, disse vil foregå ved ferdighetssenteret (HiØ), intensivavdelinger og overvåkingsavdelinger i Sykehuset Østfold. Studentene følger noe teoriundervisning parallelt med veiledet praksis.

  Praksisveileder og fagansvarlig ved høgskolen er sensorer for kliniske studier. Kliniske studier vurderes til bestått/ikke bestått. For mer informasjon om vurderingskriterier og retningslinjer for praksis, se undervisningsplanen i Fronter. 

  Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan framstille seg til deleksamen 2, dvs før sluttvurdering av kliniske studier kan gjennomføres.

  • Obligatorisk tilstedeværelse. Fravær ut over 10 % av teoriundervisningen må tas igjen i form av innlevering av skriftlige arbeider. Ved fravær over 10 % i kliniske studier vil høgskolen avgjøre, ut fra studentens funksjonsnivå, om studenten må ta igjen tid i klinikken. Fravær i kliniske studier meldes til praksisstedet og skolen. Fravær ut over 20 % gir ikke bestått vurderingsresultat.
  • Innlevering og godkjent:
   • Refleksjonsnotat relatert til "Gjennomgående case"
   • 3 skriftlige arbeider i fysiologi /patofysiologi (á maks. 1500 ord)
   • 1 skriftlig arbeid i intensivmedisin/intensivsykepleie
   • Studentens målsetting og arbeidsplan for kliniske studier
   • 1 refleksjonsnotat fra kliniske studier (maks. 1000 ord)
  • Test i:
   • avansert hjerte lungeredning (AHLR)
   • EKG-tolkning
   • akuttmedisiner

  Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Skriftlige arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides inntil to ganger. Det legges til rette for at studenter som får "ikke godkjent" på en eller flere av testene får ett (1) nytt forsøk.

  Godkjente arbeidskrav er gyldige samme periode som studieplanen.

  Eksamen

  Emnet har to deleksamener: Individuell skriftlig skoleeksamen og vurderte kliniske studier

  Deleksamen 1: Skriftlig skoleeksamen (6 timer) i fysiologi og patofysiologi. Ingen hjelpemidler tillatt.
  Det benyttes karakterregel A - F, hvor karakteren F er ikke bestått. Intern sensur.

  Deleksamen 2: Kliniske studier vurderes til Bestått /Ikke bestått. Intern og ekstern sensur.

  Ved karakteren ikke bestått, må hele praksisperioden, inkludert alle arbeidskrav, avlegges på nytt.

  Begge deleksamener må være vurdert til bestått for å få karakter i emnet. Det gis en samlet karakter (A - F).

   

  Evaluering av emnet

  Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at høgskolen skal kunne tilby best mulig emner og studieprogram. Emnet evalueres med en sluttevaluering og resultatene behandles i koordinatormøte ved videreutdanningen.

  Litteratur

  Se anbefalt litteratur i studieplanens generelle del.

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. des. 2019 21:44:13