Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSOMB10209 Hvordan arbeide med overgrep (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanningen Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn (30 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen forkunnskaper ut over opptakskrav.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskapsmål
Kandidaten:

  • kan vurdere og evaluere egne kommunikasjonsferdigheter i møte med de som er utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende og personer som utøver seksuelle overgrep
  • ha kunnskap om ulike etaters rolle og ansvar i møte med overgrepsutsatte barn og unge
  • kan redegjøre for ulike maktforhold som ligger bak seksuelle overgrep og på hvilken måte en bør ta høyde for dette i arbeid med utsatte barn og unge.

Ferdighetsmål
Kandidaten:

  • være bevisst egne fordommer i møte med seksuelle overgep og reflektere over eget faglig ståsted i møte med personer utsatt for seksuelle overgrep og aktuelle samarbeidspartnere.
  • er i stand til å reflektere kritisk rundt ulike etaters ansvarsområder og tilnærmingsmåter i arbeidet med seksuelle overgrep
  • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike måter seksuelle overgrep mot barn blir fremstilt på i media, faglitteratur, fagartikler og forskning.

Generell kompetanse
Kandidaten:

  • kan analysere og kommunisere om faglige problemstillinger, teorier og analyser innenfor fagområdet seksuelle overgrep mot barn.

Innhold

Dette emnet vektlegger ulike måter å møte incest og seksuelle overgrep på, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Studenten vil få en innføring i ulike behandlingsformer og ulike måter å drive forebyggende arbeid på. Det forventes at studentene arbeider med og legger frem egne erfaringer med overgrepsutsatte barn og unge dersom de har slik erfaring. Det stilles ikke krav til studentene at de har erfaring fra arbeid med seksuelle overgrep. Det vil bli gjennomgått en dialogisk metode for samtale med barn som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep, og studentene vil få øve på denne metoden i undervisningen. Siktemålet med emne 2 er å gi studentene en innføring i hvordan arbeide med seksuelle overgrep og øke forståelsen for dilemmaer og faglige utfordringer knyttet til dette fagfeltet.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres med fire samlinger á to dagers varighet. Undervisningsformene er klasseundervisning, med vekt på forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • 80% deltakelse på undervisning

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen
Varighet: fem dager.

Besvarelsen skal være på 3000 ord (+/- 10 %). Besvarelser ut over oppgitt lengde vurderes til ikke bestått.

Besvarelsen vurderes etter karakterskala A - F.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres med skriftlig sluttevaluering fra studentene.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 08.12.2014.

Arnstorp, Trine, Beate Indrebø Hovland og Elisabeth Torp (red.), 2003. Fra skam til verdighet. Oslo: Universitetsforlaget. Hele boken - 233 sider Løvlie Schibbye, Anne-Lise, 2006. Livsbevissthet - om å være tilstede i eget liv. Oslo: Universitetsforlaget. Hele boken - 203 sider Stern, Daniel, 2007. Her og nå. Øyeblikkets betydning i psykoterapi og hverdagsliv. Oslo: Abstrakt forlag. Hele boken - 222 sider

Søftestad, Siri & Inger Lise Andersen (red.)/(2014). Seksuelle overgrep mot barn traumebevisst tilnærming. Oslo: Universitetsforlaget. Hele boken - 221 sider.

Aasland, Weide, Margrthe (2014): Si det til noen; en bok om seksuelle overgrep mot barn og unge. Oslo. Cappelen Damm Akademisk. Hele boken – 160 sider.

Artikler: Faller, Kathleen, William Chalk Birdsall, James Henry, Frank Vandervort, og Peregrine Silverschanz, 2001. What Makes Sex Offenders Confess? An Exploratory Study, i Journal of Child Sexual Abuse, 10: 31-49. 19 sider Brottveit, G (2014). Barnevernssak eller straffesak. Utilsiktede virkninger av et strafferettslig perspektiv i barnevernet.Tidsskriftet Norges barnevern nr. 4. 196-215. 19 sider.

Överlien, Carolina og Margareta Hydén, 2003. Work Identity at Stake: The Power of Sexual Abuse Stories in the World of Compulsory Youth Care, i Narrative Inquiry, 13: 217-242. 25 sider

Rapporter:

Stefanson, Kari, Gundersen, Tonje og Elisiv Bakketeig, 2012. Barnehusevalueringen 2012. Delrapport 2. En undersøkelse blant barn og pårørende, jurister og politifolk, samt ledere og ansatte. Nova Rapport Nr. 9/12. 160 sider.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. des. 2019 09:41:30