Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSPSA40212 Mangfold i yrkesfaglig praksis (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

For å avlegge eksamen i emnet, må HSPSA40114 Innføring i kunnskapsgrunnlaget for psykososialt arbeid innen helse- og sosialsektoren  (15 stp) være bestått.

Undervisningssemester

2. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om tegn på psykososiale problemer og psykisk uhelse
 • har avansert kunnskap om ulike risikofaktorer for utvikling av psykososiale problemer
 • kan analysere og anvende ulike perspektiver på forholdet mellom individ, samfunn og kultur

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan beherske strategier som fremmer god psykisk helse blant brukerne, i lokalsamfunn og i storsamfunnet
 • kan anvende og forholde seg kritisk til relevante klassifikasjonssystemer og diagnostikk

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan kritisk vurdere historiske utviklingslinjer, nåtidige problemstillinger og framtidige utfordringer innen psykososialt arbeid
 • kan analysere og drøfte samfunnsskapte utfordringer som sosiale marginaliseringsprosesser, fattigdom og sosial ulikhet i helse

Innhold

Emnet skal gi kunnskap om faglige utfordringer i psykososialt arbeid knyttet til: rusproblematikk, psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid med barn og unge og eldreomsrog.

Hovedtema:

 • Sammenhengen mellom psykisk og somatisk helse og sosiale forhold
 • Ulike risikofaktorer for utvikling av psykososiale problemer
 • Tegn på psykososiale problemer og psykisk uhelse
 • Perspektiver på livssyklus, livsfaser og kultur
 • Den samfunnsskapte helse og uhelse
 • Trivsel og forhold som fremmer god helse

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen går over til sammen 12 dager - organisert i samlinger. Undervisningen foregår på dagtid og er basert både på forelesninger og deltakelse i studie- og veiledningsgrupper.

Det benyttes studentaktive metoder i studiet (nettstøttet undervisning via Fronter).

Det gis veiledning på eksamen i gruppe. Veiledning gis to ganger (2 timer pr veiledning).

Praksis

Studentene skal delta i en praksisperiode over to uker med fokus på å knytte erfaringer fra praksis til teori. Praksisstedet må forhåndsgodkjennes av høgskolen. I praksisstudiene velger studenten sentrale problemstillinger knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjent refleksjonsnotat med utgangspunkt i problemstilling fra praksisstudiet, med et omfang på 1500 ord (+ /- 10%) . Det gis individuell tilbakemelding på innlevert arbeidskrav.
  Skriftlige arbeidskrav må leveres innen nærmere fastsatte frister. Skriftlige arbeidskrav som vurderes til "ikke godkjent" kan omarbeides inntil to ganger. Arbeidskrav som ikke er innenfor oppgitt lengde, vurderes til 'ikke godkjent'.
 • Obligatorisk oppmøte på samlingene. Ved fravær ut over 20% må studenten levere og få godkjent skriftlig oppgave som synliggjør kompetanse på de områder som ikke er dekket ved oppmøte. Fravær ut over 30% kan ikke tas igjen ved skriftlig dokumentasjon og blir ikke godkjent.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Hjemmeoppgave i gruppe (fagartikkel)

Gruppeeksamen som utføres i grupper med 2-3 deltakere Besvarelsen skal ha form av en fagartikkel der studentene skal diskutere en faglig relevant og aktuell problemstilling innenfor ett av emnets temaområder, gjerne med utgangspunkt i arbeidet med emnets arbeidskrav. Artikkelen skal blant annet inneholde en presentasjon av kunnskapsstatus innenfor det valgte området. Besvarelsen har et omfang på 3000 ord ( /- 10%).

Gruppesammensetningen til eksamen settes opp av studieledelsen.

Besvarelsen vurderes til bestått/ikke bestått.

Dersom kandidatene ønsker å klage på karakterfastsettelsen, må alle gruppemedlemmene undertegne på klagen.

Ved ikke bestått vurderingsresultat har kandidatene anledning til å omarbeide oppgaven en gang.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres med en sluttevaluering og resultatene behandles i koordinatormøter for studiet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 26.11.2012

Obligatorisk pensumslitteratur

Juul-Jensen, U. og, Fuur Andersen, P. (1994). Sundhedsbegreber. Filosofi og praksis. Århus : Philosophia, 208 sider

Horsdal, M. (2012) Telling lives, exploring dimensions of narratives. London Routledge, 176 sider

Arthur Frank (1995) The wounded storyteller: body, illness and ethics. Chigago, University of Chigago Press, 213 sider

Hovland, B.I. (2011) Narrativetikk og profesjonelt hjelpearbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk, 202 sider

Til sammen 799 sider obligatorisk litteratur. I tillegg kommer selvvalgt pensum, 200 sider.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 02:41:51