Fakta om emnet

Studiepoeng:
45
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1½ år

HSPSA40612 Masteroppgave (Vår 2015–Vår 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i masterstudiet i psykososialt arbeid innen helse- og sosialfaglig yrkespraksis.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

For å kunne avlegge eksamen i emnet, må følgende emner være bestått:

 • HSPSA40112/HSPSA40114 Innføring i kunnskapsgrunnlaget for psykososialt arbeid innen helse- og sosialsektoren
 • HSPSA40212 Mangfold i yrkesfaglig praksis
 • HSPSA40312 Tjenester, samhandling og tjenesteutvikling
 • Valgemne i yrkesrettet fordypning i psykososialt arbeid- fagfordypning (4. semester)
 • HSFMA40414 Vitenskapsteori og metode

Undervisningssemester

6.- 8. semester (vår-høst-vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

 • kunne analysere, kritisk vurdere og anvende ulike kunnskapskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • kunne identifisere kunnskap som mer enn teori, og vurdere hvordan kunnskap utfolder seg og utvikles sammen med andre i situasjoner og kontekster preget av makt og avmakt.

Ferdigheter

 • kunne utvikle konkrete handlingskompetanser i egen yrkesutøvelse basert pa kritisk anvendelse av teorier, kunnskaper og erfaringer.
 • kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt med fokus på psykososialt arbeid og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • kunne mestre og utvikle kunnskap som skapes i samhandling med andre profesjonelle og med mottakerne av tjenestene.

Generell kompetanse

 • kunne analysere fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger vedrørende psykososialt arbeid
 • kunne diskutere og formidle problemstillinger om psykososialt arbeid
 • kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen helse- og sosialsektoren

Innhold

Masteroppgaven skal vise at studentene gjennom bruk av vitenskapelige metodiske tilnærminger belyser problemstillinger med relevans for psykososialt arbeid i helse- og sosialsektoren. Oppgaven skal være et individuelt arbeid og stiller store krav til selvstendighet.

Undervisnings- og læringsformer

Studentene vil få veiledning individuelt og i gruppe i forbindelse med utforming av masteroppgaven. Individuell veiledning er begrenset til 20 timer i løpet av 6.-8. semester.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Godkjent prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på 2500 ord (+/- 10 %), og inneholde innledning, problemstilling og angivelse av teori og begrunnelse for metodevalg. Prosjektbeskrivelsen skal leveres innen avtalt frist i emnets første semester (6. semester ved normert tid i masterstudiet, 3. semester for studenter med forkortet studieløp, jf. studiemodell).

Etter godkjennelse av prosjektbeskrivelse vil veileder bli tildelt. Prosjektbeskrivelser som vurderes til "ikke godkjent" kan omarbeides inntil to ganger.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Tekst endret 21.06.2016!

Masteroppgave og muntlig eksamen
Individuell skriftlig besvarelse med et omfang på anslagsvis 60 - 80 sider. Besvarelsen vurderes etter karakterskala A-F. Besvarelser som er utenfor oppgitt lengde kan påvirke karakteren på oppgaven. Alle masteroppgaver plagiatkontrolleres.

Masteroppgaven må være vurdert til bestått før kandidaten kan fremstille seg til muntlig eksamen. Påfølgende muntlig eksaminasjon kan justere skriftlig karakter opp eller ned.

Det settes en samlet helhetlig karakter i emnet til slutt (A-F). Det benyttes intern og ekstern sensor.

Se forøvrig forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold for bestemmelser om klagerett og ny/utsatt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres med en sluttevaluering og resultatene behandles i koordinatormøter for studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2019 16:12:43