Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSOS30311 Praksis 2: Sosialt arbeid i praksis (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i sosialt arbeid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle eksamener i andre studieår.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved endt praksisperiode:

1. Redegjøre for praksisstedets samfunns- og institusjonsmandat og sosionomens faglige mandat på dette praksisstedet.

2. Redegjøre for hvilke tjenester/virkemidler/metoder/modeller/verktøy praksisstedet rår over for å oppnå sin målsetting. Reflektere over sammenhengen mellom tjenester/virkemidler, politiske målsettinger og brukerens situasjon. 

3. Vise kunnskap om hvilke eksterne samhandlingsparter praksisstedet har og hvilken rolle disse spiller for praksisstedets arbeid.

4. Redegjøre for faglig litteratur som ligger til grunn for praksisstedets arbeid: fra studiet så langt og minimum to kilder fra "ny" faglig litteratur, herunder forskning og utviklingsarbeid relevant for praksisstedet.

5. Utføre minst fem faglige oppgaver selvstendig (arbeid i relasjon og forvaltningsoppgaver,) på ulike arenaer (med bruker, kolleger og/eller samarbeidspartnere). Reflektere over utførelsen av oppgaver og justere utførelsen under veiledning.

6. Beherske minst ett faglige verktøy/arbeidsmetoder som anvendes på praksisstedet.

7. Legge fram faglig arbeid og diskutere dette med en gruppe kolleger på praksisstedet.

8. Reflektere over utviklingen i egen etisk tenkning, verdier og menneskesyn under veiledning av praksisveileder.

9. Ha ferdigheter i muntlig og skriftlig framstilling.

 

  Innhold

  Studentene er utplassert ved ulike praksissteder og innholdet i emnet vil være noe avhengig av praksisstedet studenten er ved.

  1. Praksisstedets mandat.

  2. Tjenester, virkemidler og politisk målsettinger.

  3. Samhandlende instanser.

  4. Forholdet mellom faglig teorisk kunnskap og praksis.

  5. Utføre faglige oppgaver selvstendig. Arbeid i relasjoner. Forvaltningsarbeid.

  6. Ferdighet i faglig metode/ verktøy/ modell.

  7. Presentere og motta innspill fra kolleger.

  8. Utvikling av egen etisk tenkning, verdier og menneskesyn.

  9. Aktiv deltakelse i praksisstedets arbeid. Skriftlig oppgave relatert til praksstedet.

  Undervisnings- og læringsformer

  • Bachelor i sosialt arbeid har tre praksisperioder. Dette er den andre. Praksis vil foregå på ulike arenaer. Det forventes at studenten har praksis knyttet til arbeids- og velferdforvaltningen i en av de to første praksisperiodene.
  • Studenten skal være tilstede på praksisstedet i min. 30 timer pr uke. En dag pr uke settes av til selvstudier, blant annet til arbeidet med praksisoppgave(r) og teori.
  • Studenten har en praksisveileder på praksisstedet.
  • Det kreves en forberedt veiledningstime pr uke i tillegg til fortløpende veiledning i ulike situasjoner. (10 timer)
  • Studenten har også en skoleveileder ansatt på høgskolen. Skoleveileders ansvar er knyttet til godkjenning av skriftlige arbeidskrav og deltakelse i evaluering av studenten.
  • Utover veiledning, er læreformen i praksis at studenten i størst mulig grad, ut fra egen kompetanse, praksisstedets egenart og hvor langt i studiet studenten har kommet, deltar aktivt i praksisstedets arbeid.
  • Ved oppstart av praksisperioden/emnet skal studenten, i samarbeid med praksisveileder, utarbeide en lærekontrakt, se emnehefte spesifikk del (blir tilgjengelig i Fronter). Lærekontrakten er et planleggingsdokument over hva studenten kan lære gjennom deltakelse i praksisstedets ulike oppgaver og tjenester.

  Praksis

  12 uker praksis - 13 uker ved utenlandspraksis.

  Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  Arbeidskrav som må godkjennes for å få praksisperioden bestått, er følgende:

  • Ukentlig veiledning med praksisveileder må være gjennomført
  • Fravær må være innenfor godkjente grenser. For fravær: Se "Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i arbeids- og velferdsfag, barnevern, sosialt arbeid og vernepleie"
  • Kvaliteten på utførelsen av praksisarbeidet må være godkjent av praksisveileder og skoleveileder gjennom en sluttevaluering
  • Skriftlig praksisoppgave må godkjennes av skoleveileder. Oppgaven skal være på inntil 3000 ord.

  Dersom skriftlig praksisnotat inneholder brukeropplysninger, skal retningslinjer for behandling av personopplysninger følges. Oppgaven skal være i tråd med høgskolens retningslinjer for oppgaveskriving, jfr. bibliotekets sider.

  Arbeidskrav som ikke blir godkjent, kan omarbeides to omganger. Ikke innlevert arbeidskrav anses som ikke godkjent. Studenten har ikke anledning til å omarbeide arbeidskravet dersom det ikke er innlevert ved første innleveringstidspunkt.

  Ved praksisstart får studenten opplyst frister for innlevering(er) av skriftlig praksisarbeidskrav.


  Godkjente arbeidskrav er gyldig i ett semester. Alle arbeidskrav må gjennomføres og godkjennes samme semester.

  Eksamen

  Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått. For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent. Ved vurdering til "ikke bestått", må alle arbeidskrav utføres og godkjennes ved at emnet/praksisperioden gjennomføres på nytt.

  Ved tvil om bestått praksisstudier inntrer egne rutiner, ”Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i arbeids- og veldferdsfag, barnevern, sosialt arbeid og vernepleie”. For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent. Ved vurdering til ”ikke bestått”, må alle arbeidskrav avlegges på nytt.

  Evaluering av emnet

  Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
  - Skriftlig sluttevaluering
  - Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

  Litteratur

  Litteraturlista er sist oppdatert 17.03.2014

  361.3 Hø
  Høilund, P og S Juul (2005): Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde. København: Hans Reitzels Forlag. 154 s.

  Kirkebøen, G (2007): Skjevheter i fagfolks skjønn – hvordan kan beslutningstaking forbedres? NTNU Concept rapport nr 17 kap 9. http://www.concept.ntnu.no/Publikasjoner/Rapportserie/Rapport%2017%20kapittelvis/Concept%2017-9%20Skjevheter%20i%20fagfolks%20skjonn.pdf   (Lesedato 04.03.2014)

  305.9 Pr
  Molander, A og J-C Smeby (red) (2013):Profesjonsstudier II. Oslo:Universitetsforlaget. (28 s)

  Kirkebøen, G: Kan vi stole på fagfolks skjønn? (s 27-44)

  Molander, A: Profesjonelt skjønn i velferdsstaten: mekanismer for ansvarliggjøring. ( 44-55)

   

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 02:41:52