Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Jorunn Mathisen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPD30213 Sykepleiens fagutviklende funksjon med bacheloroppgave (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i sykepleie, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått
-     samtlige emner i 1., 2. og 3. studieår
-     praksisstudier i 7. og 8. semester

Undervisningssemester

8. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • drøfte problemstillinger av sykepleiefaglig karakter ved å integrere kunnskap fra hele studiet
 • drøfte/diskutere vitenskapelige artikler som anvendes i eget arbeid

Ferdigheter
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • mestre vitenskapelig tenkning på et avgrenset område relevant for sykepleieutøvelsen (Bacheloroppgaven)
 • mestre selvstendig og systematisk tenkning, og saklig drøfting med bakgrunn fra erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap

Generell kompetanse
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • ha internalisert en adferd som styrker pasientenes og samfunnets tillit og respekten for sykepleietjenesten
 • ha internalisert respekt for andre yrkesgrupper i et tverrprofesjonelt samarbeid

Innhold

(nummereringen refererer til rammeplanens hovedemner)

1:
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk 
-     Sykepleie - fag og funksjon

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
-     Fagutvikling og forskning i sykepleie

Vitenskapsteori og forskningsmetode 
-     Metoder for utvikling av sykepleiekunnskap

Etikk 
-     Anvendelse av forskningsetiske prinsipp

2:
Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten
-     Tema relatert til bacheloroppgaven

3:
Generell patologi, sykdomslære og farmakologi
-    
Tema relatert til bacheloroppgaven

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene 
-     Tema relatert til bacheloroppgaven

4:
Psykologi og pedagogikk
-     Tema relatert til bacheloroppgaven

Sosiologi og sosialantropologi
-     Tema relatert til bacheloroppgaven

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
-     Tema relatert til bacheloroppgaven

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, bruk av ikt, selvstudier, arbeid med oppgaver.

Praksis

Ingen praksis knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Prosjektbeskrivelse for bacheloroppgave, min. 2000 ord, innlevert til fastsatt tid.
  Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:
  - tema og problemstilling for bacheloroppgaven
  - begrunnelse for relevansen av problemstillingen innenfor sykepleiefaget
  - metodiske overveielser for oppgaven
  - presentasjon av aktuell forskning
  - arbeidsplan for skriveperioden

Innlevert prosjektbeskrivelse er en forutsetning for å bli tildelt veileder.

 • Obligatorisk deltakelse i gruppeveiledning og presentasjon av prosjektbeskrivelse, jf Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorstudiet i sykepleie.

To døgn før obligatorisk veiledning i gruppe og presentasjon av prosjektbeskrivelse skal prosjektbeskrivelse gjøres tilgjengelig for gruppens medlemmer i gruppenrom i Fronter.

 • 1 (en) individuell veiledning.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet / få eksamensresultatet registrert. Se gjeldende forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i ett år.

Eksamen

Individuell bacheloroppgave
Individuell skriftlig hjemmeoppgave, bacheloroppgave i sykepleie (maks. 8000 ord).
Bacheloroppgaven vurderes etter gradert skala A - F.

Alle bacheloroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering v/referansegruppe
 • Sluttevaluering v/ elektronisk spørreskjema i Fronter

Resultatene behandles i:

 • Lærergruppe
 • Programmøte

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 09.04.2014.

1.
610.73 Be
Benner, P. (1995). Fra novise til ekspert. Oslo: Tano.
http://www.nb.no/nbsok/nb/982843cea2af888a7ac2367c951a5203.nbdigital;jsessionid=1BE292810C86E57B66676A8B155FDED9.nbdigital1?lang=no#0
Kap. 2
(27 s.)

025.0661 Ki
Kilvik, A. & I. Lamøy (2007). Litteratursøking i medisin og helsefag: en håndbok.
Trondheim: Tapir akademisk forlag.
Kap. 1. Innleding s. 11
Kap. 2 Søkeprosesen s. 13 - 14
Kap. 3. Søkemotorer og emneportaler s. 15 - 16
Kap. 4. Tidsskrifter og tidsskriftsartikler s. 17 - 19
Kap. 7. Søkestrategi s. 33 - 40
Kap. 9 Vurdering av artikler s. 43
(19 s.)

2.
610.73071 Ny
Femdal, I. et al. (2007). Nyutdannet og godt rustet til sykepleieyrket?: Sykepleieres forberedthet til sykepleieryrket, evaluert av sykepleiere et halvt år etter endt utdanning. Halden: Høgskolen i Østfold.
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/148588/hefte11-07.pdf?sequence=1
s. 9-26, 41-76
(52 s.)

610.73 He
Henderson, V. (1993). ICN: sykepleiens grunnprinsipper. Oslo: Norsk Sykepleierforbund.
http://www.nb.no/nbsok/nb/035810fe4dd91725888bd0baefa780dd.nbdigital?lang=no#0
side 29 - 78
(49 s.)

610.730699 Tr
Travelbee, J. (1999) Mellommenneskelige forhold i sykepleie. Oslo: Universitetsforlaget.
s. 71 - 217
(146 s.)

4.
610.73069 An
Andreassen, H.M. (2006). Hvordan beskriver sykepleiere sin sykepleiefaglige kompetanse innenfor en organisasjon som er i kontinuerlig endring? Halden: Høgskolen i Østfold.
s. 6-30, s. 56-83
(51 s.)

618.9768983 He
Helgesen, A.K. (2013). Patient participation in everyday life in special care units for persons with dementia. Karlstad: Karlstad University Studies. s.7-70 (63s.)
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:651778/FULLTEXT01.pdf

Selvvalgt litteratur

I tillegg til det som er oppgitt på denne litteraturlisten skal studenten vise til 170 sider selvvalgt litteratur på litteraturlisten til prosjektbeskrivelsen (arbeidskrav) og nye 480 sider selvvalgt litteratur på litteraturlisten til bacheloroppgaven. Til sammen skal det være 650 sider med selvvalgt litteratur i dette emne.

Selvvalgt litteratur skal føres på egen litteraturliste. Det er ikke anledning til å benytte selvvalgt litteratur som tidligere har vært pensum i studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 02:41:53