Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Hilde Marie Andreassen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPL10312 Sykepleie- helse, sykdom og lidelse I (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i sykepleie, heltid, for alle klassene.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Godkjent arbeidskrav
- emne Sykepleie - fag og funksjon (10 studiepoeng) 
- emne Anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi (10 studiepoeng)

Undervisningssemester

2. semester (vår) for alle klassene.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • gjøre rede for generelle og spesielle sykdomsprosesser 
 • beskrive aktuelle prøver og undersøkelser og behandlinger 
 • identifisere sykepleierens funksjon og oppgaver 
 • gjøre rede for sentrale psykologiske begreper
 • gjøre rede for sammenhenger mellom samfunnet og helse, og de juridiske rammene for sykepleietjenesten

Ferdigheter:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • utføre medikamentregning feilfritt
 • utføre sykepleieprosedyrer forsvarlig
 • ivareta aseptikk

Generell kompetanse:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • formidle sentralt fagstoff

Innhold

(Nummereringen refererer til Rammeplanens hovedemner)

1:
Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
Dokumentasjon av sykepleie

2:
Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten 
Sykepleie til mennesker med
       -     hjertesykdom 
       -     åresykdom
       -     hjerneslag
       -     diabetes mellitus
       -     sykdom i lunge og luftveier
       -     smerter
       -     angst
       -     depresjon
       -     demens
       -     tvangslidelser
       -     delir

Sykepleieferdigheter og prosedyrer

Legemiddelhåndtering 
Medikamentregning

3:
Generell patologi, sykdomslære og farmakologi

-     Sykdomsprosesser, undersøkelser og behandling av sykdom
-     Hjertesykdommer
-     Åresykdommer
-     Hjerneslag
-     Diabetes mellitus
-     Sykdommer i lunger og luftveier
-     Kroniske hudsår
-     Angst
-     Depresjon
-     Demens
-     Tvangslidelser
-     Delir
-     Generell farmakologi
-     Legemiddelformer og administrasjonsmåter
-     Spesiell farmakologi

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene

-     Infeksjoner i lunger og luftveier 
-     Infeksjonsforebygging i samfunnet
-     Nosokomiale infeksjoner
-     Smitteregimer

 4:
Psykologi og pedagogikk
-     Prinsipper for undervisning og veiledning

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
-    
Velferdsstatens utvikling
-     Sammenhengen mellom samfunnsutvikling og individuelle helse- og sosialproblemer
-     Pasient- og brukerrettighetsloven:
      -     alminnelige bestemmelser (kap.1)
      -     rett til helse- og omsorgstjenester og transport (kap. 2)
      -     rett til medvirkning og informasjon (kap.3)
      -     samtykke til helsehjelp (kap.4)
      -     rett til journalinnsyn (kap.5)

-     Helsepersonelloven: 
       -     dokumentasjonsplikt (kap.8)

-     Forskrift om pasientjournal

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, bruk av ikt,  ferdighetstrening, simulering, selvstudier, arbeid med oppgaver.

Praksis

2 uker PSH (Praksisstudier i Høgskolens lokaler): Praktiske ferdigheter

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjent prøve i medikamentregning. Individuell skoleprøve 2 timer.
 • Prøve i praktiske sykepleieferdigheter.   Gjennomføringen vurderes til godkjent/ikke godkjent. Prøven kan avlegges tre ganger.
 • Obligatorisk studiedeltakelse, jf Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorustudiet i sykepleie.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet / få eksamensresultatet registrert.
Det gis tre forsøk i medikamentregning. Studenten må ha gjennomført ett (1) forsøk før første periode med praksisstudier.
Studenten må ha fått godkjent prøven i medikamentregning, dvs. 100% riktig, for å fortsette i 2. studieår.

Arbeidskravene «Prøve i medikamentregning» og «Praktisk prøve» er gyldige i ett semester etter at de er godkjent. Øvrig godkjente arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen.

Se Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold av 25.1.2010.

 

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen
Individuell skriftlig eksamen under tilsyn (1 time) i Fronter. Ingen hjelpemidler tillatt.
Besvarelsen vurderes etter gradert skala A - F.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering v/referansegruppe
 • Sluttevaluering v/ elektronisk spørreskjema i Fronter

Resultatene behandles i:

  • Lærergruppe
  • Programmøte
 

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 11.06.2014

1.
PPS. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten
Oslo: Akribe forlag.
https://ppsnett.no/pps/dokumentasjon?dim=70076

Dokumentasjon i EPJ - Introduksjon
Dokumentasjon Prosess og struktur
(10 s.)

2.
610.73 Kl
Almås, H., Stubberud, D-G. & Grønseth, R. (Red.)., (2010). Klinisk sykepleie bind 1. (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-39134-5
Kap.3:s. 61-85, 4, 7, 8, Kap. 11, 13, 17.
(210 s.)

610.73 Kl
Almås, H., Stubberud, D-G. & Grønseth, R. (Red.). (2010). Klinisk sykepleie bind 2. (4. utg.).
Kap. 27
(23 s.)

Kapittel i bok
610.73 Sy
Bastøe, L.K.H. (2011). Reaksjoner og strategier i bearbeiding av sykdom og skade. I T.E. Mekki & S. Pedersen. (Red.), Sykepleieboken 1: Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Oslo: Akribe Forlag. ISBN 978-82-7950-148-0
Kap. 5.
(22 s.)

Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) av 18.12.2009

616.890231 Hu
Hummelvoll, J K. et al. (2012). Helt - ikke stykkevis og delt: Psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. (7. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-42031-1
Kap. 5, 6, 7, 8
(103 s.)

Artikkel tidsskrift
Irgens, A. (2000). Eksponeringsbehandling for angstlidelser i en psykiatrisk avdeling. Tidsskrift for den Norske lægeforening, 120 (18), s. 2118-21.
http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=136195
(Lesedato:  22.04.2014)
(3 s.)

618.970231 Ge
Kirkevold, M., K. Brodtkorb og Ranhoff, A.H. (2008). Geriatrisk sykepleie: God omsorg for den gamle pasienten, 519 s. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-35776-1
Kap. 28, 29, 30 (54 s.)

Artikkel i tidsskrift
Løvlien, M., B. Schei & T. Hole ( 2007). Prehospital delay, contributing aspects and responses to symptoms among Norwegian women and men with first time acute myocardial infarction. European Journal of Cardiovascular Nursing, 6 (4), s. 308-313.
http://www.researchgate.net/publication/6377003_Prehospital_delay_contributing_aspects_and_responses_to_symptoms_among_Norwegian_women_and_men_with_first_time_acute_myocardial_infarction
(Lesedato: 22.04.2014)
(5 s.)

PPS: https://ppsnett.no/pps/forside?sv=10.0&ssokey=54b477c0d9f6eb3965eb77e78c758463&skole=hiof

Katetrisering:
Innsetting av permanent kateter, kvinne: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69784
Innsetting av kateter, mann: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69785
Fjerning av kateter, kvinne: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69779
Fjerning av kateter, mann: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69781


Sårskift: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67652
Opptrekking fra hetteglass: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69694


Intramuskulære injeksjoner: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69699
Subcutane injeksjoner: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69704


Infusjoner med legemddeltilsetning: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69679
Infusjoner uten legemiddeltilsetning: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69678


PVK - innleggelse: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=70952
PVK - fjerning: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=67392


Stell av SVK: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=70958


Suging av øvre luftveier: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=70955


Nedleggelse av nasogastrisk sonde: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69928
Fjerning av nasogastrisk sonde: https://ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre/innhold?emne=69927

Kapittel i bok:
610.73 Sy
Rustøen, T. og Rustøen, T. (2010). Smerter. I: T. Rustøen, A. Stubbhaug, A. & U. Knutstad (Red.), Sykepleieboken 2: Sentrale begreper i klinisk sykepleie. Oslo: Akribe forlag
Kap. 7. s 137-181.
(44 s.).

616.89 Sk
Skårderud, F., Haugsgjerd, S. og Stanicke, E. (2010). Psykiatriboken. Gyldendal Norsk Forlag
Kap 1: Hva er psykisk lidelse
(8 s.)

3.
Artikkel i tidsskrift
Gustafson, Y. et al. (2002). Delirium hos gamla människor kan förebyggas och behandlas. Tidsskrift for den Norske lægeforening, 122(8), 810-814.
http://tidsskriftet.no/article/513576
(Lesedato: 03.05.13)
(5 s.)

615.1.Le
Nordeng, H. E. & Spigset, O. (Red.) (2013) Legemidler og bruken av dem. Oslo. Gyldendal akademisk
Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 19 (s. 252-258), 26, 27
(163 s.)

615.1 Ol
Olsen, L. A. (2014). Praktisk medikamentregning. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
ISBN: 9788202441616
Kap. 1-3 s. 19-164.
(144 s.)

616.07 Ri
Ringstad, Ø. (2008). Arbeidsbok til det syke mennesket. Oslo: Akribe. ISBN 978-8279501244

616.89 Sk
Skårderud, F., Haugsgjerd, S. & Stanicke, E. (2010), Psykiatriboken. Gyldendal Norsk Forlag.
Kap. 18 s. 290-302, Kap. 20 s. 334-340, Kap. 27 s. 447-471, 481-486
(29 s.)

616.9041 Mi
Steen, M. & Degrè, M. (2009). Mikrober, helse og sykdom. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
Kap.17.
(12 s)

616.07 Wy
Wyller, V. B. (2014). Syk 1+2: Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202444990
(detaljer kommer senere)

4.
610.730699 An
Andersen, K. L. (2000). Pasientinformasjon: en sykepleieintervensjon som bidrar til å redusere opplevelsen av usikkerhet og fremme hensiktsmessig mestring. Oslo: Universitetet i Oslo.
Kap. 3 s. 33-45.
(12 s.)

610.730699 Sy
Brataas, H.V. (Red.) (2011).  Sykepleiepedagogisk praksis: Pasientsentrert sykepleie på ulike arenaer. Oslo: Gyldendal akademisk.
Kap. 1, 2, 3 og 13
(60 s.)

Artikkel i tidsskrift
Granum, V & Halse, K. (2010). Pasientundervisning krever kunnskap. Tidsskriftet sykepleien, 15, 62-64.
http://www.sykepleien.no/fagutvikling/fagartikkel/577196/pasientundervisning-krever-kunnskap
(Lesedato: 24.04.2014)
(3 s.)

Artikkel i tidsskrift
Ivarsson, B & Nilsson, G. (2009). The subject of pedagogy from theory to practice - The view of newly registered nurses. Nurse Education Today 29, 510-515.        http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2008.11.009
(6 s.)

362.1 Ha
Hallandvik, J.E. (2002). Helsetjeneste og helsepolitikk. (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-29909-9.
Kap. 1, 2.
(57 s.)

Artikkel i tidsskrift
Kirchhoff, J. (2004). Dokumentasjon og perifere venekanyler. Sykepleien, 92, (15), s. 56-58.
(2 s.)

344.04 Mo
Molven, O. (2012). Helse og jus: En innføring for helsepersonell. (7. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk
ISBN 978-82-05-42783-9
Kap. 9: s. 126-136, 11, 12, 18
(53 s.)

http://www.lovdata.no

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 02:42:53