Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Guri Kirsten Rosseland Rummelhoff
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPL40112 Sykepleie - fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i sykepleie, heltid, for alle klassene. 

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

 • Godkjent arbeidskrav for emnene Sykepleie - fag og funksjon (10 studiepoeng) og Anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi (10 studiepoeng)

Undervisningssemester

2. semester (vår) for alle klassene.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • kjenne til sykepleierens ansvar- og funksjonsområde i sykehjem
 • kunne gjøre rede for anatomiske og fysiologiske konsekvenser av fysisk inaktivitet
 • kunne gjøre rede for konsekvenser av inaktivitet og hvordan komplikasjoner knyttet til inaktivitet kan forebygges
 • kunne beskrive mikrobiologiske utfordringer i praksis

Ferdigheter:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • ivareta menneskets grunnleggende behov relatert til alder, kjønn og helse
 • kommunisere målrettet
 • vise evne til å etablere, vedlikeholde og avslutte relasjon til pasient
 • ivareta sykepleierens helsefremmende, forebyggende og behandlende funksjon knyttet
     til inaktivitet
 • anvende kunnskap om hygieniske prinsipper
 • dokumentere data, behov for sykepleie, mål, tiltak og evaluering forsvarlig
 • handle i samsvar medetiske og juridiske rammer

Generell kompetanse:
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • møte den enkelte pasient og pårørende med respekt
 • identifisere etiske problemstillinger og reflektere over disse
 • erkjenne betydningen av veiledning og refleksjon for å fremme yrkesfaglig bevissthet
 • erkjenne betydningen av samarbeid i helsetjenesten
 • vurdere og anvende relevant teori og forskningsresultater og integrere kunnskap fra naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige tema  

 

Innhold

(Nummereringen refererer til Rammeplanens hovedemner)

1:
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk
-     Yrkesetiske retningslinjer
-     Etiske utfordringer i praksis

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
-     Pasientjournal i sykehjem

Vitenskapsteori og forskningsmetode  
-     Innføring i forskningsprosessen
-     Innhenting, vurdering og anvendelse av forskningsresultater 
-     Forskningsetikk

2:
Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten
-     Ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov
-     Aktivitet - konsekvenser av inaktivitet og forebygging av komplikasjoner som følge av inaktivitet
-     Stell av døde

3:
Anatomi, fysiologi og biokjemi 
-     Bevegelsesapparatet 
-    Virkning av fysisk aktivitet og trening, inaktivitet og immobilisering på kroppens organsystemer

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene
-    Smitteforebyggende rutiner i praksis
-    Luftveisinfeksjoner, urinveisinfeksjon, sårinfeksjoner
-    Mikrobiologisk prøvetaking

4:
Psykologi og pedagogikk
-     Holdninger

Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
-     Å møte "den andre"

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
-     Grunnprinsipper i helserett
-     Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
-     Helsepersonelloven: 
      -     Lovens formål, virkeområde og definisjoner (kap. 1)
      -     Taushetsplikt og opplysningsrett (kap. 5)

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, bruk av ikt, selvstudier, arbeid med oppgaver, prosjektarbeid, klinisk veiledning med praksisveileder. Praksisstudiene organiseres i samsvar med læringsutbyttebeskrivelser for praksisstudier og studenten presenterer plan for egen læring i arbeidsplan og ukeplaner. I tillegg utarbeider studenten refleksjonsnotat som grunnlag for veiledning i refleksjonsgruppe, min. ett (1) for hver gruppesamling, samt som grunnlag for veiledning med praksisveileder.

Praksis

9 uker: Én uke PSH samt 8 uker veiledet praksis i sykehjem/omsorgsbolig.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk studiedeltakelse, jf  Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorutdanningen i sykepleie.
 •  Individuell skriftlig hjemmeoppgave. Veiledning på oppgaven gis av praksislærer. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskrav må være godkjent for å få eksamensresultat registrert.

Arbeidskravet «Individuell skriftlig hjemmeoppgave» er gyldig i ett semester etter at det er godkjent. Øvrige godkjente arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen.

Eksamen

Veiledet praksis 
Veiledet praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått. Se Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorutdanningen i sykepleie.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering v/referansegruppe
 • Sluttevaluering v/ elektronisk spørreskjema i Fronter

Resultatene behandles i:

 • Lærergruppe
 • Programmøte 

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 11.06.2014

Selvvalgt pensum, relatert til pasientgruppe ved praksissted og relevant for sykepleie, ca 20 sider.

1:
174.2 Yr
Norsk sykepleierforbund (2011). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere: ICNs etiske regler, (rev. utg.) Oslo: Norsk Sykepleierforbund.
https://www.sykepleierforbundet.no/ikbViewer/Content/785285/NSF-263428-v1-YER-hefte_pdf.pdf
(Lesedato:  24.04.2014)
(44 s.)

610.73072 Jo
Nortvedt, M.W. (et al.) (2012). Jobb kunnskapsbasert!: en arbeidsbok. Oslo: Akribe.
(178 s.)

PPS. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. Oslo: Akribe forlag.
www.ppsnett.no
Sykepleierens journalføring:
Pasientjournalen (2 s.)
Pasientens rolle og rettigheter (2 s.)
Sykepleieplanen (3 s.)
Dokumentasjon i EPJ: Dokumentasjon - prosess og struktur (7 s.)
Sykepleierens plikt til å føre pasientjournal (2 s.)
Sykepleierens journalføring. Situasjonen avgjør dokumentasjonen (4 s.)
Faglige krav til innholdet i pasientjournalen (3 s.)
Sykepleierens journalføring. Hvordan ser dokumentasjonen ut? (2 s.)
Prosess og struktur. Innkomstnotat, plan intervensjoner og tiltak (4 s.)

 

2.
Artikkel i tidsskrift
Aagaard, H. (2005). Ernæring nedprioriteres ofte. Sykepleien. 93(17), 68-69
doi: 10.4220/sykepleiens.2005.0041
(2 s.)

Artikkel i tidsskrift
Aagaard, H. (2010). Mat og måltider i sykehjem. Sykepleien Forskning. 5(1),  37-43
doi: 10.4220/sykepleienf.2010.0023
(6 s.)

618.970231 Ge
Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Ranhoff, A. H. (2008). Geriatrisk sykepleie: god omsorg for den gamle pasienten. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-35776-1
Kap. 13, 18, 20, 21, 22, 23, 25.
(93 s.)

610.73 Gr
Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. & Skaug, E-A  (Red.). (2011). Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal akademisk.
Bind 1, Kap. 3: s. 83-87, s. 101-133
Bind 2, Kap. 15
Bind 3, Kap. 26: s. 318-335
(83 s.)

610.73069 Lu
Lunde, P. (2011). Forflytningskunnskap: aktivisering, hjelp og trening ved forflytning. (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-41102-9
Kap. 2-10
(228 s.)

Artikkel i tidsskrift
Melheim, BG. (2008). Pasientopplevelser av måltidsfellesskap i sykehjem. Sykepleien forskning, 3(4), 212.219.
doi: 10.4220/sykepleienf.2008.0049
(8 s.)

Sortland, K. (2011). Ernæring: mer enn mat og drikke. (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-1120-3.
Kap. 2, 4, 14, 15: s. 253-264 og s. 283-289, kap 16: 307-308
(71 s.)

PPS. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. Oslo: Akribe forlag.
www.ppsnett.no
Stell av døde
Stell av døde i institusjon. Gjennomføring (4,5 s.)

3.
613.7 Ak
Bahr, R., red. (2009). Aktivitetshåndboken: Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. [Oslo]: Helsedirektoratet
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling/Publikasjoner/aktivitetshaandboka.pdf
(Lesedato:  24.04.2014)
Del 1. Kap. 1
(29 s.)

616.9041 De
Steen, M. & Degre, M. (2009). Mikrober, helse og sykdom. Oslo: Gyldendal
ISBN 978-82-05-32367-4
Kap. 18 s.287-298.
(11 s.)

Artikkel i tidsskrift
Andersen,B.M. (2009). Ny veileder øker smittefaren: om smittevern. Sykepleien,. 96(15), 76-78.
(2 s.)

4.
Artikkel i tidsskrift
Album, D, Westin, S (2008). Do diseases have a prestige hierarchy? A survey among physicians and medical students. Sosial Science and Medicine, 66, (1), 182-188.
 http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2007.07.003
(7 s.)

610.7307 Bi
Bie, K. (2010). Refleksjonshåndboken: for bedre læring. (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget
ISBN 978-82-15-01728-0.
Kap. 3 og 6
(34 s.)

Artikkel i tidsskrift
Christiansen, B, Borge, L, Fagermoen, M. S. (2012). Understanding everyday life of morbidly obese adults-habits and body image. Int. H Qualitative Stud Health Well-Beeing, 7
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3409880/
(Lesedato: 24.04.2014)
(9 s.)

150 He
Helgesen, L. A. (2011). Menneskets dimensjoner: Lærebok i psykologi. (2. utg). Oslo: Høyskoleforlget AS. ISBN 978-82-7634-944-3
Kap. 12
(27s.)

344.04 Kj
Kjønstad, A. (2007). Helserett: Pasienters og helsearbeideres rettsstilling. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-38071-4.
Del V. Kap. 1-7
(37 s.)

344.04 Mo
Molven, O. (2012). Helse og jus: En innføring for helsepersonell. (7. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk
ISBN 978-82-05-42783-9.
Kap. 1-3
(31 s.)

Lover og alternative kilder:
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
http://www.lovdata.no

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. sep. 2020 02:42:15