Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Sigurd Roger Nilsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPL40612 Sykepleiens undervisende og ledende funksjon (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i sykepleie, heltid, alle klasser.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

-     Bestått alle emner i 1. og 2. studieår
-     Bestått praksisstudier 5. - 6. semester (høst og vår)

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • gjøre rede for sykepleierens ansvar for å informere, undervise og veilede
 • gjøre rede for prinsipper for informasjon, veiledning og undervisning
 • gjøre rede for rammebetingelser som styrer sykepleietjenesten på ulike nivåer
 • gjøre rede for prinsipper for ledelse i sykepleietjenesten
 • gjøre rede for sykepleierens organisatoriske kompetanse

Ferdigheter
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • informere, undervise og veilede pasienter, pårørende, medarbeidere og studenter for å fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten
 • være en endringsdyktig leder av eget fag og kunne samhandle tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud som sikrer gode pasientforløp
 • lede og administrere sykepleieutøvelsen overfor enkeltpasienter og deres pårørende
 • samarbeide på alle nivåer i organisasjonen og delta i tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid for å utvikle organisatorisk kompetanse
 • begrunne egne handlinger og reflektere over egen faglig utvikling
 • utøve en kritisk - analytisk holdning til helsetjenesten
 • gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger
 • utføre hjerte-lungeredning med bruk av halvautomatisk hjertestarter
 • kunne ivareta pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge og iverksette sykepleietiltak ovenfor enkeltpasienter og grupper
 • handle i samsvar med etiske og juridiske rammer

Generell kompetanse
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • kunne basere yrkesutøvelsen på etisk bevissthet, yrkesetiske retningslinjer og kritisk refleksjon
 • ha innsikt i relevante og yrkesetiske problemstillinger
 • kunne formidle sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene, som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske og faglige krav og retningslinjer
 • vurderer rammebetingelser som styrer sykepleietjenesten på ulike nivåer

Innhold

(nummereringen refererer til rammeplanens hovedemner)

1:
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk 
-     Sykepleiens moderne historie

Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie
-     Kunnskapsbasert sykepleiepraksis
-     Kritisk analytisk tilnærming til egen yrkesutøvelse og helsetjenester generelt
-     Fra novise til ekspert

Etikk 
-     Etiske utfordringer knyttet til ressursforvaltning
-     Anvendelse av yrkesetiske retningslinjer

2:
Sykepleierens funksjon og oppgaver i kommunehelsetjenesten
-     Ledelse og administrasjon
-     Alternative behandlings- og lindringsmodeller
-     Organisatorisk kompetanse

3:
Generell patologi, sykdomslære og farmakologi 
-     Anvendelse av kunnskap i utøvelse av sykepleie
-     Hjerte - lungeredning med bruk av halvautomatisk hjertestarter

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene 
-     Anvendelse av kunnskap i utøvelse av sykepleie

4:
Psykologi og pedagogikk
-     Veiledning og undervisning av studenter og medarbeidere
-     Didaktisk relasjonsmodell
-     Profesjonelle relasjoner -  emosjonelt arbeid

Sosiologi og sosialantropologi
-     Koordinering av helsetjenestene

 Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
-     Helsepersonelloven: 

      -     Krav til organisering av virksomhet (kap.3)
      -     Ledelse av virksomheter og fordeling av myndighet
      -     Kvalitetsutvikling

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning individuelt og i gruppe, bruk av ikt, selvstudier, arbeid med oppgaver, klinisk veiledning med praksisveileder. Praksisstudiene organiseres i samsvar med læringsutbyttebeskrivelser for praksisstudier og denne presenteres av studenten i arbeidsplan og ukeplaner.

Praksis

10 uker: Én uke PSH samt 9 uker veiledet praksis i kommunehelsetjenesten.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Prøve (nettbasert fra Norsk resucitasjonsråd) relatert til sertifisering i hjerte-lungeredning med bruk av halvautomatisk hjertestarter
 • Sertifisering i hjerte-lungeredning med bruk av halvautomatisk hjertestarter
 • Praktisk oppgave i gruppe (min. 2): Undervisning av pasienter/medstudenter/ansatte.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning, jf Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorustudiet i sykepleie.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet / få eksamensresultatet registrert. Se gjeldende Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i samme periode som studieplanen.

Eksamen

Emnet har to deleksamener: Vurdert praksis og individuell skriftlig hjemmeeksamen.

Deleksamen 1: Praksisstudiene vurderes til Bestått/Ikke bestått. Se Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorutdanningen i sykepleie.

Deleksamen 2: Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Besvarelsen vurderes etter gradert skala A - F.

Ved ikke bestått vurdering av praksisstudiene blir ikke individuell skriftlig eksamen vurdert. Både individuell skriftlig eksamen og praksisstudiene må være vurdert til bestått for å få karakter i emnet. Det gis en samlet karakter (A - F).

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering v/referansegruppe
 • Sluttevaluering v/ elektronisk spørreskjema i Fronter

Resultatene behandles i:

 • Lærergruppe
 • Programmøte

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 11.4.2014

Selvvalgt pensum, relatert til fokus for emnet, ca 100 sider

1.
Kapittel i bok
610.73071 En
Alvsvåg, H (2007). Læring av sykepleie - gjennom personlige og profesjonelle erfaringer. I H. Alvsvåg & O. Førland (Red.), Engasjement og læring: fagkritiske perspektiver på sykepleie. Oslo: Akribe. s. 205-232
(28 s.).

Artikkel i tidskrift
Bollig G., Pedersen, R. & R. Førde. (2009). Etikk i sykehjem og hjemmetjenester. I Sykepleien forskning, Vol. 4, nr. 3, s.186-196
http://www.sykepleien.no/ikbViewer/page/sykepleien/vis/artikkel-nyhet?p_document_id=279903
(Lesedato 27.11.2012).
(10 s.).

610.73069 Da
Damsgaard, H.L. (2010) Den profesjonelle sykepleier: profesjonalitetens mange ansikter. Cappelen Akademisk Forlag
(169 s.).

Artikkel i tidsskrift
Lillemoen, L. & E. J. Børslett. Etikk i praksis. (2010). I Sykepleien. Vol. 98, nr.4, s. 58-61
DOI 10.4220/sykepleiens.2010.0015
(4 s.).

610.73 Sy
Lillestø, B. (2010). Sykepleiens tre dimensjoner. I Knutstad, U. (Red.) Sykepleieboken 2. Sentrale begreper i klinisk sykepleie. Oslo: Akribe. s. 393 - 416.
(23 s.).

610.7309 Ma
Mathisen, J. (2006). Sykepleiehistorie. Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 87-89.
(3 s.)

610.73072 Jo
Nortvedt, M.W. (et al.) (2012). Jobb kunnskapsbasert!: en arbeidsbok. Oslo: Akribe.
Del 1. Hva er kunnskapsbasert sykepleie? s. 13 - 23
Del 5. Anvendelse av forskningsbasert kunnskap, s. 157 - 167.
(20 s.)

2.
Kapittel i bok
610.730699 Sy
Brataas, H.V. (2011) Pasientsentrert sykepleiepedagogisk praksis - prosess og verktøy. I Brataas, H. (Red.), Sykepleiepedagogisk praksis. Pasientsentrert sykepleie på ulike arenaer. Oslo. Gyldendal akademisk.
Kap. 2, 3, 11, 13 og 14
(79 s.)

Kapittel i bok
610.730699 Sy
Jellesø, N.S. og H.V. Brataas (2011) Pasientundervisning er kunnskapsbasert praksis. I Brataas, H.V. (red.) Sykepleiepedagogisk praksis. Pasientsentrert sykepleie på ulike arenaer. Oslo. Gyldendal akademisk. Kap. 14.
(12 s.)

Kapittel i bok
362.10425 Læ
Hvinden, K. (2011) Etablering av lærings- og mestringssentra - historie, grunnlagstenkning, innhold og organisering. I Lerdal, A og M.S. Fagermoen (red.) Læring og mestring - et helsefremmende perspektiv og forskning. Oslo. Gyldendal akademisk.
Kap. 3
(12 s.)

Kapittel i bok
174.2 Ve
Kristoffersen, N. J & Tjøstolvsen, I. (2013). Betydningen av samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og utfordringer knyttet til denne. I E.Skærbæk & L. Llillemoen (Red.). Verdi og verdighet. Etikk i praksis. (s. 89-117). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
(27 s.)

Kapittel i bok
362.10425 Læ
Moen, A. M. Rime Bø og E. Holme (2011) Pasientdeltakelse og samhandling - nye muligheter i nettbaserte omgivelser. I Lerdal, A og M.S. Fagermoen (red.) Læring og mestring - et helsefremmende perspektiv og forskning. Oslo. Gyldendal akademisk.
Kap. 12.
(16 s.)

615.5 No
Norheim, A. J. (2009). Komplementær og alternativ medisin: en innføring for helsepersonell. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Kap. 12 og 13.
(32 s.)

610.73068 Or
Orvik, A. (2004). Organisatorisk kompetanse: i sykepleie og helsefaglig samarbeid. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Kap. 1, 2, 8 og 9
(153 s.)

610.7307 Tv
Tveiten, S. (2008). Pedagogikk i sykepleiepraksis. Bergen: Fagbokforlaget.
Kap. 8-10, s. 157-278
(120 s.).

3.
616.0252 No
Den norske lægeforening (2009). Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. (3. utg.).
Stavanger: Åsmund S. Lærdal A/S.

616.0252 No
Norsk Resuscitasjonsråd (2011). Norsk grunnkurs i førstehjelp. Stavanger: Lærdal Medical ISBN 978-82-8276-023-2

4.
610.7307 Bi
Bie, K. (2010). Refleksjonshåndboken. Oslo: Universitetsforlaget. 
Kap. 8, 9, 10
(5 s.).

Artikkel i tidsskrift
Dale, B., H.I. Sævreid, M. Kirkevold & O. Söderhamn, O. (2011). Older home-living patients' perceptions of received home nursing and family care. Nordisk Sygeplejeforskning, Vol. 1, nr. 3, . s. 219 - 234.
(16 s.).

Artikkel i tidsskrift
Grøndahl, V.A., I. Karlsson, M.L. Hall-Lord, J. Appelgren & B. Wilde-Larsson (2011). Quality of care from patients' perspective - impact of the combination of person-related and external objective care conditions. Journal of Clinical Nursing, Vol. 20, nr. 17-18, s. 2540-2551
doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03810.x
(12 s.).

378.013 Ny
Nygren, P. (2004). Handlingskompetanse, om profesjonelle relasjoner. Gyldendal Akademisk. Kap. 3, s. 85-109.
(24 s.)

Kapittel i bok
610.73071 En
Hovland, O.J. & G. Skutlaberg Andresen (2007). Integrering i praksisfellesskapet med refleksjon som verktøy. I H. Alvsvåg & O. Førland (Red.) Engasjement og læring: fagkritiske perspektiver på sykepleie. Oslo: Akribe. s. 189 - 201
(12 s.).

362.14 Ki
Kirchhoff, J.W. (2010). De skjulte tjenestene: om uønsket atferd i offentlige organisasjoner. Karlstad: Karlstad University. s. 9-15, og 198 - 200.
(7 s.).

610.73068 Or
Orvik, A. (2004). Organisatorisk kompetanse: I sykepleie og helsefaglig samarbeid. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Kap 6, s.179-205 og kap. 10.
(69 s.)

Artikkel i tidsskrift
Romøren, T.I. (2011). Samhandlingsreformen: et kritisk blikk på en helsereform. Nordisk Sygeplejeforskning, Vol. 1, nr. 1, s 82-88.
(7 s.).

371.4 Tv
Tveiten, S. (2013). Veiledning - mer enn ord. Bergen: Fagbokforlaget.
ISBN 978-82-450-1451-8
s.17-80, 87-120
(96 s.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. des. 2019 09:40:41