Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSTFS40212 Tverrfaglig samarbeid 2- organisasjon og ledelse (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, deltid (120 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen

Undervisningssemester

Emnet undervises i 2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten:

 • Kan anvende relevante faglige, etiske og juridiske perspektiver på problemstillinger knyttet til organisasjon og ledelse
 • Kan drøfte betydningen av kunnskap om ledelse, organisering og tverrfaglig samhandling for yrkesutøvelse og tjenesteyting
 • Har inngående kunnskap om egen organisasjon i forhold til ledelses- og organisasjonsutvikling

Ferdigheter
Kandidaten:

 • Kan analysere hvorvidt medarbeideres, pasienter/klienter og pårørendes juridiske rettigheter ivaretas
 • Kan analysere faglige og etiske utfordringer med utgangspunkt i praksis fra egen organisasjon eller ledelseserfaring
 • Kan anvende metoder og forskning for å gjennomføre utviklingsprosjekter knyttet til organisasjon og ledelse   

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • Kan formidle kunnskap om organisasjon, ledelse og tverrfaglig samarbeid som fremmer refleksjon og utvikling innenfor helse-, sosial- og omsorgstjenestene

Innhold

Følgende tema berøres:

 • Generell organisasjonsteori
 • Spesielt om profesjonelle organisasjoner
 • Organisasjonskultur - generelle perspektiver
 • Samarbeid og konflikter mellom profesjoner
 • Ledelse i profesjonelle organisasjoner
 • Organisering av brukerstyrte tiltak
 • Brukernes innflytelse i planleggings- og endringsprosesser
 • Organisering av helse- og sosialsektoren
 • Beslutningsprosesser og hvordan disse kan påvirkes i helse- og sosialsektoren
 • Aktuelle politiske prioriteringer og rammer i helse- og sosialsektoren
 • Rettslige og etiske rammer for utøvelse av ledelse i helse- og sosialsektoren

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gjennomføres som 4 samlinger à 3 dagers varighet i studiets andre semester.
Undervisnings-/læringsform er dialogbasert undervisning, arbeid i grupper og selvstudium. Det gis to veiledninger i gruppe med faglærer i løpet av semesteret. Det vil bli gitt opplæring i bruk av IKT-baserte tjenester. Denne undervisningen vil danne grunnlaget for veiledning i grupper under samlingene.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 300 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Emnet har følgende arbeidskrav:

 • Det kreves 80 % tilstedeværelse i undervisning. Fravær på 20 % til 30 % kan kompenseres for ved innlevering av individuell arbeidsoppgave som dokumenterer kunnskap på det området som ikke er dekket av tilstedeværelse på undervisning. Høgskolen utformer en relevant oppgave. Fravær ut over 30 % godkjennes ikke uansett grunn.
 • Faglig fremlegg i grupper for klassen i plenum.
 • Alle studentene skal i gruppe samarbeide om å levere skriftlig veiledningsgrunnlag til veilederne på eksamensoppgaven.
 • Godkjenning av 500 sider valgfritt pensum. Ved "ikke godkjent" kan pensumlisten omarbeides inntil to ganger.

Godkjente arbeidskrav er gyldige samme periode som studieplanen.
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Hjemmeoppgave (gruppe)
Oppgaven skal ha et omfang på 3500 ord (+/- 10 %) og utformes etter nærmere retningslinjer og frister. Oppgaven besvares i gruppe. Besvarelsen vurderes etter karakterregelen Bestått/Ikke bestått.

Evaluering av emnet

Ved slutten av emnet vil emneansvarlig gjennomføre en muntlig evaluering av emnet sammen med studentene. Rapport om evaluering vil bli sendt studieleder.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. des. 2019 03:45:15