Fakta om emnet

Studiepoeng:
45
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1½ år

HSTFS40512 Masteroppgave (Vår 2015–Vår 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren (120 studiepoeng), deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Følgende emner må være bestått for å begynne på emnet (6. semester):
HSTFS40112 Tverrfaglig samarbeid 1 - kunnskapsgrunnlaget
HSTFS40212 Tverrfaglig samarbeid 2 - organisasjon og ledelse
HSTFS40312 Tverrfaglig samarbeid 3 - forskningsbasert praksis
HSTFS41213 Ledelse og organisering av lokalt forlkehelsearbeid i et tverrfaglig perspektiv, eller annet erstatningsemne etter søknad.
HSTFS40412/HSFMA40414 Vitenskapsteori og metode

Undervisningssemester

Emnet går i studiets 6., 7. og 8. semester (vår, høst, vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Kandidaten har:

  • kunnskap om ulike teorier om tverrfaglig samarbeid på et avgrenset problemfelt
  • innsikt i faglige argumenter og vitenskapelige undersøkelser i lys av etiske og vitenskapsteoretiske perspektiver

Ferdigheter
Kandidaten kan:

  • gjennomføre et individuelt skriftlig arbeid som viser evne til selvstendig kritisk refleksjon
  • bruke sine analytiske evner til å vurdere tjenester som ytes og forsknings- og utviklingsresultater som presenteres
  • redegjøre for sammenhengen mellom eget empirisk arbeid og etikk og vitenskapsteori

Generell kompetanse
Kandidaten kan:

  • belyse problemstilling(er) med relevans for tverrfaglig samarbeid og samordning ved hjelp av vitenskapelige metodiske tilnærminger
  • forholde seg til kombinasjonen av valgt målgruppe og overgripende problemstillinger
  • formidle kunnskaper og ferdigheter nødvendig for å gjennomføre tverrfaglig samarbeid til aktører i helse- og sosialsektoren

Innhold

Masteroppgaven skal vise at studentene gjennom bruk av vitenskapelige metodiske tilnærminger belyser problemstillinger med relevans for tverrfaglig samarbeid og samordning. Oppgaven skal være et individuelt arbeid. Oppgaven stiller store krav til selvstendighet.

 

Undervisnings- og læringsformer

Det vil bli lagt opp til flere felles møtepunkter for studentene i løpet av den tiden de skriver sin masteroppgave. Det kan være snakk om skriveseminarer, framleggsseminarer, nasjonale og internasjonale gjesteforelesere, tilrettelegging av lesegrupper og ekskursjoner.

Studentene får 20 timer individuell veiledning på masteroppgaven. Minst 5 av veiledningstimene må tas ut første semester. De øvrige timene tas ut etter avtale med veileder. Slik avtale må inngås innen nærmere angitt frist. 

Praksis

Ingen praksis knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen arbeidskrav knyttet til emnet.

Eksamen

Masteroppgave og muntlig eksamen
Masteroppgaven (individuell) vurderes etter karakterskalaen A - F. Masteroppgaven må være vurdert til bestått før kandidaten kan fremstille seg til muntlig eksamen. Påfølgende muntlig eksaminasjon kan justere skriftlig karakter opp eller ned. Det settes en samlet helhetlig karakter i emnet til slutt (A - F).
Det benyttes intern og ekstern sensor.

Oppgaven skal ha et omfang på anslagsvis 80-100 sider. Besvarelser ut over oppgitt lengde kan påvirke karakteren på oppgaven.

Litteratur

Studenten skal velge et pensum på 1000 sider med relevans for avhandlingen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2019 12:42:33