Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSTFS41213 Ledelse og organisering av lokalt folkehelsearbeid i et tverrfaglig perspektiv (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt emne i Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, deltid (120 studiepoeng).

Emnet kan etter søknad erstattes av andre relevante emner på samme nivå og omfang avlagt ved HiØ eller en annen institusjon i Norge eller utlandet. Emnet kan ikke overlappe innholdsmessig med andre emner på studiet. Ta kontakt med studieleder for mer informasjon.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det kreves ingen forkunnskaper til emnet.

Undervisningssemester

Emnet undervises i 4. semester (vår) t.o.m. kull 2013.

Emnet undervises i 3. semester (høst) f.o.m. kull 2014.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Ved avsluttet emne skal studenten:

 • ha inngående kunnskap om ulike tilnærminger til folkehelsearbeid
 • ha inngående kunnskap om lovgrunnlag og intensjonene i folkehelselovgivningen
 • drøfte ulike samfunnsmessige perspektiver på folkehelsearbeid
 • gjøre rede for ulike strategier for iverksetting av lokalt folkehelsearbeid i tverrfaglig perspektiv

Ferdigheter
Ved avsluttet emne skal studenten:

 • kunne analysere rammer for lokalt folkehelsearbeid samt metoder og verktøy som anvendes
 • kunne delta i iverksetting av lokalt folkehelsearbeid og tverrfaglig samarbeid
 • kunne, ved hjelp av litteratursøk i internasjonale databaser, innhente og systematisere relevante studier innenfor området

Generell kompetanse
ved avsluttet emne skal studenten kunne:

 • kritisk reflektere over strategier, mål og virkemidler knyttet til folkehelsearbeid og tverrfaglig samarbeid
 • kommunisere betydningen av folkehelsearbeid for å utjevne sosial ulikhet i helse

Innhold

 • Ulike tilnærminger til folkehelsearbeid som ivaretar tverrfaglig samarbeid
 • Ulikhet i helse
 • Salutogenetisk perspektiv på folkehelse
 • Lov- og plankrav
 • Noen sentrale policy-dokumenter, «Helse i all politikk»
 • Grunnlag for et systematisk folkehelsearbeid
 • Implementering av folkehelsepolitikk
 • Presentasjon og analyse av konkrete eksempler på  utvalgte områder
 • Betydningen av tverrfaglig samarbeid koblet til lokalt folkehelsearbeid

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil bli gjennomført i løpet av ett semester. Emnet gjennomføres i form av samlinger på til sammen 12 undervisningsdager. Som undervisnings-/læringsform er problembaserte læringsprinsipper lagt til grunn. Undervisningen gis som forelesninger, seminarer og i grupper.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 300 timers arbeidsinnsats fra studenten, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

 Det er ingen praksis knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Minimum 80 % tilstedeværelse. Fravær på 20 % til 30 % kan kompenseres for ved innlevering av individuell arbeidsoppgave som dokumenterer kunnskap på det området som ikke er dekket av tilstedeværelse på undervisning. Høgskolen utformer en relevant oppgave. Fravær ut over 30 % godkjennes ikke uansett grunn.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen
Varighet 14 dager. Besvarelsen skal være på 2000 ord +/- 10 %. Oppgaven vurderes etter karakterskalaen A-F.

Evaluering av emnet

Ved slutten av emnet vil emneansvarlig gjennomføre en muntlig evaluering av emnet sammen med studentene. Rapport om evaluering vil bli sendt studieleder.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. des. 2019 18:42:36